Pii­be Tea­ter toob Voo­se Päi­ke­se­ko­dus la­va­le näi­te­män­gu KRIST­JAN PA­LU­SA­LUST

590
Sep­temb­ris Voo­se Päi­ke­se­ko­dus esie­ten­du­va la­vas­tu­se „Pa­lu­sa­lu“ ni­mi­te­ge­la­ne, ke­da män­gib MIH­KEL TI­KEP­RA­LU, koos abi­kaa­sa­ga, ke­da ke­has­tab LIIS HAAB.

Ka­he­kord­sest olüm­pia­võit­jast kõ­ne­le­va la­vas­tu­se „Pa­lu­sa­lu“ ni­mio­sas on Noor­soo­teat­ri näit­le­ja, Vii­nis­tult pä­rit MIH­KEL TI­KER­PA­LU.

Pool­teist nä­da­lat ta­ga­si võõ­rus­tas Voo­se Päi­ke­se­ko­du Anija vallas pro­fes­sio­naa­li­dest ja har­ras­tus­näit­le­ja­test selts­kon­da, kes tut­vus seal sep­temb­ris esie­ten­du­va uue näi­te­män­gu teks­ti­ga ja arut­les rol­li­de üle, mi­da ha­ka­tak­se täit­ma.

„Su­vel on igaü­hel ae­ga oma teks­ti­ga te­ge­le­da, ti­he proo­vi­pe­riood Voo­sel al­gab au­gus­tis,“ sõ­nas näi­te­män­gu „Pa­lu­sa­lu“ au­tor, Pii­be Teat­ri juht Ar­let Pal­mis­te.

Na­gu peal­ki­ri ree­dab, on see lu­gu ka­he­kord­sest olüm­pia­võit­jast Krist­jan Pa­lu­sa­lust, kel­le­le riik kin­kis 1936. aas­tal pä­rast suu­ri või­te ta­lu Pil­la­pa­lus: „Krist­jan Pa­lu­sa­lu on Ees­ti lä­bi ae­ga­de üks suu­ri­maid sport­la­si. Pan­na Sak­sa­maal Hit­le­ri sil­me all saks­la­ne fi­naa­lis se­li­li – see oli väi­ke­se rah­va jaoks olu­li­ne märk. See, et ta või­tis Ber­lii­ni olüm­pia­män­gu­del kaks kul­da, oli ilm­selt ko­gu maail­ma­le suur ül­la­tus. Ja usun, et eest­las­te jaoks on te­ma saa­vu­tu­sed tä­na­se­ni vä­ga olu­li­sed.“

Ar­let Pal­mis­te sel­gi­tas, et näi­te­mäng, mil­les on nii va­lu kui huu­mo­rit, kõ­ne­leb pea­mi­selt Krist­jan Pa­lu­sa­lu elu sel­lest pe­rioo­dist, mil­lest on vä­ga vä­he tea­da, need on sõ­ja­järg­sed aas­tad: „Kui­gi al­gab ik­ka­gi olüm­pia­või­dust, näi­ta­me se­da ek­raa­nilt, samuti, kui­das rah­vas te­da ko­dus vas­tu võt­tis. Näi­ta­me, kui­das kan­ge­la­ne sün­dis, see­jä­rel hää­bus ja kui­das ta lõ­puks sai uues­ti kan­ge­la­seks.“

Kui Krist­jan Pa­lu­sa­lu 1941. aas­tal Pu­naar­mees­se mo­bi­li­see­ri­ti, põ­ge­nes ta Kar­ja­las koos paa­ri kaas­la­se­ga üle rin­de­joo­ne Soo­me poo­le­le ning paar kuud hil­jem saa­de­ti ta­ga­si Tal­lin­nas­se.

„Sõ­ja-aja re­du­tas ta oma ta­lus Pil­la­pa­lus, hu­vi­ta­val kom­bel ei ti­ri­tud te­da enam ar­mees­se. Sõ­ja lõp­pe­des hak­ka­sid ve­ne­la­sed mui­du­gi ko­he Pa­lu­sa­lu vas­tu hu­vi tund­ma ja vii­sid ta vang­las­se,“ rää­kis au­tor.

Ve­ne ar­meest de­ser­tee­ru­nud ja soom­las­te poo­le läi­nud me­hed said vä­he­malt „25 pluss 5“ aas­ta pik­ku­sed ka­ris­tu­sed Si­be­ri van­gi­laag­ri­tes, kuid Krist­jan Pa­lu­sa­lu las­ti mil­le­gi­pä­rast um­bes pool­teist aas­tat hil­jem vang­last väl­ja: „Miks, ei tea ka need, kes on te­ma elu lä­he­malt uu­ri­nud. Ar­va­tak­se, et ku­na ta oli rah­vus­kan­ge­la­ne ning ii­dol, siis kar­de­ti, et te­ma huk­ka­mi­se­le järg­nek­sid suu­red mee­lea­val­du­sed. Pä­rast va­ba­ne­mist käis ta koos Jo­han­nes Kot­ka­se­ga kol­hoo­si­des maad­lust tut­vus­ta­mas. Ehk öel­di­gi tal­le, et kui ta­had, siis ela, aga teed se­da, mi­da meie üt­le­me.“

Kõi­ge roh­kem ai­nest am­mu­tas Ar­let Pal­mis­te näi­den­di kir­ju­ta­mi­sel Paa­vo Ki­vi­se raa­ma­tust Krist­jan Pa­lu­sa­lu koh­ta. Üht-teist sai ka ar­hii­vi­ma­ter­ja­li­dest ja aja­kir­jan­du­ses il­mu­nust.

„Ma­ter­ja­li po­le vä­he, kui­gi te­ma isi­ku suu­rust ar­ves­ta­des võiks se­da ol­la pal­ju roh­kem. Aga ilm­selt on siin seos sel­le­ga, et ta oli vä­ga kin­ni­ne, aja­kir­ja­nik­ke ei sal­li­nud, in­terv­juu­sid an­da ei taht­nud,“ sõ­nas au­tor.

Osa­des nii pro­fid kui har­ras­tus­näit­le­jad
„Pa­lu­sa­lu“ la­vas­tab Jaa­nus Nuut­re, kes tõi eel­mi­sel aas­tal la­va­le Pii­be Teat­ri tü­ki „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“. Ni­mio­sa­list Krist­jan Pa­lu­sa­lu hak­kab män­gi­ma Noor­soo­teat­ri näit­le­ja Mih­kel Ti­ker­pa­lu, kes oli pea­te­ge­la­se rol­lis ka mul­lu Ani­ja mõi­sa ai­das eten­du­nud näi­te­män­gus. Kui­gi võr­rel­des Krist­jan Pa­lu­sa­lu­ga on Mih­kel Ti­ker­pa­lu Ar­let Pal­mis­te sõ­nul kiit­sa­kam, on te­gu vä­ga sport­li­ku näit­le­ja­ga – Mih­kel Ti­ker­pa­lu te­ge­leb triat­lo­ni ning ma­ra­to­ni­jook­su­ga.

„Üt­le­sin, et teh­ku sü­gi­se­ni iga päev sa­da kä­te­kõ­ver­dust, küll siis vor­mis on. Ta lu­bas te­ha,“ üt­les Ar­let Pal­mis­te, kes peab la­vas­tu­ses Mih­kel Ti­ker­pa­lu­ga maad­le­ma, ku­na täi­dab tei­se maad­lus­kuul­su­se, Jo­han­nes Kot­ka­se rol­li.

Krist­jan Pa­lu­sa­lu abi­kaa­sa El­le­nit män­gib sa­mu­ti eel­mi­sel aas­tal Ani­ja-eten­du­ses kaa­sa tei­nud Liis Haab: „Näi­den­dis olen ta nai­se rol­li na­tu­ke suu­re­maks kir­ju­ta­nud. Ta käis vang­las­se pak­ke vii­mas ja pa­lu­mas, et mees lah­ti las­taks, võit­les te­ma eest. Sa­mas ei tea, või­b-ol­la ei kir­ju­ta­nud­ki suu­re­maks, ehk hoo­pis vas­tu­pi­di, kir­ju­ta­sin rol­li õi­geks. Sest mul on jää­nud mul­je, et kui­gi Pa­lu­sa­lu oli suur ja tu­gev, olid ko­dus pük­sid te­ma õb­lu­ke­se nai­se ja­las. Vä­he­malt kir­jel­du­se jär­gi oli nai­ne üs­na tu­gev isik­sus, sa­mas kui Pa­lu­sa­lu tüü­pi­li­se eest­la­se­na oli suh­te­li­selt kin­ni­ne.“

Pro­fes­sio­naal­se­test näit­le­ja­test teeb la­vas­tu­ses kaa­sa veel Ri­ho Ros­berg, kes ke­has­tab Pa­lu­sa­lu kim­bu­ta­vat NKVD­last. Teis­tes rol­li­des on har­ras­tus­näit­le­jad, nen­de hul­gas ka Sal­me teat­ri pea­näi­te­juht Krist­jan Aru­nurm ja Hei­di Pähn, kes mõ­le­mad te­gid kaa­sa ka Ani­ja-tü­kis.

„Pa­lu­sa­lu“ la­vas­tu­ses ka­su­ta­tak­se vä­ga pal­ju vi­deoek­raa­ni – mas­sist­see­ni­des on la­val vaid üks-kaks ini­mest, rah­va­mas­sid ku­va­tak­se kol­me­le sei­na­le.

GERHARD SAKS, RIHO ROSBERG ja HEIDI PÄHN on lavastuses nõukogude võimu esindajad.

Voo­se­le pool­ko­ge­ma­ta
Pii­be Tea­ter toob kõik oma la­vas­tu­sed väl­ja eri pai­ka­des, ena­mas­ti seal, kus va­rem po­le teat­rit teh­tud. Pa­lu­sa­lu-tük­ki oli esial­gu plaa­nis män­gi­da Pil­la­pa­lus, kus asub san­ga­ri­le olüm­pia­või­tu­de eest kin­gi­tud asun­dus­ta­lu, kuid seal ei ol­nud so­bi­vat saa­li. Tei­ne mõ­te oli Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, kuid ka seal tul­nuks ehi­ta­da la­va või püs­ti­ta­da telk.

„Täies­ti ko­ge­ma­ta jõud­si­me Voo­se­le. See on küll vei­di ee­mal ja omaet­te, kuid sa­mas va­na iid­ne kü­la, mis so­bib ideaal­selt la­vas­tu­se at­mos­fää­ri­ga,“ üt­les Ar­let Pal­mis­te.

„Pa­lu­sa­lu“ esie­ten­dus Voo­se Päi­ke­se­ko­dus on 22. sep­temb­ril. Lavastust on plaan män­gi­da ka­hek­sa kor­da. Kui on pub­li­kut, või­dak­se Ar­let Pal­mis­te sõ­nul eten­da­da roh­kem, kas­ või tal­vel, sest te­gu on si­se­la­vas­tu­se­ga. Pi­le­tid peak­sid müü­gi­le jõud­ma käesoleval nä­da­lal.

Eelmine artikkelKoo­li­pois­te al­ga­tu­se­na sün­di­nud Raa­si­ku ru­la­park on val­mis
Järgmine artikkelKodu­mai­se toi­du kät­te­saa­da­vus tu­le­vi­kus on tar­bi­ja kä­tes