Kuu­sa­lu Soo­jus taot­leb vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na tõu­su

91

Kuu­sa­lu Soo­jus OÜ esi­tas jaanuari viimasel nädalal val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se joo­gi­vee ja reo­vee ära­juh­ti­mi­se ning pu­has­ta­mi­se tee­nu­se hin­na tõst­mi­seks ala­tes 1. ap­ril­list. Taot­lus on esi­ta­tud vas­ta­valt et­te­võt­te nõu­ko­gu ot­su­se­le. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas sel­gi­tab, et sa­ma­de hin­da­de­ga ei saa jät­ka­ta, tu­lu­baa­si hak­kab mõ­ju­ta­ma tee­nus­te ma­hu vä­he­ne­mi­ne – Valk­la Ko­du lõ­pe­tab te­ge­vu­se, mis vä­hen­dab olu­li­selt Valk­las osu­ta­ta­va­te tee­nus­te mah­tu. Sa­mas suu­re­ne­vad 2020. aastal tehtud investeeringute tõttu omao­sa­lu­seks võe­tud lae­nu­de ta­ga­si­mak­sed ja int­ress. Hin­na­tõus oleks joo­gi­vee pu­hul 9,5 prot­sen­ti – joo­gi­vee prae­gu­ne hind on koos käi­be­mak­su­ga 2,21, uus hind oleks 2,42 eu­rot/m3. Reo­vee hin­na­tõus oleks 8,53 prot­sen­ti – prae­gu­ne on koos käi­be­mak­su­ga 2,93 ja uus 3,18 eu­rot/m3. Kuu­sa­lu Soo­jus osu­tab joo­gi­vee tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Sal­mis­tul, Pä­ris­peal, Uu­ris, Ka­ber­las, Valk­las, Lee­sil, Vi­ha­soos, Vii­nis­tul ja Pu­di­sool ning reo­vee­tee­nust Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius, Kuu­sa­lu kü­las, Ku­pul, Uu­ris, Valk­las, Kol­ga­kü­las, Vi­ha­soos ja Suur­peal. Val­la­va­lit­sus pa­lus et­te­võt­telt täien­da­vaid sel­gi­tu­si ning ei võt­nud taot­lust eel­mi­se nä­da­la is­tun­gi päe­va­kor­da.