OÜ Vel­ko AV va­li­ti pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja prog­ram­mi

329
ERIK JÜRIÖÖ.

Ani­ja val­la kom­mu­naa­let­te­võ­te Vel­ko AV on üks 31 et­te­võt­test, kes va­li­ti tä­na­vu sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja mär­gi­se prog­ram­mi. Sel­les­se pää­seb osa­le­ma kon­kur­si kau­du ning on mõel­dud era-, ava­li­ku ja kol­man­da sek­to­ri tööand­ja­te­le, kes soo­vi­vad muu­ta oma töö­kesk­kon­da pe­re- ja töö­ta­ja­sõb­ra­li­ku­maks, ku­na usu­vad, et õn­ne­li­ke töö­ta­ja­te­ga kas­vab et­te­võt­te kon­ku­rent­si­või­me.

Pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja mär­gi­se prog­ramm kes­tab pool­teist ku­ni kolm aas­tat, sel­les osa­le­mi­ne on ta­su­ta. Prog­ram­mi kor­ral­dab sotsiaalministeerium koostöös ASiga Ci­vit­ta Ees­ti, kes viib lä­bi kon­sul­tat­sioo­ne, per­so­naal­seid nõus­ta­mi­si ja koo­li­tu­si. Esial­gu lä­bi­vad osa­le­jad alg­mär­gi­se hin­da­mis­prot­ses­si ning pä­rast põh­ja­lik­ku kon­sul­tee­ri­mist ja hin­da­mist väl­jas­ta­tak­se nei­le lõpp­mär­gis kas pronks-, hõ­be- või kuld­ta­se­mel.

„Loo­mu­li­kult soo­vi­me taot­le­da kuld­mär­gist, kui ju­ba osa­le­me, siis ik­ka või­ma­li­kult häs­ti, ei lä­he saa­ma kol­man­dat koh­ta,“ üt­les Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö.

Ta põh­jen­das va­ja­dust prog­ram­mis osa­le­da sel­le­ga, et ini­me­sed vee­da­vad öö­päe­vast kol­man­di­ku tööand­ja tee­nis­tu­ses ning on olu­li­ne, et nad tun­nek­sid end tööl väär­tus­ta­tu­na ja saak­sid li­saks pal­ga­le veel mi­da­gi vas­tu: „Siis on rõõm õh­tul ko­dus­te juur­de min­na ja hom­mi­kul är­ga­tes töö­päe­va alus­ta­da.“

Pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja prog­ramm, mis koos­neb olu­kor­ra fik­see­ri­mi­sest, koo­li­tus­test ja hin­da­mis­test, kes­ken­dub töö-e­lu eri as­pek­ti­de­le ala­tes vär­ba­mi­sest ku­ni töö­suh­te lõ­pe­ta­mi­se­ni: „Loo­dan prog­ram­mi kau­du lei­da pa­ri­mad la­hen­du­sed, kui­das tööand­ja­na ai­da­ta kaa­sa, et töö­ta­ja­tel oleks töö- ja pe­ree­lu üht­lus­ta­mi­ne või­ma­li­kult liht­ne. Sa­mu­ti peaks koo­li­tus­tel sel­gu­ma, kui­das pan­na töö­ta­jaid tund­ma end osa­na mees­kon­nast, kui­das kaa­sa­ta neid et­te­võt­te juh­ti­mis- ja ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se, kui­das ta­ga­da et­te­võt­tes po­si­tiiv­ne si­sek­lii­ma ning töö­ta­ja­te oma­va­he­li­sed head suh­ted.“

Erik Jü­riöö sõ­nul tu­leb kõi­ge­pealt ana­lüü­si­da ole­ma­so­le­vat olu­kor­da – mis on Vel­ko pe­re­sõb­ra­li­ku­maks muut­mi­seks ju­ba teh­tud, mil­lis­tes vald­kon­da­des peaks mi­da­gi muut­ma või pa­re­mi­ni te­ge­ma: „Näi­teks olen mi­na tööand­ja­na se­da meelt, et töö­ta­su tu­leb maks­ta teh­tud töö, mit­te kon­to­ris is­tu­tud aja eest. Prae­gu­ne erio­lu­kord näi­tab vä­ga häs­ti, kui­das on või­ma­lik ka ee­malt töö­ta­des ol­la efek­tiiv­ne. See ei tä­hen­da mui­du­gi, et ko­gu tööe­lu peaks­ki kor­ral­da­ma nii, et kõik jää­vad ko­du­kon­to­ris­se. Ini­mes­tel on va­ja ka sot­siaal­set suht­le­mist, kas või mees­kon­na vai­mu säi­li­mi­se pä­rast.“

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja soov on, et töö­kol­lek­tii­vist moo­dus­tuks pilt­li­kult öel­des just­kui tei­ne pe­re­kond, kus kõik mõis­ta­vad, mis on nen­de ühi­ne siht, mil­le ni­mel koos te­gut­se­tak­se. Ju­hi­na usal­dab ta töö­ta­jaid ka ise­seis­valt ot­su­seid vas­tu võt­ma. Üks, mil­le poo­le ta oma mees­kon­na­ga on mõel­nud lii­ku­da, on viia sis­se 4päe­va­ne töö­nä­dal või 6tun­ni­ne töö­päev.

„Sel­le poo­le on lii­ku­mas ko­gu et­te­võt­lus. Mi­nu mee­lest on iga­su­gu­sed tööa­ja­ta­be­lid iga­ne­nud. Pal­ka tu­leb maks­ta teh­tud töö eest ning ei ole va­het, kus see on teh­tud. Po­le va­ja min­git kont­roll­meh­ha­nis­mi, kõik on vä­ga liht­ne – kui tööand­ja ei pea töö­ta­ja eest tööd ära te­ge­ma, on see teh­tud,“ mär­kis Erik Jü­riöö.

Pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja prog­ram­mi ra­has­tab Eu­roo­pa Sot­siaal­fond. Pe­re­sõb­ra­li­ku töö­and­ja mär­gi­se on se­ni saa­nud Ees­ti 102 et­te­võ­tet-or­ga­ni­sat­sioo­ni. Tä­na­vu oli prog­ram­mi kan­di­dee­ri­jaid 53. Vel­ko AV oli 31 va­li­tu seas üks väik­se­maid ning ai­nus vee-et­te­võ­te: „Sõel oli pä­ris ti­he, või­bol­la jäi hin­da­ja­te­le sil­ma, et mi­nu juh­ti­miss­tiil on vei­di va­bam, kui teis­tes et­te­võ­te­tes. Ma ei pea end ju­hiks, kes ük­si ot­sus­tab, pi­gem pean en­da üle­san­deks suu­na­ta ning ta­ga­da mees­kon­na­le kõik tin­gi­mu­sed töö edu­kaks ja efek­tiiv­seks te­ge­mi­seks.“

Ani­ja val­la­le kuu­lu­vas osa­ühin­gus Vel­ko AV on 25 töö­ta­jat. Et­te­võt­te aas­ta­käi­ve on 1,5 mil­jo­nit eu­rot – Ani­ja val­la ela­ni­ke­le pa­ku­tak­se vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust, Keh­ra ela­ni­kud saa­vad Vel­ko AV tras­si­de kau­du ka toa­soo­ja.

Mil­lal ja kui­das prog­ram­mis osa­le­mi­ne al­gab, po­le veel kin­del. Esi­me­sed koh­tu­mi­sed pi­did esialg­se­te plaa­ni­de ko­ha­selt toi­mu­ma ap­ril­li lõ­pus või mai al­gu­ses, kuid seo­ses erio­lu­kor­ra­ga on eda­silü­ka­tud.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kurss
Järgmine artikkelRaa­si­ku ha­ri­du­sa­su­tu­se ni­me­hää­le­tus