Perears­tid alus­ta­sid ea­ka­te vakt­si­nee­ri­mi­se­ga

187

Co­vid-19 vii­rus ei taan­du, hai­ges­tu­nuid on tul­nud iga nä­da­la­ga juur­de. Veeb­rua­ri ka­he esi­me­se nä­da­la­ga on Ani­ja val­las and­nud Co­vid-19 po­si­tiiv­se tes­ti 11 ini­mest, kes rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jä­rgi on val­la ela­ni­kud. Kuu­sa­lu val­las on saa­nud tes­ti po­si­tii­ve tu­le­mu­se paar­küm­mend ela­nik­ku, Raa­si­ku val­las 25 ja Lok­sa lin­nas 16.

Ida-Har­ju ena­mik pe­rears­te hak­ka­vad käe­so­le­val nä­da­lal vakt­si­nee­ri­ma oma ni­mis­tu­te 80aas­ta­seid ja va­ne­maid pat­sien­te. Ku­na vakt­sii­ni on vä­he, said pe­rears­tid esi­me­seks nä­da­laks 36 doo­si vakt­sii­ni. Keh­ras al­gas vakt­si­nee­ri­mi­ne eel­mi­sel nä­da­lal. Järg­mi­sel nä­da­lal Kuu­sal­lu, Lok­sa­le, Keh­ras­se vakt­sii­ni ei too­da.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis ko­ha­li­kelt toht­ri­telt es­mas­päe­val, kui pal­jud ea­ka­test pat­sien­ti­dest on vakt­si­nee­ri­mi­sest hu­vi­ta­tud.

Keh­ra ter­vi­se­kes­kus
Keh­ra pe­rearst Mai­re Post üt­les, et kol­mest ni­mis­tust said kok­ku 108 üle 80aas­tast ja vä­ga tõ­si­se diag­noo­si­ga noo­re­mat ea­kat eel­mi­sel nä­da­lal esi­me­se vakt­sii­nian­nu­se.

Pe­rearst Mar­je Oti hin­nan­gul on vakt­sii­nist keel­du­jaid ol­nud pal­ju. Mai­re Post mär­kis, et te­ma ni­mis­tus on loo­bu­jaid vä­he: „Mõ­ni üt­leb, et elan ük­si met­sa sees ja õues on vä­ga külm, liht­salt ei viit­si tul­la. Aga eel­mi­sel nä­da­lal tu­lid kõik ko­ha­le, ke­da­gi me nii-öel­da tä­na­valt ot­si­ma ei pi­da­nud, et vakt­siin rais­ku ei lä­heks.“

Kol­ma­päe­val jõua­vad esi­me­sed 36 vakt­sii­ni­doo­si Aeg­vii­tu, seal­seid ea­kaid lä­heb Keh­rast vakt­si­nee­ri­ma pe­reõ­de. Keh­ra Ko­du pat­sien­did saa­vad sel nä­da­lal tei­se vakt­sii­ni­doo­si, ka neid lä­he­vad õed ko­ha­pea­le vakt­si­nee­ri­ma.

Se­ni on vakt­si­nee­ri­tud Pfi­zer/Bion­tec­hi vakt­sii­ni­ga, Keh­ras­se on tel­li­tud ka esi­me­sed doo­sid Ast­ra­Ze­ne­ca vakt­sii­ni, mil­lal need ko­ha­le jõua­vad, po­le veel täp­selt tea­da.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus
Pe­rearst Su­san­na Ka­ri rää­kis, et pa­lus kok­ku 72 doo­si Pfi­zer/Bio­ni­tec­hi vakt­sii­ni, ku­na tee­nin­dab ka Lok­sa ühe pe­rears­ti­ni­mis­tu pat­sien­te. Tei­si­päe­val too­di Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se 72 doo­si.

Ni­mis­tus on 80aas­ta­seid ja va­ne­maid pat­sien­te üle sa­ja. Kui ea­ka­te­le he­lis­ta­ti ja uu­ri­ti, kas soo­vi­vad vakt­si­nee­ri­mist, siis vä­hem kui poo­led neist vas­ta­sid jaa­ta­valt. Et vakt­si­nee­ri­da taht­jaid oleks roh­kem, ha­ka­ti kok­ku lep­pi­ma ka 70aas­tas­te­ ja va­ne­ma­tega.

Su­san­na Ka­ri: „Osad va­ne­mad ini­me­sed on öel­nud, et teh­ke kait­se­süst pi­gem noo­re­ma­te­le. Kui ea­kas on ko­dus, väl­jas ei käi või on voo­dis la­ma­ja, siis võiks vakt­si­nee­ri­da te­ma hool­da­ja. Kui va­nem ini­me­ne on ak­tiiv­ne, soo­vib ka mu­jal lii­ku­da, siis võiks end las­ta vakt­si­nee­ri­da. Noo­re­mad pat­sien­did võik­sid en­dast ise tea­da an­da, kui on vakt­si­nee­ri­mi­sest hu­vi­ta­tud.“

Lä­hia­jal lõ­pe­tab Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­kus Valk­la Ko­dus teist­kord­se vakt­si­nee­ri­mi­se.

Aru­kü­la ter­vi­ses­kus
Aru­kül­la jõud­sid esi­me­sed 36 vakt­sii­ni­doo­si tei­si­päe­val, sa­mal päe­val alus­ta­ti üle 80aas­tas­te vakt­si­nee­ri­mist.

„Ini­mes­te­le ole­me et­te tea­ta­nud, jao­ta­si­me need kol­me päe­va pea­le, et jõuak­si­me ka teis­te pat­sien­ti­de­ga te­ge­le­da,“ sõ­nas pe­rearst Hel­gi Vain.

On ol­nud ka mõ­ned vakt­sii­nist keel­du­jad, mõ­ni öel­nud, et ta­hab veel oo­da­ta ja kaa­lu­da.

Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus
Raa­si­ku pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja üt­les, et vakt­sii­ne veel saa­nud ei ole, lä­hi­päe­vil lu­ba­ti tea­da an­da, mil­lal saa­de­tak­se.

„Es­ma­jär­je­kor­ras kut­su­me ko­ha­le üle 80aas­ta­sed, nen­de ni­me­kir­jad on hai­ge­kas­sast edas­ta­tud. Eel­töö on teh­tud, need, kes on vakt­sii­nist keel­du­nud, võt­si­me ni­me­kir­jast väl­ja. Õn­neks po­le neid pal­ju. Mõ­ni on öel­dud, et on ju­ba va­na ini­me­ne, lii­gub vä­ga vä­he rin­gi, jää­gu vakt­siin noo­re­ma­te­le,“ lau­sus pe­rearst.

Vakt­si­nee­ri­ma ka­vat­se­tak­se ha­ka­ta ka­hel päe­val nä­da­las, kui ter­vi­se­kes­ku­ses on ko­hal nii arst kui mõ­le­mad õed. Tei­si pat­sien­te nen­deks päe­va­deks ter­vi­se­kes­ku­ses­se ei kut­su­ta.

Lok­sa pe­rears­tid
Ka Lok­sa mõ­le­mad pe­rears­tid said kumb­ki 36 doo­si Pfi­zer/Bio­ni­tech vakt­sii­ni.

Pe­rearst Mall Ida­vai­nu ni­mis­tus on 80aas­ta­seid ja va­ne­maid pat­sien­te 220. Pe­reõed he­lis­ta­vad ja kü­si­vad nõu­so­le­kut, roh­kem kui poo­led on ol­nud nõus. Kui mõ­ni pat­sient ei tu­le kok­ku­le­pi­tud ajaks ko­ha­le, tu­leb lei­da tei­ne ea­kas või ea­ka ini­me­se hool­da­ja, kel on või­ma­lik kii­res­ti ter­vi­se­kes­ku­ses­se min­na, sest üht­ki doo­si ei to­hi jät­ta ka­su­ta­ma­ta. Vakt­si­nee­ri­mi­se­ga alus­ta­tak­se kol­ma­päe­val.

Dok­tor Tat­ja­na Pros­ku­ri­na ni­mis­tus on kõi­ge ea­ka­maid pat­sien­te 168. Roh­kem kui 80 prots­en­ti on vakt­si­nee­ri­mi­sest keel­du­nud – oo­da­tak­se Ve­ne­maal too­de­tud vakt­sii­ni Sput­nik, osad kar­da­vad või ei usu, et vakt­siin ai­tab.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus taot­leb vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na tõu­su
Järgmine artikkelMoo­tor­saa­ni­de­ga sõit­jad ri­ku­vad ta­li­vil­ja­põl­de