Ooda­tak­se et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­na ja noor­soo­töö aren­gu­ka­va­des­se

19
Kuusalu keskkool

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas val­la ko­du­le­hel ha­ri­dus­vald­kon­na ja ka noor­soo­töö aren­gu­ka­va aas­ta­teks 2023-2027 töö­ver­sioo­nid. Mõ­le­maid aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne käi­vi­tus ak­tiiv­se­malt 2022. aas­tal, töög­rup­pi­de aru­te­lu­sid juh­tis ja arengukavade koostamises osa­les Stories For Impact eest­ve­daja Jaan Aps. Et­te­pa­ne­kuid oo­da­tak­se aren­gu­ka­va­de ava­li­kus­ta­tud pro­jek­ti­de koh­ta 12. jaa­nua­ri­ni ning 23. jaa­nua­ril toi­mub Kuu­sa­lu val­la­ma­jas et­te­pa­ne­ku­te ava­lik aru­te­lu.

Ha­ri­dus
Õp­peaas­tal 2022/2023 on Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes kok­ku 1211 õp­pi­jat: 360 käi­vad las­teae­da­des, 734 õpi­vad põ­hi­koo­li- ja 117 güm­naa­siu­mi klas­si­des. Õp­pi­ja­test osad ela­vad rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi teis­tes oma­va­lit­su­ses: Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­des on 28 last mu­jalt oma­va­lit­sus­test, põ­hi­koo­li ast­mes 82 ja güm­naa­siu­mik­las­si­des 20 noort.

Rah­vas­ti­kup­rog­noo­si jär­gi on Kuu­sa­lu val­las õp­pi­ja­te arv vä­he­ne­mas, kuid see ei ole leidnud kinnitust. Kuu­sa­lu val­la eel­ar­vest ku­lus 2022. aas­tal ha­ri­du­se­le li­gi 70 prot­sen­ti.

Alus­ha­ri­dust pa­ku­vad Kuu­sa­lu las­teaed Jus­si­ke, Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed, Kol­ga las­teaed ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool. Põ­hi­ha­ri­dust saab oman­da­da Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Kol­ga koo­lis ja ku­ni 6. klas­si­ni Vi­ha­soo las­taed-alg­koo­lis ning güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. Hu­vi­ha­ri­dust pa­kub Hu­go Lep­nur­me Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool ja fi­liaal Kol­gas.

„Kuu­sa­lu val­la elu­ko­ha­järg­ne kool on ka Lok­sa güm­naa­sium, mis asub val­la kü­la­de kes­kel, seal õpi­vad pal­jud val­las ela­vad õp­pi­jad. Kuu­sa­lu vald ta­gab Lok­sa lin­nas õp­pi­ja­te­le sa­mad hü­ved, na­gu on oma koo­li­des õp­pi­ja­te­le,“ on aren­gu­ka­va pro­jek­tis kir­jas õp­pi­ja­te rän­de koh­ta. No­vemb­ris 2022 käi­sid Lok­sa las­teaias Õn­net­rii­nu 22 last Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest, põ­hi­ha­ri­dust oman­da­sid Lok­sa güm­naa­siu­mis 55 ja güm­naa­siu­mi­ha­ri­dust 8 õp­pi­jat Kuu­sa­lu val­last. Li­sa­tud on, et Kuu­sa­lu val­la re­gist­ris ole­vaid õp­pi­jaid käib pea­le Lok­sa veel mit­mes las­teaias, koo­lis, ka hu­vi­koo­lis, mis kuu­lu­vad teis­te­le oma­va­lit­sus­te­le.

Õpe­ta­jaid on Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­tes kok­ku 123, neist 40 alus­ha­ri­du­ses ehk las­teae­da­des, 84 üld­ha­ri­du­ses. Va­nu­se­li­selt on alus­ha­ri­du­ses ehk las­teae­da­des 50-59aas­ta­seid õpe­ta­jaid 40 prot­sen­ti, 60aas­ta­seid ja va­ne­maid 22,5 prot­sen­ti ning üld­ha­ri­du­ses 50-59aas­ta­seid õpe­ta­jaid 39,3 prot­sen­ti, 60aas­ta­seid ja va­ne­maid 25 prot­sen­ti.

Aren­gu­ka­va pro­jek­tis on kir­jas ka ha­ri­dus­vald­kon­na vi­sioon val­las: „Iga­le õp­pi­ja­le te­ma po­tent­siaa­li ava­mist toe­tav ha­ri­dus. Va­li­ku­roh­ke ha­ri­dus­tee oma val­las las­teaiast güm­naa­siu­mi lõ­pu­ni. Mo­ti­vee­ri­tud ja kva­li­fit­see­ri­tud õpe­ta­jad ning tu­gis­pet­sia­lis­tid. Re­gu­laar­ne ja si­su­kas koos­töö ha­ri­dus­vald­kon­na osa­pool­te va­hel.“

Pro­jek­tis on veel ha­ri­dus­vald­kon­na SWOT-ana­lüüs tu­ge­vus­te, nõr­kus­te, või­ma­lus­te ja oh­tu­de­ga. SWOT-ana­lüüs teh­ti aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se se­mi­na­ril 2022. aas­ta 13. juu­nil.

Tu­ge­vus­te­na on ni­me­ta­tud ka koo­li­de ja las­teae­da­de paik­ne­mist eri piir­kon­da­des, ha­ri­du­sa­su­tu­sed on eriil­me­li­sed ning pro­fes­sio­naal­se per­so­na­li ja di­gi­ta­ris­tu­ga, toit­lus­ta­mi­ne toi­mub asu­tus­te oma köö­ki­des, val­las on loo­dud ha­ri­du­se tu­gi­kes­kus jm.

Nõr­kus­te­na on kir­jas ka as­jao­lu, et õpe­ta­ja­te kesk­mi­ne va­nus on kõr­ge ning pik­ka ae­ga sa­mal ame­ti­ko­hal töö­ta­nud ini­me­sed ei tu­le ko­ha­ti uu­te va­ja­dus­te ja või­ma­lus­te­ga kaa­sa ning koo­li- ja ühist­rans­por­di­ga va­rus­ta­tus on piir­kon­ni­ti eri­nev, mis­tõt­tu po­le kõi­gil või­ma­lik hu­vi­ha­ri­du­sest ja -te­ge­vu­sest osa saa­da.

Te­ge­vus­ka­vas on 2023. aas­taks kir­jas ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õp­pi­ja­te­le õp­pi­mis­või­ma­luste ana­lüüs ja koo­li­de­va­he­li­ne koos­töö, Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­nes­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­ne, kõi­gi ha­ri­du­sa­su­tus­te re­no­vee­ri­mis- ja in­ven­ta­ri­va­ja­dus­te ter­vik­lik kaar­dis­ta­mi­ne, in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­ne ja või­ma­lu­sel teos­ta­mi­ne. 2024. aas­taks on ka­van­da­tud ka laisteaia sõi­me­koh­ta­de suu­ren­da­mi­ne val­las, seal­hul­gas lap­se­hoiu­tee­nu­se aren­da­mi­ne ning ha­ri­du­s­asu­tus­te hal­dus­te­ge­vus­te op­ti­mee­ri­mi­ne.

Noor­soo­töö
Kuu­sa­lu val­las te­gut­seb üks noor­te­kes­kus, mis asub Kuu­sa­lu ale­vi­kus, töö­ta­jaid on 3. Hu­vi­rin­ge on üld­ha­ri­dus­koo­li­des, ka Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses. Koo­li­de hu­vi­rin­gi­des oli 2021. aas­ta lõ­pus sei­su­ga 28 rin­gi­juh­ti. Noor­te­kes­kus kor­ral­dab koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga su­vel noor­te­le õpi­las­ma­le­va töö­laag­ri, õp­peaas­ta jook­sul te­hak­se päe­va­laag­reid. 2021. aas­ta mais va­li­ti Kuu­sa­lu 9liik­me­li­ne noor­te­vo­li­ko­gu. Kuns­ti­de koo­lis on 169 õpi­last ja 22 õpe­ta­jat.

Noor­te seas kor­ral­da­tud kü­sit­lu­ses sel­gus, et hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mi­ne on lan­ge­nud, 13-19aas­ta­sed põh­jen­da­sid mit­teo­sa­le­mist suu­re koor­mu­se­ga koo­lis või tööl, ka hu­vi- või in­fo­puu­dust. Vii­mas­tel aas­ta­tel oli pea­mi­ne põh­jus ko­roo­na­pii­ran­gud.

Noor­te­vald­kon­na SWOT-ana­lüüs koos­ta­ti 2021. aas­ta noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­se tu­le­mus­te, noor­soo­töö se­ni­se are­ngu­ka­va põhjal ning 2. juu­nil 2022 toi­mu­nud se­mi­na­ril. Aren­gu­ka­va pro­jek­tis on tu­ge­vus­te­na loet­le­tud mit­me­ke­si­sed või­ma­lu­sed noor­te hu­vi­te­ge­vu­seks, õpi­la­se­sin­du­sed ja noor­te­vo­li­ko­gu toi­mi­vad häs­ti, noor­te­vo­li­ko­gu esin­da­jad on kaa­sa­tud val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des­se, noor­te omaal­ga­tu­se fond val­las jm.

Nõr­kus­te­na on ni­me­ta­tud, et val­la noor­te ar­vu jär­gi peaks val­la ava­tud noor­soo­töö või­ma­lu­sed ole­ma ma­hu­ka­mad, pal­ju­sid noo­ri ei hu­vi­ta nen­de­le pa­ku­ta­vad või­ma­lu­sed, noor­te­kes­ku­ses on väi­ke­sed ruu­mid, hu­vi­rin­gi­des ja üri­tus­tel osa­le­mi­ne sõl­tub piir­kon­ni­ti trans­por­dist ning koo­lit­rans­port po­le seal­juu­res paind­lik.

Te­ge­vus­ka­vas on 2023. aas­tal plaa­nis luua toe­tus­süs­teem noor­te­vo­li­ko­gu te­ge­vu­se jät­ku­suut­lik­ku­se ta­ga­mi­seks ning al­ga­ta­da noor­te­vald­kon­na töö­ta­ja­te ja va­ba­taht­li­kult pa­nus­ta­ja­te koos­töö­koh­tu­mi­ne. Te­ge­vus­te loe­te­lus on 2024. aas­ta kir­jas ka noor­soo­töö­ta­ja­te ar­vu suu­ren­da­mi­ne, noor­te tun­nus­ta­mi­se kord väl­ja­töö­ta­mi­ne, spor­di­rüh­ma­de te­ge­vus­toe­tus­te ning an­de­ka­te ja edu­ka­te sport­las­te toe­ta­mi­se kor­ra muut­mi­ne.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2022. aas­tal
Järgmine artikkelMAR­GUS MO­LOK ja IN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se