Tule­kul on „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“

77
Jä­ne­da laa­dal: pa­re­mal Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti­de juht EHA PAAS (paremal), te­ma kõr­val Ani­ja Mõia­koh­wi­ku InnAmorata pe­re­nai­ne ÜL­LE NII­NE­METS, ees perenaise tü­tar MAAR­JA VEI­MER. Fo­to Sil­le Noor

Lau­päe­val, 8. ok­toob­ril al­gab Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti raa­mes „La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“, mis kes­tab 16. ok­toob­ri­ni. Sel nä­da­lal pa­ku­vad 10 res­to­ra­ni La­he­maa rah­vus­par­gist ja ümb­rus­kon­nast kü­las­ta­ja­te­le Põh­ja-Ees­ti­le oma­seid toi­te, mi­da on val­mis­ta­tud kaa­saeg­se­te ret­sep­ti­de jär­gi. Põh­ja-Ees­ti­le oma­sed toi­dud ehk pae­peal­sed mait­sed on ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti al­gu­saas­ta­tel tel­li­tud uu­ri­mu­se ko­ha­selt kar­tul, oder, ka­la ja viin.

La­he­maalt osa­le­vad res­to­ra­ni­de nä­da­lal Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja ko­du­res­to­ran Mer­Mer Kuu­sa­lu val­last ning Sa­ga­di, Vi­hu­la ja Palm­se mõi­sa­de res­to­ra­nid Hal­ja­la val­last, li­saks Ani­ja Mõi­sa­koh­wik InnAmorata Ani­ja val­last, Kuu­si­ku loo­dus­ta­lu Kad­ri­na val­last, Jä­ne­da Mus­ta Tä­ku tall Ta­pa val­last, Geor­gi söö­gi­tu­ba Väi­ke-Maar­ja val­last ja ÖKO-SPA Har­moo­ni­kum söö­gi­tu­ba Viim­si val­last.

Kok­ku on le­pi­tud, et kol­me­käi­gu­li­ne me­nüü mak­sab res­to­ra­ni­de nä­da­lal 25 eu­rot ini­me­se koh­ta, Mer­Me­ris ja Vi­hu­la mõi­sa res­to­ra­nis on me­nüü hind 30 eu­rot ini­me­se koh­ta.
„La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal koos sõp­ra­de­ga“ toi­mub teist kor­da, esi­me­ne oli möö­du­nud aas­ta sü­gi­sel.

Mer­Me­ri me­nüüs on ta­lu­po­ja­sa­lat ma­gu­sa­te to­ma­ti­te ja gril­li­tud pap­ri­ka­ga, ka­la aed­vil­ja­de­ga ning õu­na- või pir­ni­kook.

Ani­ja mõi­sa­koh­vik pa­kub fri­ti­tud mul­gi­pud­ru­pal­le ka­ras­ki ja ma­ri­nee­ri­tud bak­lažaa­ni­ga, ühe­pa­ja­toi­tu ko­ha­li­ke juu­ri­ka­te ja suit­su­ri­bi­ga ning saia­vor­mi ra­bar­be­ri ja õun­te­ga.
Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la on ava­tud vaid ühel päe­val, 15. ok­toob­ril. Me­nüüs on siis Va­na Kõrt­si Õh­tu­söök, pa­ku­tak­se puup­lii­dil val­mis­ta­tud soo­je pi­ru­kaid, see­ne­sup­pi ning hau­ta­tud lam­mast kar­tu­li­te, maa­pir­ni­de, kõr­vit­sa­te ja kol­las­te pee­ti­de­ga. Ma­gus­toi­duks on mee­ga teh­tud kook.

Toi­dup­ro­jek­ti­de juht Eha Paas rõ­hu­tab, et res­to­ra­nid pa­lu­vad kü­las­ta­ja­tel ko­had eel­ne­valt bro­nee­ri­da: „Eel­mi­se aas­ta res­to­ra­ni­de nä­da­lal oli hu­vi nii suur, et üks res­to­ran pi­di mõ­ned ini­me­sed ree­del ja lau­päe­val ta­ga­si saat­ma, sest ko­had olid täis. Min­ge ja teh­ke res­to­ra­ni­de nä­da­lal äge õh­tu­söök või lõu­na koos oma töö­kol­lek­tii­vi, pe­re või sõp­ra­de­ga. Kõi­gi osa­le­va­te res­to­ra­ni­de me­nüüd leiab Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­le­helt.“

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­te on teh­tud MTÜ Aren­dus­ko­da eest­võt­mi­sel ja Lea­der-toe­tus­ra­ha abil roh­kem kui küm­me aas­tat. Sep­temb­ri­ga lõ­peb nel­ja-aas­ta­ne pro­jekt „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks“, sel­le vii­ma­sed suu­re­mad et­te­võt­mi­sed olid triip­hoo­ne­te ja ko­duae­da­de päev 4. sep­temb­ril ning 10. sep­temb­ril kaup­le­mi­ne Jä­ne­da laa­dal Põh­ja-Ees­ti toi­du tu­rua­lal.

Es­mas­päe­va, 26. sep­tem­ber oli pae­peal­se­te mait­se­te lu­gu­de kon­kur­si täh­taeg. Lae­ku­nud lu­gu­de põh­jal val­mi­vad piir­kon­da ja et­te­võt­jaid tut­vus­ta­vad post­kaar­did, lood tu­le­vad tut­vus­ta­mi­se­le Põhja-Eesti toiduprojekti ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis. Lu­gu­sid kuu­leb ka res­to­ra­ni­nä­da­lal.

Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­tis osa­le­vad li­saks Aren­dus­ko­ja­le, mil­le te­ge­vus­piir­kond on Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa, Kad­ri­na vald ja Lok­sa linn, ka Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ning Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, mis hõl­mab Jõe­läht­me, Rae ja Viim­si val­da. Lää­ne-Vi­ru­maalt tee­vad kaa­sa Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid PAIK ja Part­ne­rid.

Uue toi­dup­ro­jek­ti üri­tu­sed
Uus pro­jekt kan­nab ni­me „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toi­du­kul­tuur – pae­peal­sed mait­sed“. Pro­jekt kes­tab 2024. aas­ta lõ­pu­ni. Eha Paa­si sõ­nul on sel­le pro­jek­ti ees­märk lei­da ideid, kui­das tra­dit­sioo­ni­lis­te pae­peal­se­te toi­duai­ne­te baa­sil töö­ta­da väl­ja tä­na­päe­va­ne Põh­ja-Ees­ti toi­du­kul­tuur ühen­da­des pä­ri­must ja kaa­saeg­seid toi­tu­mis­va­ja­du­si.

„Plaa­ni­me kor­ral­da­da koos Har­moo­ni­ku­mi pe­re­nai­se Ene Lil­le­ga sü­gi­sel-tal­vel töö­toad-vest­lus­rin­gid, kus aru­ta­me lä­bi ja proo­vi­me kaa­sa­jas­ta­tud toi­te. Alus­ta­me no­vemb­ris, osa­le­ma oo­ta­me nii toi­du­vald­kon­na et­te­võt­jaid, toit­lus­ta­jaid, tu­ris­miet­te­võt­jaid kui ka kõi­ki tei­si hu­vi­li­si. No­vemb­ris on ka­vas kor­ral­da­da hä­ka­to­ni ehk rüh­ma­töö stii­lis kok­ku­saa­mi­ne, osa­le­da saa­vad ku­ni 30 ini­mest, kes on val­mis pa­nus­ta­ma – et te­kik­sid sel­li­sed äri­vor­mid, mis on suu­te­li­sed kest­ma ka siis, kui maae­lu eden­da­mi­seks an­tav Lea­der-ra­ha enam ei peaks pro­jek­ti toe­ta­ma,“ rää­gib ta.

Jät­ka­tak­se triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va­ga, mil­le koh­ta Eha Paas rõ­hu­tab, et tä­na­vu­ne ko­ge­mus näi­tab, se­da päe­va ju­ba tea­tak­se ja oo­da­tak­se ning li­saks võõ­rus­ta­ja­te toi­tu­de­le pa­ku­vad siis kü­las­ta­ja­te­le hu­vi ka võõ­rus­ta­ja­te aiad ja triip­hoo­ned.

„Jät­ku­vad ka rei­sid Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­tik­ku kuu­lu­va­te et­te­võt­ja­te juur­de, sa­mu­ti vä­lis­rei­sid koos­töö­part­ne­ri­te kü­las­ta­mi­seks. Ku­na meie mik­roet­te­võt­ja­te ra­ha­li­sed või­ma­lu­sed ei la­se oma too­de­te või tee­nus­te müü­giks te­ha ak­tiiv­set tu­run­dust ja va­hel jääb puu­du ka os­kus­test, jät­ka­me suht­lust Ees­ti toi­dua­ja­kir­ja­ni­ke­ga ja tee­me ühis­tu­run­dust. Uuen­da­me Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­ti ko­du­leh­te, käi­me laa­ta­del ja mes­si­del.“

Toi­dup­ro­jek­ti raa­mes an­tak­se väl­ja Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist, prae­gu on mär­gi­se­kand­jaid kok­ku 74.

Eelmine artikkelMuu­tu­sed Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­de graa­fi­ku­tes
Järgmine artikkelMust­jõe Kõrt­si­ta­lu rah­vas käis Ani­ja val­la­ma­ja ees meelt aval­da­mas