Perears­tid soo­vi­ta­vad en­di­selt jär­gi­da 2+2 lii­ku­mis­nõu­deid

497

Ko­roo­na­vii­ru­se pan­dee­miast põh­jus­ta­tud erio­lu­kord kes­tab seitsmen­dat nä­da­lat. Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris Ida-Har­ju pe­rears­ti­delt, mil­li­seks on nen­de töö vii­mas­tel nä­da­la­tel ku­ju­ne­nud.
Kuu­sa­lu pe­rearst Su­san­na Ka­ri üt­les, et olu­kord on sta­biil­ne: „Pat­sien­did pa­ra­ne­vad, meie piir­kon­nas on ne­li ko­roo­na­hai­get ter­ve­ne­nud, kol­me hai­ge osas veel tee­me uued tes­tid. Va­he­peal suu­na­si­me ini­me­si ko­roo­na­tes­te te­ge­ma roh­kem, nüüd ju­ba vä­hem, vii­ma­sel ka­hel nä­da­lal uu­si ko­roo­na­po­si­tiiv­seid po­le juur­de tul­nud.“

Ta rõ­hu­tas, see ei tä­hen­da veel, et ini­me­sed või­vad end va­ba­malt tun­da, sest ko­du­kon­to­ri­te ase­mel on ha­ka­tud roh­kem oma töö­koh­ta­des­se töö­le käi­ma, võib tul­la uu­si na­ka­tu­mi­si. Peab ole­ma en­di­selt et­te­vaat­lik ja jär­gi­ma 2+2 nõuet lii­ku­mi­sel. Nii on loo­tust, et sel­lest erio­lu­kor­rast õn­nes­tub peat­selt väl­ja tul­la.

„Ole­me ha­ka­nud pat­sien­te vakt­si­nee­ri­ma puu­kent­se­fa­lii­di vas­tu, sel­leks tu­leb meie­ga aeg kok­ku lep­pi­da. Si­se­ne­tak­se kald­tee kau­du, lä­he­me pat­sien­di­le vas­tu, an­na­me mas­ki, de­sin­fit­see­ri­me. Ole­me sa­mal kor­ru­sel ham­baars­ti­de­ga, tee­me koos­tööd ja jäl­gi­me, et pat­sien­did kok­ku ei puu­tuks,“ li­sas pe­rearst.

Ena­mas­ti on teh­tud te­ma sõ­nul te­le­fo­ni­ko­ni­kon­sul­tat­sioo­ne, va­ja­du­sel suu­na­tud pa­tsi­en­te uu­rin­gu­te­le või eriars­ti ju­tu­le. Ka eriars­tid on and­nud kaug­kon­sul­tat­sioo­ne. Tõen­deid prae­gu ei väl­jas­ta­ta, au­to­ju­hi- ja rel­va­lu­ba­de juur­de nõu­ta­va ter­vi­se­tõen­di keh­ti­vust on pi­ken­da­tud 90 päe­va ala­tes eri­olu­kor­ra lõp­pe­mi­sest, mär­kis Su­san­na Ka­ri.

Lok­sa pe­rearst Mall Ida­vain rää­kis, et vii­ru­se­hai­geid on jää­nud vä­he­maks, ku­na ini­me­sed on roh­kem ko­dus ja na­ka­tu­mist ol­nud vä­hem. Ko­roo­na­tes­ti on saa­de­tud te­ge­ma ees­lii­ni­töö­ta­jaid na­gu müü­jad ja tei­sed, kes tööa­la­selt puu­tu­vad paljude ini­mes­te­ga kok­ku. Tu­le­mu­sed on ol­nud ne­ga­tiiv­sed.

„Me töö­kor­ral­dus on en­di­selt sa­ma, pa­lu­me ter­vi­se­mu­re­de kor­ral he­lis­ta­da. Kui te­le­fo­ni teel rää­ki­mi­sest jääb vä­heks, siis kut­su­me vas­tu­võ­tu­le hom­mi­ku­poo­le. Võ­ta­me va­ja­du­sel ana­lüü­se ja kui kii­ret abi va­ja või tõ­si­sem häi­re, siis soo­vi­ta­me min­na EMOs­se. Mõ­nel hai­gel olen ka ko­dus käi­nud, kui ta ise kui­da­gi tul­la ei saa,“ rää­kis dok­tor Ida­vain.

Eriars­ti­de kon­sul­tat­sioo­ni­le suu­na­mi­se koh­ta mär­kis ta, et pal­ju­de­le on prae­gu se­ni­sed ajad ära öel­dud ja ku­na graa­fi­kuid po­le, siis esial­gu veel vas­tu­võ­tuae­ga ei an­ta. Sa­mas, kui on ol­nud tõ­si­sed ter­vi­se­mu­red, siis hai­ges­tu­nu on saa­nud ka eriars­tia­bi.

Ani­ja val­la pe­rearst Mar­je Ott kin­ni­tas, et rah­vast käib ars­ti juu­res vä­hem kui va­rem, roh­kem he­lis­ta­tak­se ja saa­dak­se nõu te­le­fo­ni teel. Pe­rears­ti­de vas­tu­võ­tu­le saa­mi­seks tu­leb en­di­selt re­gist­ree­ru­da: „Va­hel tu­leb mõ­ni ini­me­ne küll ter­vi­se­kes­ku­se uk­se ta­ha, siis kut­su­me kor­ra­le ja sel­gi­ta­me olu­kor­da.“

Pöör­du­mi­si soo­vi­ga saa­da ko­roo­na­vii­ru­se tes­ti­le on Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pe­rears­ti­de­le tul­nud juur­de, kuid mit­te pal­ju: „Meie pat­sien­did on vä­ga mõist­li­kud. Pä­ris al­gu­ses oli esi­me­si paa­ni­li­si tes­ti­soo­vi­jaid, prae­gu kü­si­tak­se se­da ik­ka­gi va­ja­du­se jär­gi – kel­lel töö­koht nõuab või kui on tões­ti kaht­lu­sed.“

Kui­gi Keh­ra ars­ti­de­le tea­dao­le­valt ei ole val­las üh­te­gi na­ka­tu­nut, tu­leb Mar­je Oti sõ­nul ol­la et­te­vaat­lik, oht po­le möö­das: „Esi­me­se hir­mu­ga ot­si­sid kõik või­ma­lust tööl mit­te käia. Nüüd lä­heb lii­ku­mi­ne ak­tiiv­se­maks, ini­me­sed hak­ka­vad roh­kem Tal­lin­na va­het sõit­ma.“

Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­les, et ta­va­lis­te vii­rus­näh­tu­de­ga hai­geid on vä­he­maks jää­nud, ka uu­si ko­roo­na­juh­tu­meid ei ole, kui­gi ana­lüü­si­tud on enam-vä­hem kõi­ki soo­vi­jaid: „Neid ei ole pal­ju, aga kui on sümp­to­mid, on ena­mas­ti tes­ti­mist ta­he­tud. Kõik vas­tu­sed on ol­nud ne­ga­tiiv­sed.“

Suu­rem osa pe­rears­ti tööst käib en­di­selt te­le­fo­ni teel: „Ko­ha­le kut­su­me ta­va­li­selt ini­me­sed, kel­lel ko­du­se ra­vi­ga po­le pa­re­maks läi­nud, kas on üle nä­da­la kest­nud väi­ke pa­la­vik või kö­ha üle ka­he nä­da­la. Võ­ta­me ka ve­rep­roo­ve. En­ne ko­ha­le kut­su­mist uu­ri­me pat­sien­di ja ta pe­re­liik­me­te ter­vis­li­ku sei­sun­di koh­ta. Kor­ra­ga on meie ruu­mi­des ai­nult üks pat­sient või üks laps ja üks täis­kas­va­nu.“

Eelmine artikkelKuusalu volikogu istung tuleval nädalal
Järgmine artikkelKui­das õpe­ta­jad hin­da­vad dis­tant­sõp­pe se­nist 5 nä­da­lat?