Koo­li­pois­te al­ga­tu­se­na sün­di­nud Raa­si­ku ru­la­park on val­mis

593
Raa­si­ku koo­li 4. klas­si poi­sid PAUL EK­KE BET­LEM, ERON POO­LAK ja GREG HAA­LEN koo­liõue ra­ja­tud ram­bi juu­res. Fo­to Lau­ri Bet­lem

Las­te­kait­se­päe­val ava­ti Raa­si­ku koo­liõues ramp, mil­le ra­ja­mi­se al­ga­tas ko­ha­lik koo­li­poiss PAUL EK­KE BET­LEM.

Kui­gi ska­te­park sai val­mis nä­da­la­päe­vad va­rem, oli amet­lik avaü­ri­tus tei­si­päe­val, 1. juu­nil, mil Raa­si­kul käis trik­ke näi­ta­mas ja õpe­ta­mas tri­ki­tõu­ke­rat­tur Mi­kael Par­man.

Ska­te­park püs­ti­ta­ti se­ni­se­le ran­na­võrk­pal­lia­la­le. Plats as­fal­tee­ri­ti ning sin­na pai­gal­da­ti ru­la­par­ki­de vee­kind­last vi­nee­rist stan­dar­de­le­men­did.

Üle-möö­du­nud pü­ha­päe­val ehk järg­mi­sel päe­val pä­rast se­da, kui OÜ Ska­te­par­gid Raa­si­kul töö lõ­pe­tas, olid ru­la­de-tõu­ke­ra­tas­te­ga lap­sed ko­hal.

„Ma ei tea, kui pal­ju võis seal päe­va jook­sul lap­si käia, kuid kor­ra­ga oli neid seal um­bes 15. See tões­tab, kui vä­ga lap­sed ska­te­par­ki va­ja­sid,“ sõ­nas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la.

Ru­la­park sündis las­te al­ga­tu­sest – 2019. aas­ta sü­gi­sel sai val­la­va­lit­sus Raa­si­ku koo­li 126 õpi­la­se all­kir­ja­ga pöör­du­mi­se, et koo­li hoo­vi ra­ja­taks ska­te­park. All­kir­ja­de ko­gu­mi­se init­siaa­tor oli too­na 3. klas­sis õp­pi­nud Paul Ek­ke Bet­lem.

„Ela­si­me viis aas­tat Tar­tus ja seal käis Paul ko­gu aeg tõuk­si­ga sõit­mas. Kui ko­li­si­me ta­ga­si Raa­si­ku­le, pol­nud tal siin sel­le­ga ku­sa­gi­le min­na. Sel­le­pä­rast sõi­du­ta­sin te­da nii Aru­kü­la kui Jü­ri ska­te­par­ki­des­se, koos koo­li­kaas­las­te­ga käi­sid sün­ni­päe­va pi­da­mas Sport of Tal­lin­nas,“ rää­kis noor­me­he isa Lau­ri Bet­lem.

Poeg käis va­ne­ma­te­le pea­le, et ka Raa­si­ku­le on va­ja koh­ta, kus tõu­ke­ra­tas­te ja ru­la­de­ga tri­ki­ta­da, isa pak­kus, et ko­gu­gu koo­lis toe­tu­sall­kir­ju: „Mõt­le­sin, et an­nan liht­salt idee, kuid ju­ba järg­mi­sel päe­val tu­li Paul ko­ju ja tea­tas, et all­kir­jad on ole­mas.“

Ühe päe­va­ga oli ta klas­si­ven­da­de ning klas­si­ju­ha­ta­ja Kat­rin Aran­di kaa­sa­bil kor­ja­nud koo­lis ska­te­par­gi toe­tu­seks 126 all­kir­ja. All­kir­ja­de­ga pöör­du­mi­ne an­ti üle val­la­va­lit­su­se­le. Pä­rast se­da käis Lau­ri Bet­lem koos koo­li­di­rek­to­ri Ree­li­ka Tu­ri, Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­hi Kad­ri Kes­kü­la ning val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­hi Aa­re Et­si­ga vaa­ta­mas, ku­hu saaks ska­te­par­gi te­ha. Ree­li­ka Tu­ri pak­kus se­nist ran­na­võrk­pal­lip­lat­si koo­liõuel.

„See on su­per asu­koht. Koo­lis on nüüd pi­kal va­he­tun­nil las­tel õues as­ja­lik­ku te­ge­vust,“ kii­tis Lau­ri Bet­lem.

En­ne ram­bi­ val­mi­mist läks veel pool­teist aas­tat, sest sel­le jaoks puu­dus ra­ha: „Võt­sin hin­na­pak­ku­mi­si, aga val­lal eel­mi­se aas­ta ee­lar­ves ska­te­par­gi jaoks ra­ha ei jät­ku­nud. Uu­ri­sin, kas saaks Eu­roo­pa Lii­du fon­di­dest tu­ge, kuid üks eel­ar­ve­pe­riood oli just lä­bi saa­nud.“

Kui möö­du­nud aas­tal sel­gus, va­lit­sus ja­gab oma­va­lit­sus­te­le ko­roo­nak­rii­si lee­ven­da­mi­seks in­ves­tee­rin­gu­toe­tust, pöör­dus Lau­ri Bet­lem uues­ti val­la­va­lit­su­se poo­le, kir­ju­tas ka vo­li­ko­gu liik­me­te­le, et nüüd on või­ma­lus ru­la­park val­mis ehi­ta­da. Vo­li­ko­gu ot­sus­tas­, et rii­gi li­sa­toe­tu­sest ka­su­ta­tak­se 40 000 eu­rot Raa­si­ku­le ska­te­par­gi te­ge­mi­seks.

Koos as­fal­ta­lu­se­ga läks ru­la­de ja tõu­ke­ra­tas­te­ga sõit­mi­seks mõel­dud ramp maks­ma 38 160 eu­rot ning sai val­mis üle­möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel: „Poi­sid on vä­ga õn­ne­li­kud, kui­gi ram­bil on nüüd pi­de­valt nii pal­ju rah­vast, et kõik soo­vi­jad ei ma­hu sin­na ära.“

Ka Kad­ri Kes­kü­la tõ­des, et ju­ba tu­leb mõel­da ram­bi laien­da­mi­se­le, sest las­te hu­vi sel­le vas­tu on tões­ti suur: „Sü­gi­sel peaks sel­gu­ma, kas saa­me toe­tust MA­TA meet­mest. Esi­ta­si­me sin­na kaks taot­lust, Raa­si­ku­le jalg­pal­li­hal­li ning tri­ki­rat­ta­ra­ja ehk pumpt­rac­ki ra­ja­mi­seks. Kui saa­me toe­tust, tu­leb pumpt­rack rah­va­ma­ja juur­de, koo­li juu­res asuv ska­te­park jääb õue­tun­di­de toe­ta­mi­seks.“

Koo­li juu­res ava­tud ramp on mõel­dud ru­la­de, rul­luis­ku­de ja tõu­ke­ra­tas­te­ga sõit­mi­seks, BMX ehk tri­ki­ra­tas­te­ga võib seal sõi­ta üks­nes siis, kui ram­bil ei ole tei­si ka­su­ta­jaid. Kiiv­ri kand­mi­ne on ko­hus­tus­lik, soo­vi­ta­tav on kan­da ka põl­ve- ja käe­kaits­meid.

Raa­si­ku ru­la­par­gi ava­mi­sel noo­ri ju­hen­da­nud Mi­kael Par­man, kes eel­mi­sel su­vel te­gi tõu­ke­rat­ta­koo­li­tu­si Aru­kü­la ska­te­par­gis, hak­kab ala­tes 8. juu­nist tei­si­päe­vi­ti tree­nin­guid lä­bi vii­ma nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul.

 

Eelmine artikkelPõhja-Eesti toit aukohale
Järgmine artikkelPii­be Tea­ter toob Voo­se Päi­ke­se­ko­dus la­va­le näi­te­män­gu KRIST­JAN PA­LU­SA­LUST