Moo­tor­saa­ni­de­ga sõit­jad ri­ku­vad ta­li­vil­ja­põl­de

133
Pilt on illustratiivne.

Põl­lu­me­hed on hä­das moo­tor­saa­ni oma­ni­ke­ga, kes sõi­da­vad lu­mis­tel põl­du­del ja ri­ku­vad ta­li­vil­ja. Ani­ja val­la põl­lu­mees Bru­no En­gel sel­gi­tas, et pä­rast va­he­peal­set su­la sa­das pehme maa pea­le paks lu­me­vaip ning kui sel­lel ma­si­na­ga sõi­ta, ei ole jäl­ge­de all enam soo­ja hoid­vat lund ja maa nen­des koh­ta­des kül­mub: „Siis on suur oht, et ta­li­vi­li hä­vib. Ise­gi kui ei hä­vi, te­kib vil­ja­ga prob­leem igal ju­hul. Maa hak­kab ke­va­del ebaüht­la­selt su­la­ma ja sel­le tõt­tu tai­mes­tik eri tem­pos kas­va­ma, vi­li ei val­mi ühel ajal ning te­kib prob­leem, kui­das see üles võt­ta, kui osa te­ri on üle­küp­se­nud, osa too­red.“ Moo­tor­saa­ni­de­ga on Bru­no En­ge­li põl­du­dest ral­li­ta­tud pea­mi­selt neil, mis asu­vad Kau­nis­saa­re ja Aa­vo­ja vee­hoid­la­te juu­res, kok­ku 35 hek­ta­ril. Tal­le on tea­da, et sa­ma mu­re on tä­na­vu­sel tal­vel ka Ani­ja ja Raa­si­ku val­la teis­tel te­ra­vil­ja­kas­va­ta­ja­tel. „Põl­du­del ei ole sõit­mas käi­dud kor­ra või kaks, vaid pi­de­valt, mõ­ni­kord lau­sa kuue saa­ni­ga kor­ra­ga. Olen püüd­nud vii­ma­sel ajal üle päe­va käia vaa­ta­mas ja näen, et jäl­gi on juur­de tul­nud. Ku­na mu põl­lud on laia­li Ani­ja ja Raa­si­ku val­las, ei saa käia pi­de­valt kont­rol­li­mas, mui­du enam muuks ae­ga ei jääks­ki, li­saks aja­le ku­lub ka kü­tus,“ mär­kis Bru­no En­gel. Tal on pal­ve, kui kee­gi moo­tor­saa­ni­de­ga põl­lul ral­li­ta­jaid näeb, and­ku sel­lest põl­lu­mees­te­le tea­da. Moo­tor­saa­ni oma­ni­kel soo­vi­tab ta tul­la kü­si­ma, kus võib sõi­ta, kus mit­te: „Ma saan aru, et kui kal­lis ma­sin ole­mas, soo­vi­tak­se sel­le­ga sõi­ta. Aga se­da ei to­hi te­ha igal pool. Ro­hu­maa­del sõit­mi­se­ga po­le prob­lee­mi, ro­hu­ka­ma­ra­le ei tee mi­da­gi, aga vil­ja­põl­lul sõi­tmine hä­vi­tab teis­te ini­mes­te töö.“