Raa­si­ku val­la­va­lit­sus jäi ajutiselt kolmeliikmeliseks

128
Raasiku vallamaja

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus jät­kab aju­ti­selt kol­me­liik­me­li­se­na, ku­na val­la­va­lit­su­se liik­med Eve­lyn Vel­berk ja Rii­na Rand on esi­ta­nud ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve.

Val­la fi­nants­juht Eve­lyn Vel­berk ei ole val­la­va­lit­su­se lii­ge ala­tes 1. märt­sist ning hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Rii­na Rand ala­tes 2. märt­sist. Aju­ti­selt 3 liik­me­ga jät­ka­vas­se val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­vad li­saks val­la­va­nem Raul Sie­mi­le veel koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te esin­da­jad Ants Ki­vi­mäe EK­REst ning Paul Sa­vi­sild va­li­mis­lii­dust Ko­du­ko­ha Eest.

Val­la­va­nem Raul Siem kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma ar­va­tes ei ole pä­ris mõist­lik, kui val­la­va­lit­su­se liik­me­te hul­gas on val­la­va­lit­su­se amet­ni­kud. Ta põh­jen­das, et osa­kon­na­ju­ha­ta­ja, kel­le osa­kon­nas on val­la­va­lit­su­se is­tun­giks val­mis­ta­tud et­te eel­nõu, ei saa sel­le eel­nõu osas ol­la pä­ris ob­jek­tiiv­ne.

„Li­saks te­kib kü­si­mus – kui val­la­va­lit­su­se osa­kon­nas on et­te­val­mis­ta­tud eel­nõu val­la­va­lit­su­ses heaks­kiit­mi­seks, siis mil­list li­sand­väär­tust an­nab amet­nik iseen­da töö­le val­la­va­lit­su­se liik­me­na,“ lau­sus Raul Siem.

Ta rää­kis, et va­ja­du­sel saab val­la­va­lit­sus ala­ti amet­nik­ke kaa­sa­ta, kui aru­ta­tak­se mõnd vä­ga spet­sii­fi­list või spet­sia­lis­ti­de tead­mi­si eel­da­vaid eel­nõu­sid: „Val­la­va­lit­su­se lii­ge ei peaks ole­ma üks­nes ame­ti­ko­ha jär­gi – et kaa­sa­me val­la­va­lit­sus­se osa­kon­na­ju­ha­ta­jad. Tean, et pal­ju­des val­da­des nii on, aga na­gu üt­le­sin, ma ei näe sel­lel li­sand­väär­tust. Pi­gem on see osa­kon­na­ju­ha­ta­ja­te­le pal­ga­li­sa ning val­la­va­lit­su­se res­sur­si rais­ka­mi­ne.“

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu on val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­nud 5liik­me­li­se­na, ot­sus­ta­mi­seks va­ja­lik kvoo­rum on vä­he­malt kolm lii­get. Kel­lest või­vad saa­da val­la­va­lit­su­se uued liik­med, ei osa­nud val­la­va­nem veel öel­da.

„Ni­me­sid ma veel ei tea, kuid nad ei pea ole­ma po­lii­ti­kud. Mi­nu ees­märk on val­la­va­lit­su­se pä­de­vu­se tõus, see­tõt­tu pea­me hoo­li­kalt mõt­le­ma, kui­das tuua val­la­va­lit­su­se juh­ti­mis­se väl­jast­poolt täien­da­vat kom­pe­tent­si. See on ka val­la­le ka­su­lik, sest mi­da roh­kem kom­pe­tent­si li­saks amet­ni­ke­le val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­ta, se­da tu­ge­va­maks vald saab,“ lau­sus Raul Siem.

Val­la­va­lit­su­se ja sel­le liik­me­te kin­ni­ta­mi­ne on val­la­vo­li­ko­gu pä­de­vu­ses.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus oli Ani­ja val­la kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de ümar­laud
Järgmine artikkelENN KIRS­MA­NI ase­mel vo­li­ko­gus AU­LIS MÄND