Sõnu­mi­too­ja ede­ta­bel 2022. aas­tal

32

AAS­TA KUL­TUU­RI­SÜND­MU­SED
1. Ka­le­sil jõu­dis MTÜ Tuu­le­kell eest­võt­tel la­va­le Aru­kü­last pä­rit ven­da­de And­rei ja Alek­san­der Je­go­ro­vi elust kõ­ne­lev „Nas­si Sass ja te­ma vend“.
2. Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Piia Haab ning Kuu­sa­lu val­last pä­rit Ree­si Kus­lap va­li­ti Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja­teks.
3.-4. Aru­kü­la an­samb­li Lüü-Türr plaat „Tu­le mi­nu il­da is­tu­maie“ päl­vis pä­ri­mus­muu­si­ka kon­kur­sil Et­no­kul­bi, Kuu­sa­lu val­la noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad va­li­ti Ees­ti pa­ri­maks noo­reks pä­ri­mus­bän­diks.
• Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi­koo­liea­lis­te näi­tet­rupp või­tis Har­ju­maa koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil Grand Prix´ ja üle­rii­gi­li­sel fes­ti­va­lil lau­reaa­di­tiit­li.
• Raa­si­ku koo­li mi­ni­fir­ma Lind­la üleriigilise võist­lu­se 3. ko­ht.
• Kuu­sa­lu kesk­koo­li las­te­koor või­tis üle-ees­ti­li­se kon­kur­si pea­p­ree­mia, koo­ri di­ri­gent Taa­vi Es­ki di­ri­gen­dip­ree­mia, koo­ri so­list Han­na-Lii­sa Kaar­mann so­lis­tip­ree­mia.
• Raa­si­kul oli es­ma­kord­selt val­la noor­te­bän­di­de fes­ti­val „Mu­sa­fest“, Kuu­sa­lus noor­te muu­si­ka­fes­ti­val.
• Maa­ri­ka ja Mar­gu­s Varrese ko­duaed Aru­kü­las või­tis Har­ju­maa kau­ni ko­du kon­kur­si.
• Kuu­sa­lu noor­kot­kad võit­sid üle-rii­gi­li­se pat­rull­võist­lu­se Mi­ni-Er­na ning rah­vus­va­he­li­se võist­lu­se Root­sis.
• Keh­ra orien­tee­ru­jad Bri­ta Ploom­puu ja Jaan Viir­mann võit­sid ro­gai­ni MMil juu­nio­ri­de seas hõ­be- ja Rii­ka Ploom­puu ve­te­ra­ni­de seas pronks­me­da­li.
• Kuu­sa­lu val­la Lee­si kü­la va­li­ti Har­ju­maa aas­ta kü­laks.
• Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­ne Ki­ra Mih­hai­lo­va või­tis maail­ma las­te hai­ku­võist­lu­se Ees­ti kon­kur­si Grand Prix´.
• Kuu­sa­lu noo­red ka­ra­te­kad Ka­rin Mas­te­rov ja Mikk Tein­lum võit­sid Põh­ja­maa­de meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­lid.
• Kin­no jõu­dis män­gu­film „Erik Ki­vi­sü­da“, mil­le üks peao­sa­täit­ja on Raa­si­ku koo­li­tüd­ruk Flo­rin Gus­sak.
• Il­mus CD-plaat „Jõu­lu­soo­vid“ Aru­kü­la lau­lu­loo­ja Ju­han Trum­bi lau­lu­de­ga ning te­ma lau­lik „Pi­sia­si“.

Juu­be­lid: Raa­si­ku sai 780aas­ta­seks, Vii­nis­tu kü­la 650, Aeg­vii­du 500, Aeg­vii­du kool 105, Keh­ra va­ba­taht­lik tu­le­tõr­je 100, Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu 90, Aeg­vii­du las­teaed 65, Keh­ra kuns­ti­de­kool 60, Ala­ve­re las­teaed 55, Kuu­sa­lu kesk­koo­li noor­te­koor 40, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor 35, Raa­si­ku vald 30, Aru­kü­la va­ba wal­dorf­kool 30, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts 25, Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seum 20, Lüü-Türr 10.

Tun­nus­ta­mi­sed: Rein Raa­mat va­li­ti Har­ju­maa au­ko­da­ni­kuks, Hel­le Va­ga Raa­si­ku ja Rutt Tü­li Ani­ja val­la au­ko­da­ni­kuks. Ants Aa­man päl­vis Val­ge­tä­he IV klas­si tee­ne­te­mär­gi, pe­rears­tid Mar­je Ott, Na­ta­li­ja Ja­ko­ven­ko ja Mai­re Post ning en­di­ne abi­val­la­va­nem Enn Pung ja Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja An­ne Tam­ma­ru Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi. Ta­nel Tõn­sau ja Vei­ko Ki­vis­tik Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­sist, Jaa­nus Jär­mut ja Krist­jan Kurg Kol­ga Va­ba­taht­li­kust Tu­le­tõr­jeü­hin­gust, Val­de­ko Va­her Raa­si­ku Tu­le­tõr­je­ühin­gust ning Reet Kan­ger Aeg­vii­du Pääs­te­selt­sist päl­vi­sid Pääs­te­tee­nis­tu­se me­da­li, Kuu­sa­lu kesk­koo­li en­di­ne di­rek­tor Vel­lo Sats val­la au­mär­gi, Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kuld­rin­na­mär­gi. Ani­ja val­la au­ko­da­nik Jü­ri Vood­la päl­vis Har­ju Spor­di­lii­du elu­tööp­ree­mia, Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo va­li­ti Har­ju 2021 pa­ri­maks ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jaks, Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi noor­tet­ree­ner ja orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja juht Ind­rek Lill­soo Har­ju­maa ko­ha­li­ku spor­die­lu eden­da­jaks 2021, Kuu­sa­lu jalg­rat­tat­ree­ner Kai­do Laas Har­ju pa­ri­maks noor­tet­ree­ne­riks 2022. Ani­ja Lions klu­bi va­lis val­la kesk­raa­ma­tu­ko­gu en­di­se di­rek­to­ri Tii­na Nõl­va­ku aas­ta ini­me­seks. Ees­ti Koo­riü­hing kuu­lu­tas Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri Ees­ti aas­ta 2021 puhk­pil­lior­kest­riks, Vi­ha­soo kü­last pä­rit Kert Krüs­ban va­li­ti va­ba­rii­gi pil­li­me­heks 2022, KÜ Ala­ve­re Ko­se mnt 22 Ees­ti kor­te­riü­his­tu­te edu­kai­maks re­no­vee­ri­misp­ro­jek­tiks.

Esie­ten­du­sed: Sal­me Tea­ter män­gis Pe­nin­gi mõi­sas Ar­vo Hau­gi kir­ju­ta­tud „Mats­mõis­nik­ku“, Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi la­va­le „Ta­ga­si Beu­lah´sse“ ja „Hea Sa­maa­ria nai­ne“, Mee­lis Ron­do la­vas­tas Kol­ga mõi­sas „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“, Pil­le Smir­no­va män­gis Kõn­nu Vii­na­köö­gis mo­no­tük­ki „Mi­na, nai­ne!“, Vi­ha­soo näi­te­rin­gil oli esie­ten­dus „Asi on nal­jast kau­gel“, Keh­ra Nukk eten­das „Jõu­lu­jon­ni“.

Raa­ma­tud: keh­ra­la­ne An­ne­li Met­sao­ja aval­das luu­le­ko­gu „Vär­si­rõõm“, Ants Aa­man Kuu­sa­lu val­last jut­tu­de ja mä­les­tus­te ko­gu­mi­ku „Maa ja ar­mas­tus“, Keh­ra pääs­te­ko­man­do en­di­ne pea­lik Ai­var Ka­ri raa­ma­tu „Tu­le­tõr­jest eliit­ko­man­do­ni“, Vi­ha­soo ko­du­loo-uu­ri­ja And­res Napp kü­la ko­du­loo-raa­ma­tu „Pii­ri peal“.

AAS­TA PO­LII­TI­KA­SÜND­MU­SED
1. Ani­ja mõis võõ­rus­tas ok­toob­ris Ees­ti pre­si­den­ti Alar Ka­rist ja Soo­me pre­si­den­ti Sau­li Nii­nis­töt.
2. Must­jõe Kõrt­si­ta­lu rah­vas käis Ani­ja val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas – nõu­ti kü­la ta­li­tee kor­ras­ta­mist ning sil­la säi­li­ta­mist.
3. Raa­si­ku val­las oli es­ma­kord­selt kaa­sa­v ee­lar­ve. 10 000 eu­ro eest saab Pe­nin­gi kü­la laua­ten­ni­se­laua ja jõu­lin­na­ku.

AAS­TA MA­JAN­DUS­SÜND­MU­SED
1. Keh­ras pan­di aas­ta­küm­ne­te jä­rel nur­ga­ki­vi kor­ter­ma­ja­le.
2. Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gud ot­sus­ta­sid lii­ta vee-et­te­võt­ted Vel­ko AV ja Ra­ven üheks et­te­võt­teks.
3. Raa­si­ku val­las toi­mus in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­val.

AAS­TA EHI­TU­SED
1.-2. Val­mis Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tus, Keh­ra Las­te­ta­re las­teaed sai uue ma­ja.
3. Aru­kü­las ava­ti las­teaia Ruk­ki­lill juur­dee­hi­tus.

Eelmine artikkelAni­ja val­la jõu­lu­toe­tus
Järgmine artikkelOoda­tak­se et­te­pa­ne­kuid Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­na ja noor­soo­töö aren­gu­ka­va­des­se