Põh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­sid oo­da­tak­se osa­le­ma ret­sep­ti­kon­kur­sil

799
Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ret­sep­ti­kon­kur­si žürii juht, Sa­ga­di res­to­ra­ni pea­kokk MA­REN RITS oma ko­du­kan­dis Pär­nu­maal, kus õi­tei­lu on ju­ba täies hoos.

Kon­kur­si tee­ma on „Uued ja põ­ne­vad ke­va­di­sed Põh­ja-Ees­ti mait­sed“.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­ti­ku mees­kond kuu­lu­tas paar nä­da­lat ta­ga­si väl­ja ko­du­kok­ka­de ret­sep­ti­kon­kur­si. Ret­sept või ret­sep­tid koos val­mis­ta­mi­se õpe­tu­se, toi­du­te­ge­mi­se vi­deo või fo­to­ga­le­rii­ga tu­leb esi­ta­da in­ter­ne­ti va­hen­du­sel hil­je­malt 20. maiks. Pa­ri­mad ret­sep­tid aval­da­tak­se tu­le­val aas­tal Põh­ja-Ees­ti ko­ka­raa­ma­tus.

Kor­ral­da­jad rõ­hu­ta­vad, et pe­re­nai­si oo­da­tak­se leiu­ta­ma ja val­mis­ta­ma toi­tu Põh­ja-Ees­tis kas­va­nud või val­mis­ta­tud toor­ai­nest. Ees­märk on tõs­ta esi­le ke­va­di­si too­rai­neid ja tut­vus­ta­da nen­de kau­du piir­kond­lik­ku toi­du­kul­tuu­ri. Toi­tu­des är­gi­ta­tak­se ka­su­ta­ma ke­va­di­ses loo­du­sest lei­ta­vat – ka­se- ja pär­na­leh­ti, mit­me­su­gu­seid pun­gi, ka­ru­lau­ku, või­lil­le, nõ­gest, nur­me­nuk­ku, kuu­se- ja män­ni­kas­ve, naa­ti, põd­ra­ka­ne­pit. Ka soo­vi­ta­tak­se tel­li­da too­rai­neid Põh­ja-Ees­ti toi­du­mär­gi­se kand­ja­telt.

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu on kü­lae­lu eden­da­mist toe­ta­va Lea­de­ri prog­ram­mi ra­has­tu­sel pro­pa­gee­ri­tud üle küm­ne aas­ta. Ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­de eest­ve­da­ja on MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­rupp, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn.

Ku­na Põh­ja-Ees­ti on olu­li­selt laiem piir­kond, on lei­tud juur­de koos­töö­part­ne­reid. Mul­lu sü­gi­sel lõp­pes kol­meaas­ta­ne ühisp­ro­jekt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“, mil­les Har­ju­maalt te­gi kaa­sa Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­da hõl­mav Lea­der-te­ge­vus­grupp MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ning Lää­ne-Vi­ru­maalt osa­le­sid MTÜ PAIK ja MTÜ Part­ne­rid.

Tä­na­vu märt­sis alus­ta­ti jät­kup­ro­jek­ti­ga. Uue koos­töö­part­ne­ri­na on kaa­sa­tud veel MTÜ Põh­ja-Ees­ti Koos­töö­ko­da, mil­le te­ge­vus­piir­kon­da kuu­lu­vad Jõe­läht­me, Rae ja Viim­si vald. Jät­kup­ro­jek­tis ta­he­tak­se se­ni­sest enam Põh­ja-Ees­ti toi­tu ja toi­du­toot­jaid näh­ta­vaks tuua.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas, kes on ol­nud Aren­dus­ko­ja kõi­gi toi­dup­ro­jek­ti­de ee­sot­sas, üt­les, et plaa­ni jär­gi pi­did jät­kup­ro­jek­ti raa­mes al­ga­ma sel ke­va­del piir­kond­li­kud ühis­kok­ka­mi­sed, erio­lu­kor­ra tõt­tu tu­li mõel­da üm­ber: „Aru­ta­si­me, mi­da saa­me erio­lu­kor­ra tin­gi­mus­tes et­te võt­ta, tek­kis idee kor­ral­da­da ret­sep­ti­kon­kurss. Sel ke­va­del on tul­nud pal­ju ae­ga ko­dus vee­ta, toi­du­val­mis­ta­mi­ne on to­re või­ma­lus te­gut­se­da koos pe­re­ga. Kut­su­me ret­sep­ti­kon­kur­si­ga Põh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­sid avas­ta­ma oma piir­kon­na too­rai­neid. Kan­di­dee­ri­ma so­bi­vad kõik suu­re ar­mas­tu­se ja pü­hen­du­mu­se­ga val­mis­ta­tud ko­ha­li­kud toi­dud. Kon­kur­si tin­gi­mu­sed leiab Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­helt.“

Kon­kur­si žüriid ju­hib Sa­ga­di res­to­ra­ni pea­kokk Ma­ren Rits, kes on Aren­dus­ko­ja­ga toi­du­pro­jek­ti­des kaa­sa tei­nud mi­tu aas­tat. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et žüriis osa­le­vad Sa­ga­di res­to­ra­ni ko­kad ja tee­nin­da­ja, loo­duss­pet­sia­list ja ka ini­me­ne, kes po­le toi­du­val­mis­ta­mi­se­ga seo­tud. Põ­hi­mõt­te­li­sed kok­ku­lep­ped on ole­mas, ni­med ava­li­kus­ta­tak­se pä­rast kon­kur­si täh­ta­ja möö­du­mist.

„Plaan on kon­kur­si­le saa­de­tud ret­sep­tid mõt­tes lä­bi te­ha või kui mait­set et­te ei ku­ju­ta, siis ka val­mis­ta­da. Pä­ris pal­ju on tub­li­sid ko­du­kok­ka­sid, kes kat­se­ta­vad uu­te ret­sep­ti­de­ga, loo­da­me, et kon­kur­sil osa­le­tak­se ak­tiiv­selt. Ke­vad on küll Põh­ja-Ees­tis ol­nud üs­na ja­he, aga pun­gad puh­ke­vad, nur­me­nu­kud õit­se­vad, loo­dus­lik­ku toor­ai­net ju­ba on. Pak­ku­da võib kõi­ke, mis on söö­dav, aga rõ­hu­me ke­va­dis­te­le mait­se­te­le,“ sõ­nas ta.

Toi­dup­ro­jek­ti tiim on aru­ta­nud järg­mis­te sam­mu­de­na toi­du- ja joo­gi­mee­ne kon­kur­si kor­ral­da­mist. Kind­las­ti jät­ka­tak­se te­gut­se­mist sel­le ni­mel, et saaks õi­gu­se viia lä­bi Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta. Möö­du­nud aas­tal esi­ta­tud taot­lus se­da õi­gust veel ei too­nud, maae­lu­mi­nis­tee­riu­mis va­li­ti tä­na­vu­se mait­se­te aas­ta lä­bi­vii­jaks Lää­ne­maa. Mait­se­te aas­ta et­te­võt­mis­te­ga alus­ta­ti Lää­ne­maal eel­mi­sel nä­da­lal, ent erio­lu­kor­ra tõt­tu on ka­van­da­tud te­ge­vu­si eda­si lü­ka­tud või muu­de­tud.

Eelmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bid alus­ta­sid taas ühist­ree­nin­guid
Järgmine artikkelAru­kü­la hu­vi­koo­li ta­su ap­ril­lis