Ani­ja ja Raa­si­ku val­last esi­ta­ti Lea­de­ris­se kum­mast­ki 10 pro­jek­ti

98
ANNELI PÕLDRA.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da tä­na­vus­se taot­lus­voo­ru Lea­der-prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks esi­ta­ti kok­ku 29 taot­lust, neist 12 elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ja 17 et­te­võt­lu­se meet­mes­se. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest on ja­ga­da 150 000 eu­rot, kok­ku taot­le­tak­se 269 371 eu­rot. Et­te­võt­lu­se meet­mes on 100 000 eu­rot, taot­lus­te ko­gu­sum­ma on 213 100 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja pro­jek­ti­koor­di­naa­to­r An­ne­li Põld­ra sel­gi­tas, et taot­le­ta­vad sum­mad või­vad vei­di muu­tu­da, sest pro­jek­ti­de teh­ni­li­ne kont­roll veel käib.

Taot­lus­voor ava­ti 1. märt­sil, taot­lu­si sai esi­ta­da 2. ap­ril­li­ni. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mes­se esi­ta­tud 12 pro­jek­tist 3 on Ani­ja, 3 Raa­si­ku ja 6 Ko­se val­last, et­te­võt­lu­se meet­mes­se esi­ta­tud 17 pro­jek­tist on Ani­ja val­last 7, Raa­si­ku val­last 7 ja Ko­se val­last 3.

Pro­jek­te esi­ta­ti sel kor­ral roh­kem kui eel­mis­tes taot­lus­voo­ru­des. An­ne­li Põld­ra ole­tas, et kaa­sa ai­tas see­kord­ne suu­rem rek­laam ja tea­vi­tus­töö: „Pro­jek­tid on häs­ti kir­ju­ta­tud, taot­le­jad on ju­ba ko­ge­nud. Kuid oli ka uu­si taot­le­jaid. Ku­na sõel on ti­he, jää­vad sel­les voo­rus mit­med pro­jek­tid pa­ra­ku toe­tu­sest il­ma.“

Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest said toe­tust taot­le­da MTÜd, sih­ta­su­tu­sed, oma­va­lit­su­sed ning nen­de hal­la­ta­vad asu­tu­sed. Ühe­le pro­jek­ti­le an­tak­se mak­si­maal­selt 30 000 eu­rot, toe­tus­määr on ku­ni 80 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest. Sel aas­tal esi­ta­ti elu­kesk­kon­na meet­mes­se mi­tu pro­jek­ti vä­li­jõu­saa­li­de ja ma­dal­seik­lus­par­ki­de ra­ja­mi­seks.

Et­te­võt­lu­se aren­da­mi­se meet­mest said toe­tust taot­le­da OÜd, FIEd, tu­lun­du­sü­his­tud, MTÜd ja sih­ta­su­tu­sed ku­ni 20 000 eu­rot ühe­le pro­jek­ti­le. Meetme mak­si­maal­ne toe­tus­määr on 60 prot­sen­ti pro­jek­ti mak­su­mu­sest.

Li­saks pro­jek­ti­de teh­ni­li­se­le kont­rol­li­le moo­dus­ta­tak­se prae­gu hin­da­mis­ko­mis­jo­ni. En­ne pro­jek­ti­de hin­da­mist lä­heb ko­mis­jon ko­ha­pea­le paik­vaat­lu­si te­ge­ma.

„Eel­mi­sel aas­tal oli sel­leks ajaks vii­ru­se le­vik möö­das ja sai­me min­na ühi­se bus­si­ga. Kas sel aas­tal nii õn­nes­tub, veel ei tea. Taot­lu­si on pal­ju, tä­na­vu kõi­ki koh­ti ühe päe­va­ga üle vaa­da­ta ei jõua. Paik­vaat­lu­sed on ena­mas­ti õues, kuid hin­ne­te kin­ni­ta­mi­se ja ot­sus­ta­mi­se koo­so­lek tu­leb te­ha ik­ka­gi si­se­ruu­mis,“ rää­kis An­ne­li Põld­ra.

Ta li­sas, et ot­su­sed tuleb te­ha juu­ni lõ­puks, kuid plaa­ni­tak­se jõu­da kii­re­mi­ni. Toe­tu­se saa­nud pro­jek­tid tu­leb el­lu viia 2022. aas­ta lõ­puks.

Eelmine artikkelÜVK­-ga liitumise toetust saab taot­le­da 20. ap­ril­li­ni
Järgmine artikkelTrans­por­dia­me­ti lu­ba Valkla-Mäepea bus­si­pea­tu­se ehi­ta­mi­seks