Val­la­vo­li­ko­gu esi­tas Pe­nin­gi uue tur­ba­kae­van­du­se­ga nõus­tu­mi­seks 9 tin­gi­must

38
Maa-ameti kaardil on Peningi turbatootmisala I sinisega ja Peningi II punasega. Keskonnaluba taotletakse Peningi II vasakpoolsele osale.

Kesk­kon­naa­met kü­sis Raa­si­ku val­la ar­va­must Pe­nin­gi uue­le tur­ba­toot­mi­sa­la­le kesk­kon­na­loa and­mi­se koh­ta. Val­la­vo­li­ko­gu aru­tas se­da möö­du­nud tei­si­päe­val, 8. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gil. Kesk­kon­na­loa­ga ot­sus­ta­ti nõus­tu­da, kuid kae­van­du­se­le esi­ta­ti 9 tin­gi­must. Vo­li­ko­gu oli se­da meelt, et Pe­nin­gi ra­bas tur­ba­toot­mi­se laien­da­mi­se­le veel li­gi 100 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le peab eel­ne­ma kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne (KMH).

AS Toot­si Tur­vas soo­vib kesk­kon­na­lu­ba Iga­ve­re kü­las asu­valt Pe­nin­gi II tur­ba­toot­mi­s-
a­lalt maa­va­ra kae­van­da­mi­seks. Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann sel­gi­tas, et kesk­kon­na­mi­nist­ri mää­ru­se­ga on ala kan­tud kae­van­da­mi­seks so­bi­va­te tur­ba-
a­la­de ni­me­kir­ja, see­tõt­tu on Pe­nin­gi II alal kae­van­da­mi­seks riik­lik hu­vi.

„Sel­lel alal on ju­ba tur­vast kae­van­da­tud ning loa and­mi­sel ee­lis­ta­tak­se piir­kon­di, kus on va­rem kae­van­da­mi­se käi­gus maa ri­ku­tud,“ sõ­nas ta.

Tur­ba­toot­mi­seks taot­le­ta­va ala suu­rus koos tee­nin­dus­maa­ga on 98,32 hek­ta­rit. Häs­ti­la­gu­ne­va tur­ba­ki­hi tar­be­va­ru on seal 385 000 ton­ni, sel­lest kae­van­da­ta­vat va­ru 353 000 ton­ni, vä­he­la­gu­ne­vat ak­tiiv­set tur­ba­va­ru 70 000 ton­ni. Kae­van­da­mi­se ka­van­da­tav aas­ta­määr on ku­ni 15 000 ton­ni. Kae­van­da­mi­ne toi­muks mai kesk­pai­gast au­gus­ti lõ­pu­ni, kesk­kon­na­lu­ba taot­le­tak­se 29 aas­taks.

Pe­nin­gi II tur­ba­toot­mi­sa­la on Har­ju maa­kon­nap­la­nee­rin­gu jär­gi ro­he­võr­gus­ti­ku tuu­m-a­lal. Sel­le lä­he­dal on Pa­ras­põl­lu loo­dus­kait­sea­la, mis kuu­lub Na­tu­ra 2000 võr­gus­tik­ku: „See­ga võib ar­va­ta, et seal lii­gub roh­kem mets­loo­mi, kel­lest osa on ka kait­sea­lu­sed lii­gid. Kui li­gi 100hek­ta­ri­li­se met­sa­ga kae­tud ro­he­ko­ri­do­ri­de tuu­ma­lal ta­he­tak­se te­ha la­ge­raiet ja ala ti­he­dalt kraa­vi­de­ga kat­ta, siis on oht, et ro­he­ko­ri­do­ri­de ter­vik­lik­kus sel­les piir­kon­nas kat­keb.“

Tur­ba kae­van­da­mi­seks on va­ja­lik kuiv ra­ba­pind, see­tõt­tu tu­leks toot­mi­sa­la­le ra­ja­da kui­ven­dus­võrk. Toot­si Tur­vas taot­leb kesk­kon­na­lu­ba ka vee-eri­ka­su­tu­seks, tur­ba­toot­mi­sa­la kui­ven­da­mi­seks ja liig­se vee juh­ti­mi­seks Silm­si oj­ja. Sin­na on plaan juh­ti­da ku­ni 218 000 kuup­meet­rit sa­de­vett aas­tas.

Tur­ba­la­sun­di kui­ven­da­mi­se mõ­ju ula­tu­se koh­ta teh­tud uu­rin­gu­te ko­ha­selt ei ula­tu kui­ven­du­se mõ­ju toot­mi­sa­la piir­dek­raa­vi­dest kau­ge­ma­le kui 150 meet­rit. Kesk­kon­naa­me­ti se­le­tus­kir­jas on öel­dud, et toot­mi­sa­lalt väl­ja ju­hi­ta­vas vees on kesk­mi­sest suu­rem hel­ju­mi, fos­fo­ri, läm­mas­ti­ku ja or­gaa­ni­li­se ai­ne si­sal­dus. Tur­ba­hõl­ju­mi eda­si­kan­du­mi­se tõ­kes­ta­mi­seks ra­ja­tak­se set­te­bas­sei­nid, mis üht­lus­ta­vad süs­tee­mist väl­ja voo­la­va vee hul­ka.

Lä­hi­mad ma­ja­pi­da­mi­sed jää­vad pla­nee­ri­ta­vast toot­mi­sa­last 230 meet­ri kau­gu­se­le kir­des­se ning 300 meet­ri kau­gu­se­le ka­gus­se. Kesk­kon­naa­me­ti se­le­tus­kir­jas on mär­gi­tud, et ar­vu­tus­te ko­ha­selt ei to­hiks kae­van­da­mi­se ma­si­na­te te­ki­ta­tav mü­ra nii kau­ge­le le­vi­da. Tur­ba toot­mi­sel tek­kiv nor­mist suu­rem tolm le­vib kesk­kon­naa­me­ti sel­gi­tu­sel ku­ni 100 meet­ri kau­gu­se­le, piir­kon­na tol­mu­foo­ni­ga üht­lus­tub lõp­li­kult 400 meet­ri kau­gu­sel. Või­ma­li­ke oh­tu­de­na ni­me­ta­tak­se se­le­tus­kir­jas ka toot­mis­teh­ni­ka rik­ke põh­jus­ta­tud õli- või kü­tu­se­reos­tust ning põ­len­guoh­tu, ku­na too­de­tak­se su­vea­jal.

Val­la nõue – kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne
Kesk­kon­naa­me­ti koos­ta­tud se­le­tus­kir­jas on, et uue tur­ba­toot­mi­sa­la ra­ja­mi­se­ga ei kaas­ne olu­list kesk­kon­na­mõ­ju.

„Kesk­kon­naa­met lei­dis, et kui 2012. aas­tal teh­tud kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­se põh­jal ei ol­nud Pe­nin­gi I tur­ba­toot­mi­sa­lal olu­list kesk­kon­na­mõ­ju, jä­re­li­kult ei ole se­da ka ka Pe­nin­gi II tur­ba­toot­mi­sa­lal. Kuid sel­les hin­nan­gus ei ole kõi­ki as­pek­te ar­ves­se võe­tud,“ lau­sus Jo­han­na Sep­mann, kel­le ar­va­tes on kesk­kon­naa­me­ti se­le­tus­ki­ri puu­du­lik.

Ta tõi näi­teks, et sel­les po­le kä­sit­le­tud, kui­das mõ­jub met­sa­maa ma­ha­võt­mi­ne ro­he­võr­gus­ti­ku toi­mi­mi­se­le.

Vas­ta­valt kesk­kon­na­juh­ti­mis­süs­tee­mi sea­du­se­le al­gab olu­li­ne kesk­kon­na­mõ­ju sel­lest, kui tur­vast kae­van­da­tak­se suu­re­mal kui 150 hek­ta­ri suu­ru­sel alal või kui üle 100 hek­ta­ri suu­ru­se pin­da­la­ga met­sa­maa­le või mär­ga­la­le ehi­ta­tak­se uus kui­ven­dus­süs­teem.

„See taot­lus on teh­tud 98,32 hek­ta­ri­le, mis tä­hen­dab, et KMH ei ole ko­hus­tus­lik. Aga kesk­kon­naa­me­til õi­gus kaa­lu­da KMH va­ja­lik­kust ka mää­ru­ses ni­me­ta­tust väik­se­ma kün­ni­se­ga te­ge­vus­te pu­hul,“ sel­gi­tas kesk­kon­nas­pet­sia­list.

Jo­han­na Sep­mann li­sas, et kesk­kon­na­mõ­ju­sid hin­na­tak­se ka eks­pert­hin­nan­gu­ga, kuid sel­le me­net­le­mi­sel ei kaa­sa­ta ava­lik­kust. Ka te­ma ar­vas, et Pe­nin­gi II tur­ba­toot­mi­sa­la­le kesk­kon­na­loa and­mi­se­le peaks kind­las­ti eel­ne­ma KMH, ku­na te­gu on ro­he­võr­gus­ti­ku tuu­m-a­la­ga: „Kui an­na­me ar­va­mu­se, et nõus­tu­me kesk­kon­na­loa­ga tea­tud tin­gi­mus­tel, teeb kesk­kon­naa­met eel­hin­nan­gu ot­su­se­ga, kas al­ga­ta­tak­se KMH või mit­te. Val­la­va­lit­su­sel on või­ma­lik sel­le koh­ta esi­ta­da oma ar­va­mus. Püüa­me ro­he­võr­gus­ti­ku ala­le tu­gi­ne­des nõu­da, et ava­lik­kus oleks kaa­sa­tud, sel­leks on va­ja al­ga­ta­da kesk­kon­na­mõ­ju­de hin­da­mi­ne.“

Vo­li­ko­gu ot­sus­tas ühe­hääl­selt nõus­tu­da Pe­nin­gi II tur­ba­toot­mi­sa­la kesk­kon­na­loa and­mi­se­ga tea­tud tin­gi­mus­tel. En­ne tur­ba­toot­mi­se­ga alus­ta­mist tu­leb Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da eks­pert­hin­nang li­gi 100 hek­ta­ri met­sa­maa raa­da­mi­se ja mär­ga­la muut­mi­se kesk­kon­na­mõ­ju koh­ta ro­he­võr­gus­ti­ku piir­kon­nas. Mi­ni­maal­seks tur­ba jääk­ki­hi pak­su­seks soo taas­ta­mi­sel tu­leb jät­ta 0,5 meet­rit. Tur­ba kae­van­da­mi­ne ma­ja­pi­da­mis­te­le lä­he­mal kui 400 meet­rit võib toi­mu­da ai­nult töö­päe­va­del kell 8-18. Tur­ba­la­sun­di all la­su­vat vee­pi­det ei to­hi rik­ku­da, et põh­ja­ve­si ei reos­tuks. En­ne kae­van­da­mi­se alus­ta­mist ning see­jä­rel iga kol­me aas­ta ta­gant tu­leb sei­ra­ta üm­ber­kaud­se­te ma­ja­pi­da­mis­te puur­kae­vu­de vee­ta­set ja -kva­li­tee­ti. Tur­ba­toot­mi­sa­la ida­pool­ses­se kül­ge põh­jast ku­ni lõu­na­ni tu­leb jät­ta 40meet­ri­ne met­sa­ri­ba tol­mu ja mü­ra tõ­kes­ta­mi­seks. Vä­he­malt kolm aas­tat en­ne kae­van­da­mis­loa lõp­pe­mist tu­leb kae­van­da­jal taot­le­da tin­gi­mu­sed kor­ras­ta­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks, tur­ba­toot­mi­s-a­la tu­leb kor­ras­ta­da kesk­kon­na­loa keh­ti­vu­sa­ja jook­sul.