Must­jõe Kõrt­si­ta­lu rah­vas käis Ani­ja val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas

146
Mustjõe Kõrtsitalu peremees TIIT LUMILA ja perenaine EVIKA ELJAS käisid koos töötajatega Anija vallamaja ees meelt avaldamas.

Nel­ja­päe­va, 22. sep­temb­ri hom­mi­kul olid en­ne Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi al­gust val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas küm­me­kond ini­mest Must­jõe Kõrt­si­ta­lust. Neil olid kaa­sas pla­ka­tid, mil­lest ühel olid kir­jas ka nõud­mi­sed: kor­ras­ta­da Must­jõe ta­li­tee ning säi­li­ta­da ta­li­tee­na sild kui nen­de ai­nu­ke pääs Must­jõe raud­tee­jaa­ma.

„Ole­me se­ni seis­nud pla­ka­ti­te­ga Must­jõe raud­teeü­le­sõi­du juu­res. Nüüd tu­li­me siia juh­ti­ma tä­he­le­pa­nu, et ka maal va­ja­tak­se teid ja lii­ku­mis­või­ma­lu­si. Mei­le ei so­bi val­la­va­lit­su­se sei­su­koht, et pea­me teid en­da­le ise ehi­ta­ma, see on ik­ka oma­va­lit­su­se üle­san­ne,“ üt­les Must­jõe Kõrt­si­ta­lu pe­re­nai­ne Evi­ka El­jas.

Ala­tes 12. au­gus­tist on ree­de­ti kõrt­si­ta­lu pe­re­rah­vas ja töö­ta­jad Must­jõe raud­teeü­le­sõi­du juu­res pro­tes­ti­nud sel­le vas­tu, et Ani­ja val­la­va­lit­sus nõuab neilt raud­tee­jaa­ma vii­va sil­la lik­vi­dee­ri­mist. Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas Must­jõe pro­tes­tist val­la­va­lit­su­se vas­tu 17. au­gus­til.
Kõrt­si­ta­lu oma­nik Tiit Lu­mi­la ei nõus­tu­nud sel­le­ga, et val­la­va­lit­sus an­dis kor­ral­du­se sild lam­mu­ta­da. Ta põh­jen­das, et sil­da on va­ja, muud­moo­di ei saa ta­lust tei­sel­pool sil­da asu­vas­se raud­tee­jaa­ma: „Kui sil­da po­le, hak­ka­vad ini­me­sed jäl­le möö­da raud­teed käi­ma ja õn­ne­tu­sed juh­tu­ma.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et vaid­lu­sa­lust sil­da ka­su­tab ai­nult Must­jõe Kõrt­si­ta­lu, sel­le oma­nik on ehi­ta­nud tam­mi ja ra­ja­nud sil­la eba­sea­dus­li­kult, il­ma kesk­kon­na­mõ­ju­de
st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se ja de­tailp­la­nee­rin­gu­ta ning po­le sil­da hoo­li­ma­ta kor­du­valt an­tud aja­pi­ken­dus­test 7 aas­ta jook­sul sea­dus­ta­nud.

21. sep­temb­ril saa­tis Evi­ka El­jas val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le pöör­du­mi­se, mil­les kir­jel­das teep­rob­lee­mi­de ta­ga­maid. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et hal­ba­de teeo­lu­de tõt­tu on Must­jõe Kõrt­si­ta­lu kü­las­ta­jad nen­de tee­nus­test loo­bu­nud ja et­te­võt­te toi­mi­mi­ne see­tõt­tu tu­ge­vas­ti häi­ri­tud. Ta pa­lus vo­li­ko­gul lei­da või­ma­lus te­ha aas­ta­ring­seks au­to­liik­lu­seks kor­da Aeg­vii­du-Must­jõe tee ning li­sa­da val­la aren­gu­kav­va Must­jõe jaa­ma ja raud­teeü­le­sõi­du va­he­li­se va­na ta­li­tee kaa­sa­jas­ta­mi­ne, ku­na sel­le­ta po­le neil kõrt­si­ta­lu taas­ta­tud sil­la sea­dus­ta­mis­se mõ­tet in­ves­tee­ri­da.

22. sep­temb­ri vo­li­ko­guis­tun­gil kin­ni­ta­tud val­la aren­gu­ka­vas­se Must­jõe kü­la teed ei li­sa­tud. Rii­vo Noor põh­jen­das, et val­la­va­lit­sus ei toe­ta­nud et­te­pa­ne­kut, sest aren­gu­kav­va li­sa­ti vaid need in­ves­tee­rin­gud, mil­le­ga ha­ka­tak­se lä­hiaas­ta­tel te­ge­le­ma: „Val­la­va­lit­su­se hin­nan­gul me lä­hiaas­ta­tel Must­jõe ta­lust raud­tee­jaa­ma teed ehi­ta­ma ei hak­ka.“

Trii­nu Al­li­pe­re te­gi vo­li­ko­gu­le et­te­pa­ne­ku sa­mal is­tun­gil Must­jõe esin­da­ja pöör­du­mist aru­ta­da ning val­la­ma­ja juur­de tul­nud ini­me­sed ära kuu­la­ta. Ku­na suu­rem osa vo­li­ko­gu liik­me­test ei ol­nud jõud­nud end prob­lee­mi­ga kurs­si viia, aru­ta­tak­se tee­mat ok­toob­ris ko­mis­jo­ni­de koo­so­le­ku­tel ning see­jä­rel vo­li­ko­gu is­tun­gil.

Eelmine artikkelTule­kul on „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“
Järgmine artikkelSõnumitoojas 28. septembril