Ani­ja ja Raa­si­ku val­la spor­dik­lu­bid alus­ta­sid taas ühist­ree­nin­guid

399
Keh­ra kunst­mu­ru­kat­te­ga staa­dion on 2. maist taas spor­ti­mi­seks ava­tud. Fo­to Mih­kel Kuu­se

Ala­tes 2. maist on vä­li­tin­gi­mus­tes lu­ba­tud taas viia lä­bi spor­di­te­ge­vu­si ja tree­nin­guid. Ühes gru­pis võib ha­ju­ta­tult ol­la ku­ni 10 osa­le­jat, tu­leb kin­ni pi­da­da 2+2 reeg­list, nõu­tud on de­sin­fit­see­ri­mis­va­hen­did, ka spor­di­va­hen­did tu­leb de­sin­fit­see­ri­da. Ani­ja val­las ava­ti staa­dio­nid, vä­li­jõu­saa­lid ja seik­lus­ra­jad taas 2. maist, Kuu­sa­lu val­las on staa­dio­nid ja vä­lis­por­di­ra­ja­ti­sed ava­tud 5. maist, Raa­si­ku val­las on staa­dio­nid ol­nud lah­ti ka erio­lu­kor­ra ajal. Sel­lest nä­da­last on pal­li­män­guk­lu­bi­de tree­ning­rüh­mad bro­nee­ri­nud kunst­mu­ru­kat­te­ga spor­di­väl­ja­ku­tel ae­gu ning alus­ta­sid ühis­telt har­ju­ta­mist.

Ani­ja vald
Keh­ras toi­mu­vad nä­da­la al­gu­sest jalg­pal­lik­lu­bi Ani­ja Uni­ted täis­kas­va­nu­te ning Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi noor­tet­ree­nin­gud.

Ani­ja Uni­te­di juht Mih­kel Kuu­se üt­les, et esial­gu las­tet­ree­nin­guid veel ei alus­ta­ta mit­te, ku­na neid on suu­re­ma rüh­ma pu­hul ras­ke hoi­da ka­he­kau­pa: „Oo­ta­me, ku­ni pii­ran­guid veel lee­ven­da­tak­se.“

Mih­kel Kuu­se aval­das loo­tust, et va­lit­sus an­nab ju­ba lä­hia­jal loa ka kon­taktt­ree­nin­gu­teks, ku­na va­ne­mad on kurt­nud – las­tel po­le enam vä­ga pal­ju mo­ti­vat­sioo­ni in­di­vi­duaal­selt har­ju­ta­da.

Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge ja noor­tet­ree­ner Ind­rek Lill­soo rää­kis, et noo­re­mad lap­sed – klu­bi 8 tree­ning­rüh­mast ne­li – jät­ka­vad esial­gu dis­tantst­ree­nin­guid, ku­na nen­de­ga on rüh­mas dist­sip­lii­ni ja erio­lu­kor­ra reeg­li­test kin­ni­pi­da­mist ras­kem ta­ga­da. 13aas­tas­te ja va­ne­ma­te­ga alus­ta­ti sel nä­da­lal tree­nin­guid ko­ha­li­kul staa­dio­nil, staa­dio­nia­lal ning ter­vi­se­ra­jal.

„Sel­le uu­di­se võt­sid suu­re rõõ­mu­ga vas­tu nii tree­ne­rid kui lap­sed. Kuid pal­li­de­ga kon­takt­har­ju­tu­si veel ei tee, jär­gi­me keh­ti­vaid reeg­leid,“ sõ­nas Ind­rek Lill­soo.

Ku­na tree­ning­rüh­ma­des roh­kem kui 10 lii­get, jao­ta­tak­se rüh­mad ka­heks või kaa­sa­tak­se tei­ne tree­ner.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la suu­ri­ma spor­dik­lu­bi, jalg­pal­lik­lu­bi Kuu­sa­lu Ka­lev juht San­der Pii­be­mann ei osa­nud veel es­mas­päe­val öel­da, kas ja kui mi­tu grup­pi sel nä­da­lal ühist­ree­nin­gu­te­ga alus­tab.

Klu­bis on jalg­pal­lu­reid li­gi 120, tree­ni­tak­se 8 gru­pis. Kuu­sa­lu staa­dio­ni­mu­ru on prae­gu lii­ga märg, sel nä­da­lal väl­ja­ku­le veel min­na ei saa. Tree­nin­gu­teks on või­ma­lik ka­su­ta­da Kol­ga uut kunst­mu­ru­kat­te­ga staa­dio­nit, Kuu­sa­lu Lau­rit­sap­lat­si või väik­se­mat väl­ja­kut koo­li juu­res, kuid lap­sed käi­vad klu­bi jalg­pal­lit­ree­nin­gu­tel vä­ga suu­rest piir­kon­nast, Lok­salt ku­ni Nee­me­ni, ning neil on prae­gu kee­ru­li­ne kok­ku tul­la, ku­na koo­li­bus­sid ei sõi­da.

Sa­mu­ti peab klu­bi juht prae­gu lu­ba­tud kon­tak­ti­va­ba tree­nin­gu­te ka­su­te­gu­rit lii­ga väi­ke­seks. Need po­le täis­väär­tus­li­kud gru­pit­ree­nin­gud, pi­gem in­di­vi­duaal­sed har­ju­ta­mi­sed tree­ne­ri sil­ma all, ar­vas ta. Kuu­sa­lu Ka­lev noo­re­ma­te grup­pi­de kok­ku kut­su­mi­se­ga veel ei kii­rus­ta, kui ühist­ree­nin­guid alus­ta­tak­se, siis esial­gu va­ne­ma­te va­nu­se­rüh­ma­de­ga.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker, kes tree­nib lap­si nii Raa­si­kul kui Aru­kü­las, alus­tas es­mas­päe­vast ühist­ree­nin­gu­te­ga. Tree­ner Re­ne Lill sel­gi­tas, et esi­me­sel nä­da­lal tree­ni­tak­se vaid nen­de nel­ja gru­pi­ga, kes käi­vad võist­le­mas: „Las­teaia­lap­si veel kok­ku ei kut­su, nel­ja-viieaas­ta­sed ei pruu­gi aru saa­da dis­tant­si­hoid­mi­se va­ja­lik­ku­sest. Nen­de­ga alus­ta­me siis, kui ka kon­taktt­ree­nin­gud on taas lu­ba­tud.“

Kui­gi staa­dio­neil on tree­nin­gu­te ajal kor­ra­ga ko­gu võist­kond, har­ju­ta­vad neist poo­led väl­ja­ku ühes, poo­led tei­ses ot­sas: „Esi­me­se nä­da­la tree­nin­gud on üles ehi­ta­tud nii, et lap­sed oma­va­hel eri­ti kok­ku ei puu­tu, roh­kem on in­di­vi­duaal­set tööd pal­li­ga.“

Re­ne Lil­le kin­ni­tu­sel pea­vad lap­sed tree­nin­gu­tel osa­le­mi­seks ole­ma täies­ti ter­ved, ka väi­ke­se pea­va­lu või no­hu-kö­ha kor­ral tu­leb jää­da ko­ju, tree­ne­rid on pa­lu­nud se­da te­ha ka neil, kel on hai­ge mõ­ni pe­re­lii­ge.

Noo­ri kä­si­pal­lu­reid tree­ni­va Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi tree­ner And­rus Ro­gen­baum alus­tas tüd­ru­ku­teg­ru­pi­ga tree­nin­guid ju­ba paar nä­da­lat ta­ga­si.

„Tüd­ru­ku­te­ga on liht­sam, nad on ko­hu­se­tund­li­kud ja jäl­gi­vad reeg­leid pa­re­mi­ni. Tree­nin­gu­tel käi­vad kol­mes rüh­mas, nel­ja­kau­pa. Meie uuel staa­dio­nil on uh­ke kä­si­pal­li­väl­jak, kum­mal­gi väl­ja­ku­poo­lel on kaks tüd­ru­kut, tund ae­ga har­ju­ta­vad, söö­da­vad-vis­ka­vad, siis tu­leb uus va­he­tus. Õn­neks on il­mad õues tree­ni­mist soo­si­nud,“ ju­tus­tas tree­ner.

Es­mas­päe­vast alus­ta­sid sa­ma­moo­di nel­jas­tes rüh­ma­des har­ju­ta­mist ka klu­bi ka­he va­nu­se­rüh­ma poi­sid: „Esi­me­sel päe­val olid kõik ko­hal. Neil on prae­gu ha­sar­ti pal­ju, va­he­peal ei ole ju kuus nä­da­lat saa­nud pal­li kat­su­da. Ku­ni 1. mai­ni tu­li tree­ni­da in­di­vi­duaal­se ka­va jär­gi. Esi­me­se päe­va ühist­ree­nin­gu­te põh­jal jul­gen öel­da, et poi­sid on vä­ga heas vor­mis ja taht­mist täis.“

Eelmine artikkelMõt­teid krii­sist
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­sid oo­da­tak­se osa­le­ma ret­sep­ti­kon­kur­sil