Koda­ni­ku­kam­paa­niad Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­las

38

Oma­va­lit­sus­te tu­lu­baas sõl­tub suu­res osas rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud mak­su­maks­ja­te ar­vust, sest riik an­nab iga mak­su­maks­ja tu­lust osa oma­va­lit­su­se­le, ku­hu ini­me­ne on sis­se re­gist­ree­ri­tud 31. det­semb­ri sei­su­ga. 2023. aas­tal lae­kub oma­va­lit­su­se­le iga ela­ni­ku bru­to­ta­sust 11,96 prot­sen­ti.

Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­da­vad ka tä­na­vu kam­paa­nia, mil­le­ga soo­vi­tak­se re­gist­ris­se juur­de saa­da uu­si val­la­ko­da­nik­ke.

Raa­si­ku val­las eral­di kam­paa­niat ei kor­ral­da­ta. Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem põh­jen­das, et ela­ni­ke arv kas­vab prae­gu mõõ­du­kas tem­pos. Käe­so­le­va aas­ta al­gu­ses elas Raa­si­ku val­las 5257 val­da re­gist­ree­ri­tud ini­mest, prae­gu on 5326.

Ani­ja vald
Ani­ja val­las al­gas ela­ni­ke­kam­paa­nia 28. no­vemb­ril ja kes­tab 30. det­semb­ril kel­la 14ni. Kõik täi­sea­li­sed ini­me­sed, kes sel­le aja jook­sul re­gist­ree­ri­vad en­da elu­ko­ha Ani­ja val­da ja on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Ani­ja val­la ela­ni­kud sei­su­ga 1. jaa­nuar 2023, osa­le­vad 10 tä­nu­kin­gi­tu­se loo­si­mi­ses. Loo­si võit­jad saa­vad va­li­da kas El­ro­ni 200eu­ro­se sõi­duk­re­dii­di, Coo­pi kin­ke­kaar­di või Circ­le K kü­tu­se­kaar­di sa­mu­ti 200 eu­ro väär­tu­ses.

Küm­me au­hin­da loo­si­tak­se ka val­la kõi­gi se­nis­te ela­ni­ke va­hel, kel­le re­gist­ree­ri­tud elu­koht on järg­mi­se aas­ta 1. jaa­nua­ri sei­su­ga Ani­ja val­las. Peaau­hind on Sport­lan­di kin­ke­kaart 500 eu­ro väär­tu­ses, üle­jää­nud 9 loo­siau­hin­na võit­jat saa­vad 200eu­ro­se au­hin­na – va­li­da on El­ro­ni sõi­duk­re­diit, Coo­pi kin­ke­kaart või Circ­le K kü­tu­se­kaart.

Au­hin­nad loo­si­tak­se väl­ja 6. jaa­nua­ril 2023 ar­vu­tip­rog­ram­mi abil.

Eel­mi­se aas­ta ela­ni­ke­kam­paa­nia pe­rioo­dil sai vald juur­de 76 uut ko­da­nik­ku. 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga oli Ani­ja val­las rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel 6273 ela­nik­ku. No­vemb­ri al­gu­se sei­su­ga elab Ani­ja val­las 6340 ini­mest, ela­ni­ke arv on kas­va­nud val­da re­gist­ree­ri­tud Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­ke tõt­tu.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia „Jä­ta mak­sud ko­du­val­da“ al­gab det­semb­ris. Kam­paa­nia raa­mes loo­si­tak­se au­hin­du nii uu­te­le val­lae­la­ni­ke­le, kes re­gist­ree­ri­vad end Kuu­sa­lu val­da 1.-31. det­semb­ri­ni 2022, kui ka kõi­gi­le rah­vas­ti­ku­re­gist­ris ole­va­te­le ini­mes­te­le. Kaks uut val­la­ko­da­nik­ku, kes re­gist­ree­ri­vad end Kuu­sa­lu val­da kam­paa­nia jook­sul, saa­vad loo­si tah­tel kin­gi­tu­seks 500 eu­rot. Kuu­sa­lu val­la kõi­gi ela­ni­ke va­hel loo­si­tak­se väl­ja Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se küm­ne kor­ra 10 kin­ke­kaar­ti ja aja­le­he Sõ­nu­mi­too­ja 10 aas­ta­tel­li­must.

Tä­nu­kin­gi­tu­sed loo­si­tak­se väl­ja hil­je­malt 23. jaa­nua­ril.

Kõik kam­paa­nia jook­sul Kuu­sa­lu val­la rah­vas­ti­ku­re­gist­ri järg­seks ela­ni­kuks re­gist­ree­ru­nud saa­vad tä­nu­kin­gi­tu­se – neil on või­ma­lik va­li­da, kas soo­vi­vad Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se küm­ne kor­ra kin­ke­kaar­ti või Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­must.

Mul­lu­ne ko­da­ni­ku­kam­paa­nia tõi det­semb­ris val­la ela­ni­kuks juur­de 43 ini­mest. 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga oli Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke re­gist­ris 6595 ini­mest. Ka käe­so­le­va aas­ta no­vemb­ri al­gu­se sei­su­ga oli Kuu­sa­lu val­las 6595 ini­mest.

Eelmine artikkelPika­ve­re noo­red võist­le­sid rah­vus­va­he­li­sel robootikafes­ti­va­lil
Järgmine artikkelPolii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se