Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kurss

406

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas ka tä­na­vu kor­ral­da­da fo­to­kon­kur­si. See­kord on või­ma­lik pil­te esi­ta­da viies ka­te­goo­rias: „Lä­he­me len­da­ma“ on fo­to­de­le, mis õhust teh­tud; „Loo­mad, lin­nud, pu­tu­kad, ime­li­sed mu­tu­kad“; „Veel on ae­ga“ on vee­ga seo­tud pil­ti­de ka­te­goo­ria; „Val­gu­ses ja var­jus“ ning „2+2“. Fo­to­de esi­ta­mi­se täh­taeg on 6. sep­tem­ber. Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Ere Ui­bo sel­gi­tas, ka­te­goo­riad va­li­ti sel­leks, et muuta konkurssi põnevamaks, kui au­to­rid saa­vad ise mää­ra­ta, mil­li­ses­se ka­te­goo­rias­se pil­di esi­ta­vad.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la tee­hoiu­tööd
Järgmine artikkelOÜ Vel­ko AV va­li­ti pe­re­sõb­ra­li­ku tööand­ja prog­ram­mi