Pika­ve­re noo­red võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sel robootikafes­ti­va­lil

127
Ro­bo­tex In­ter­na­tio­na­lil osa­le­nud Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi noo­red: ees JO­HAN­NES NÕM­PER ja TRIS­TAN THO­MAS SUUR­KUUSK, ta­ga Ees­ti eel­voo­rus võist­le­ja­na ja fi­naa­lis men­to­ri­na osa­le­nud JAG­NAR MOOR, PJOTR PIT­ŠU­GIN, MAT­TIAS VIIR­MA ning ju­hen­da­ja KAR­RI UR­BAN.

Sa­ku suur­hal­lis 25.-26. no­vemb­ril toi­mu­nud maail­ma suu­ri­mal ro­boo­ti­ka­fes­ti­va­lil Ro­bo­tex In­ter­na­tio­nal, mil­lest võt­tis osa li­gi 2900 võist­le­jat 28 rii­gist, osa­le­sid ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi noo­red: Kad­rio­ru Sak­sa güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Mat­tias Viir­ma, Raa­si­ku põ­hi­koo­li õpi­la­ne Pjotr Pit­šu­gin ning Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li 5. klas­sis õp­pi­vad Jo­han­nes Nõm­per ja Tris­tan Tho­mas Suur­kuusk. Men­to­ri­na oli kaa­sas Jag­nar Moor Raa­si­ku koo­list.

„Le­go su­mo võist­lus, mil­les meie poi­sid osa­le­vad, on ju­ba nii po­pu­laar­ne, et võist­le­ja­te ar­vu püü­tak­se pii­ra­ta sel­le­ga, et es­ma­kord­selt teh­ti sin­na pää­se­mi­seks Ees­tis eel­võist­lu­sed,“ sel­gi­tas Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi ju­hen­da­ja Kar­ri Ur­ban.

Le­go su­mos tu­leb Le­go ori­gi­naa­lo­sa­dest ehi­ta­da ro­bot ja võist­lu­sel oma ro­bo­ti­ga vas­ta­se ro­bot su­mo­rin­gist väl­ja tõu­ga­ta.

Ees­tis oli rah­vus­va­he­li­se­le Ro­bo­te­xi­le pää­se­mi­seks sü­gi­sel ne­li piir­kond­lik­ku eel­võist­lust. Tal­lin­nas toi­mu­nud Põh­ja-Ees­ti eel­võist­lu­sel osa­le­sid Pi­ka­ve­rest 6 võist­kon­da, kolm noo­re­mas ehk al­la 14aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas ning kolm va­ne­mas ehk vä­he­malt 14aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas: „Va­ne­mas rüh­mas on meil ühe­liik­me­li­sed võist­kon­nad, need noo­red suu­da­vad ju­ba roh­kem ise­seis­valt toi­me­ta­da. Noo­re­ma­te võist­kon­nad on ka­he­liik­me­li­sed, et koor­must ja­ga­da.“

Pi­ka­ve­re kuuest võist­kon­nast pää­se­sid rah­vus­va­he­li­se­le fi­naal­võist­lu­se­le kolm: Mat­tias Viir­ma ja Pjotr Pit­šu­gin va­ne­mas ning Jo­han­nes Nõm­per ja Tris­tan Tho­mas Suur­kuusk noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas. Ree­del, 25. no­vemb­ril toi­mu­nud Ro­bo­tex In­ter­na­tio­na­lil jao­ta­ti võist­le­jad alag­rup­pi­des­se, neid oli noo­re­mas va­nu­se­rüh­mas 9, va­ne­mas 13. Alag­ru­pis oli kesk­mi­selt 5 võist­le­jat, järg­mis­se rin­gi pää­se­sid iga alag­ru­pi kaks pa­re­mat. Pi­ka­ve­re kõik kolm võist­kon­da said alag­ru­pist eda­si fi­naal­võist­lu­se­le – Mat­tias Viir­ma oma alg­ru­pi võit­ja­na, kaks võist­kon­da alag­ru­pi tei­se­na. Eda­si jät­kus võist­lus ka­he kao­tu­se süs­tee­mis ehk võist­le­ja, kel­le ro­bot oli kao­ta­nud kaks mat­ši, lan­ges eda­si­sest kon­ku­rent­sist.

„Teis­tel tu­lid kao­tu­sed kii­re­mi­ni, Mat­tias sai fi­naa­lis kauem män­gi­da. Ta lan­ges väl­ja vä­ga na­pilt, vii­ma­ses la­hin­gus olid te­ma ja vas­ta­se ro­bo­tid vä­ga ta­sa­vä­gi­sed. Mat­ši­või­du saa­mi­seks tu­leb ko­gu­da vä­he­malt kaks punk­ti ehk või­ta kaks kat­set. Mat­tias esi­me­se kat­se või­tis, kuid ka­hes järg­mi­ses tõu­kas vas­ta­se ro­bot te­ma oma ma­tilt väl­ja,“ rää­kis Kar­ri Ur­ban.

Ta sel­gi­tas, et Le­go ro­bo­teid aren­da­tak­se pi­de­valt eda­si, vas­ta­valt sel­le­le, mil­li­ne on eel­mi­se võist­lu­se võit­nud ro­bot: „Ha­ka­tak­se kat­se­ta­ma, kui­das se­da või­ta. Näi­teks eel­mi­se aas­ta Ro­bo­te­xi sel­les võist­lusk­las­sis võit­nud ro­bot tä­na­vu enam poo­diu­mi­le ei jõud­nud. Käesoleval aas­tal do­mi­nee­ri­sid hoo­pis ro­bo­tid, mil­lel olid kül­jes nöö­rid, nende abil sai vas­tas­te ro­bo­tid ju­ba ee­malt viia ta­sa­kaa­lust väl­ja. Nii­su­gu­sed ro­bo­tid võit­sid mõ­le­mas va­nu­se­rüh­mas. Sel­li­se la­hen­du­se oli väl­ja mõel­nud Küp­ro­se mees­kond.“

Küp­ros oli Ro­bo­te­xil ka üks suu­re­ma osa­le­ja­te ar­vu­ga rii­k, sealt oli võist­le­jaid roh­kem kui 100. Enam-vä­hem sa­ma pal­ju olid võist­le­jaid ka Lõu­na-Ko­reast ja Tür­gist.

Pi­ka­ve­re ro­boo­ti­ka­rin­gi noor­te Ro­bo­te­xil saa­vu­ta­tud ko­had po­le tea­da, lõpp-pro­to­kol­le po­le veel ava­li­kus­ta­tud. Kui­gi poi­sid lan­ge­sid fi­naa­lis väl­ja, jäl­gi­ti võist­lu­si lõ­pu­ni, et nä­ha, mil­li­sed on tu­ge­va­mad ro­bo­tid ning ha­ka­ta se­da ar­ves­ta­des val­mis­tu­ma järg­mis­teks võist­lus­teks.

„Meil tek­ki­sid ju­ba ko­ju sõi­tes esi­me­sed ideed, kui­das Ro­bo­te­xil do­mi­nee­ri­nud ro­bo­tit või­ta. Li­saks sai­me pal­ju uu­si kon­tak­te, seal­hul­gas kut­se sõi­ta tu­le­val ke­va­del oma Le­go ro­bo­ti­te­ga võist­le­ma Ru­mee­nias­se. Kas õn­nes­tub min­na, ei tea, võist­lus on ühes väi­ke­ses lin­nas, ku­hu pää­se­mi­ne on lo­gis­ti­li­selt pa­ras väl­ja­kut­se, sa­mu­ti on sel­leks va­ja lei­da ra­ha,“ sõ­nas Kar­ri Ur­ban.

Ta ju­hen­dab Pi­ka­ve­re koo­lis ro­boo­ti­ka­rin­gi ala­tes 2011. aas­tast: „Sel­le aja­ga on au­hin­na­kap­pi ko­gu­ne­nud pä­ris pal­ju ka­ri­kaid. Rin­gi noo­ri­mad on las­teaia vii­ma­se rüh­ma lap­sed. 1.-2. klas­si õpi­la­sed käi­vad ko­gu klas­si­ga ro­boo­ti­kas, siis on niiöel­da põh­ja la­du­mi­ne. Kui põ­hias­jad sel­ged, hak­ka­vad lap­sed ka võist­lus­tel osa­le­ma, ena­mas­ti 4.-5. klas­sis.“

Eelmine artikkelALAR LII­MER Aru­kü­last või­tis laua­män­gu­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronk­si
Järgmine artikkelKoda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las