Raa­si­ku­le pla­nee­ri­tak­se 1,3 ki­lo­meet­ri pik­kust ter­vi­se­ra­da

371
Met­sa­tukk, kus on Raa­si­ku tu­le­va­ne ter­vi­se­ra­da, võib val­la spor­di­ju­hi KAD­RI KES­KÜ­LA sõ­nul ee­malt küll võ­sa­na pais­ta, kuid te­ge­li­kult on seal pii­sa­valt kõr­geid puid ja hu­vi­ta­vat maas­tik­ku.

Ter­vi­se­ra­da te­hak­se Pae tä­na­va ta­ha met­sa­tuk­ka.

Mi­tu aas­tat on Raa­si­kul ot­si­tud ter­vi­se­ra­ja­le so­bi­vat koh­ta. Nüüd on sel­leks lei­tud Raa­si­ku pääs­te­de­poo ta­gu­ne met­sa­tukk.

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la üt­les, et ee­malt vaa­da­tes võib mõel­da, miks va­li­ti ter­vi­se­ra­ja jaoks võ­sas­tu­nud ala.

„Võib tun­du­da, et seal on vaid võ­sa, kuid te­ge­li­kult on pii­sa­valt kõrg­hal­jas­tust ning kui seal rin­gi ja­lu­ta­da, on see vä­ga ke­na met­saa­lu­ne. Maas­tik on üs­na mit­me­ke­si­ne ja hu­vi­tav,“ sõ­nas Kad­ri Kes­kü­la.

Ta ju­tus­tas, et käis va­ra­ke­va­del val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­lis­ti Kris­ta Erg-Scacc­het­ti­ga Raa­si­kul kõn­di­mas, et lei­da ter­vi­se­ra­ja­le so­bi­vat koh­ta, ning de­poo­hoo­ne ta­gu­ne met­saa­lu­ne meel­dis nei­le mõ­le­ma­le.

„Kee­gi on seal sõit­nud ilm­selt ATV­ga ning ko­ha­ti on puu­de va­hel ra­da ju­ba ole­mas, liht­salt hak­ka kõn­di­ma,“ lau­sus Kad­ri Kes­kü­la.

Asu­ko­ha­va­li­ku kii­tis heaks ka Raa­si­ku rah­va­ma­jas paa­ril kor­ral koos käi­nud init­sia­tiivg­rupp.

„Kõi­ge olu­li­sem on, et see maa kuu­lub Raa­si­ku val­la­le ning ka val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on te­gu puh­kea­la­ga. Tõe­näo­li­selt on ter­vi­se­ra­ja te­ge­mi­ne sin­na ka kõi­ge sood­sam, po­le va­ja vä­ga suu­ri in­ves­tee­rin­guid, ter­vi­se­ra­ja ka­su­ta­ja­te tee­nin­da­mi­seks va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid – ve­si ja elek­ter – on ole­mas de­poo­hoo­ne juu­res. Olu­li­ne on ka aja­fak­tor, eel­töö­de­ga ehk mär­gis­ta­tud ra­jat­ra­jek­too­ril puu­de ma­ha­võt­mi­se­ga saaks alus­ta­da ilm­selt ju­ba tal­vel,“ rää­kis Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas, et ter­vi­se­ra­ja jaoks va­li­tud koh­ta on hea li­gi­pääs nii jalg­si, rat­ta kui au­to­ga. Ka park­la, mis on maan­tee ja pääs­te­de­poo va­hel, kuu­lub val­la­le.

Tu­le­va­se ter­vi­se­ra­ja asu­ko­has on mär­gis­ta­tud 1,3 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne aas­ta­ring­selt ka­su­ta­tav ra­da, kus edas­pi­di peaks su­vel saa­ma ja­lu­ta­da, joos­ta või rat­ta­ga sõi­ta, tal­vel suu­sa­ta­da.

Kad­ri Kes­kü­la kin­ni­tas, et hil­jem on või­ma­lik ra­da lii­gen­da­da ja veel põ­ne­va­maks te­ha: „Täh­tis on alus­ta­da ja loo­dan, et ko­ha­lik ko­gu­kond on val­mis kaa­sa löö­ma. Esi­me­se as­ja­na tu­leks vei­di võ­sa väl­ja juu­ri­da, et saaks met­sa al­la ra­ja, kus on või­ma­lik kõn­di­da või met­sa­jook­su te­ha. See­jä­rel tu­leb tel­li­da ter­vi­se­ra­ja pro­jekt, et saak­si­me ha­ka­ta taot­le­ma toe­tus­ra­ha Raa­si­ku­le val­gus­ta­tud jook­su- ja suu­sa­ra­da­de te­ge­mi­seks.“

Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed koos­ta­ti ava­tud me­net­lu­ses, et ko­gu­kon­nal oleks või­ma­lik öel­da, mi­da tu­le­va­sel ter­vi­se­ra­jal nä­ha ta­he­tak­se.

„Kui­gi ehi­ta­ma hak­ka­me eta­pi­vii­si­li­selt, na­gu on ra­ja­tud ka Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da, tel­li­me pro­jek­ti ko­gu ala­le. Met­sa­tu­kas on to­re­dad la­gen­di­kud, ku­hu saab edas­pi­di te­ha puh­kea­lad, näi­teks las­te­ga ja­lu­ta­des va­he­peal is­tu­da või pik­nik­ku pi­da­da. Met­sa­ser­va on hil­jem või­ma­lik ra­ja­da ma­dal­seik­lus­park, män­gu­väl­ja­kud, vä­li­jõu­lin­nak,“ sel­gi­tas Kad­ri Kes­kü­la.

Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed olid 1.-15. sep­temb­ri­ni ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul. Nen­de koh­ta esi­ta­ti val­la­va­lit­su­se­le üks et­te­pa­nek – pla­nee­ri­da ter­vi­se­ra­da sel­li­selt, et see oleks era­ma­ja­de ae­da­dest mi­ni­maal­selt 50 meet­rit ee­mal. Val­la­va­lit­sus võt­tis et­te­pa­ne­kut ar­ves­se ning kin­ni­tas tu­le­va­se ter­vi­se­ra­ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed es­mas­päe­va, 26. sep­temb­ri is­tun­gil.

Ter­vi­se­ra­ja­le pro­jek­tee­ri­tak­se val­gus­ta­tud aas­ta­ring­selt ka­su­ta­ta­vad lii­ku­mis­teed ja­la­käi­ja­te­le, kerg­liik­le­ja­te­le ja suu­sa­ta­ja­te­le, puh­ke- ja spor­di­ra­ja­ti­sed, män­gu­väl­ja­kud, ma­dal­seik­lus­park, tee­nin­dav pa­vil­jon ava­li­ku WC, riie­tu­mis- ja pe­se­mis­või­ma­lus­te, suu­sa­lae­nu­tu­se ja va­ri­ka­tu­se­ga koh­vi­ku­ga. Pro­jek­tee­ri­jal tu­leb ka­van­da­ta­val alal lei­da ko­had ka pik­ni­ku­pai­ka­de, korv­pal­lip­lat­si ja muu­de eri va­nu­seg­rup­pi­de­le mõel­dud spor­ti­mis- ja puh­ke­või­ma­lus­te, sa­mu­ti pin­ki­de, lau­da­de, pik­ni­ku­koh­ta­de, prü­gi­kas­ti­de jaoks.

„Olen mit­melt noo­relt pe­relt kuul­nud, nad mõt­le­sid maa­le ko­du soe­ta­des, et siin on pal­ju või­ma­lu­si las­te­ga loo­du­ses rin­gi lii­ku­mi­seks. Siia ko­li­des on avas­ta­nud, et te­ge­lik­ku­ses nii ei ole – kõn­ni­tee­delt kõr­va­le as­tu­da eri­ti ei jul­ge­ta, sest seal võib ol­la kel­le­gi era­maa. Sel­leks on­gi hea, kui meil on suu­re­ma­tes asu­la­tes ter­vi­se­ra­jad, kus kõik saa­vad jul­gelt käia,“ üt­les Kad­ri Kes­kü­la.

Eelmine artikkelKehra muuseumis on esimene professionaalse kunsti näitus
Järgmine artikkelLii­va laa­dal teh­ti kü­las­ta­ja­te re­kord