PEEP KASK esi­ta­ti Har­ju­maa Ter­vi­se­te­gi­jaks

1032

Har­ju­maa väl­ja­paist­va­maid ter­vi­se­te­gi­jaid tun­nus­ta­ti viien­dat kor­da.

Kol­ma­päe­val, 8. no­vemb­ril Kii­li val­las Saus­ti mõi­sas toi­mu­nud ter­vi­se­kon­ve­rent­sil „Ter­ve ja tur­va­li­ne Har­ju­maa“ kuu­lu­ta­ti väl­ja Har­ju­maa Ter­vi­se­te­gi­ja 2017. 14 no­mi­nen­di seas oli ka Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask, kel­le esi­tas maa­kon­na ter­vi­se­te­gi­jaks Ani­ja val­la­va­lit­sus.

Esil­di­ses mär­gi­ti, et Peep Kask on küm­ne aas­ta jook­sul va­ba­taht­li­ku te­ge­vu­se ja isik­li­ku ees­ku­ju­ga pa­nus­ta­nud olu­li­selt Ani­ja val­la ela­ni­ke ter­vise­e­den­dus­li­kes­se te­ge­vus­tes­se. Ta on HC Keh­ra Fänn- k­lu­bi ak­tiiv­ne lii­ge, prae­gu ka ju­ha­tu­se esi­mees. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on val­las ne­li kor­da toi­mu­nud ke­va­di­sed pe­re- s­por­di­päe­vad, 9 kor­da au­gus­ti­kui­ne rat­ta­matk ning 6 kor­da iga­sü­gi­se­ne rah­va­jooks. Peep Kask osa­leb neil ala­ti ka ise koos oma abi­kaa­sa ja las­te­ga.
„Li­saks on ta pa­nus­ta­nud ter­vis­li­ku toi­tu­mi­se idee le­vi­ta­mis­se ning ol­nud üle­val­la­lis­tel üri­tus­tel va­ba­taht­lik abi­li­ne. Näi­teks 2016. aas­ta sü­gi­sel osa­les ta ko­ka­na Keh­ra güm­naa­siu­mi pe­re­päe­val, kus val­mis­tas ter­vis­lik­ku toi­tu li­gi 500 osa­le­ja­le,“ oli val­la­va­lit­su­se põh­jen­dus­kir­jas.

Peep Kask üt­les, et oli en­da ter­vi­se­te­gi­jaks esi­ta­mi­sest meel­di­valt ül­la­tu­nud: „An­nab in­nus­tust, kui su et­te­võt­mi­si mär­ga­tak­se ja tun­nus­ta­tak­se.“

Har­ju­maa Ter­vi­se­te­gi­ja tiit­li päl­vis tä­na­vu maad­lust­ree­ner ja Laag­ri las­teaia lii­ku­mi­sõ­pe­ta­ja Mee­lis Mäe­kal­le, tun­nus­tus­kir­jad said ka kõik no­mi­nen­did. Maa­kon­na esi­me­se ter­vi­se­te­gi­ja va­lis Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu 2013. aas­tal, siis päl­vis tiit­li Anu Kirs­man Kuu­sa­lu val­last. Ter­vi­se­te­gi­jaks va­li­tak­se ini­me­ne või asu­tus, kes on tööa­la­se või ühis­kond­li­ku te­ge­vu­se­ga oma piir­kon­nas pa­nus­ta­nud har­ju­maa­las­te ter­vi­se eden­da­mis­se ja väär­tus­ta­mis­se ning ol­nud see­juu­res ka ise teis­te­le ees­ku­juks. Kui eel­mis­tel aas­ta­tel on ena­mik no­mi­nen­te ol­nud asu­tu­sed või nais­te­rah­vad, siis tä­na­vu olid neist kuus me­hed, mär­kis Har­ju maa­va­lit­su­se sot­siaal- ja ter­vis­hoiu­ta­li­tu­se ju­ha­ta­ja Ne­le Kun­der.

Eelmine artikkelRaasiku kool tähistas 55. sünnipäeva renoveeritud majas
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED