Mul­ti­me­ki Keh­ra te­has in­ves­tee­rib kol­me aas­ta jook­sul üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro

853
Mul­ti­mek Bal­ti­cu Keh­ra te­ha­se juht RIN­NO SA­VIIR uue la­ser­pin­gi juu­res.

„Det­semb­ris töö­ta­si­me täis­tuu­ri­del ning jaa­nua­ris oli ko­roo­nak­rii­sieel­ne toot­mis­maht taas­ta­tud ja ise­gi üle­ta­tud,“ kin­ni­tab OÜ Mul­ti­mek Bal­tic Keh­ra te­ha­se juht RIN­NO SA­VIIR.

Kui mul­lu ke­va­del ta­bas maail­ma ko­roo­na­pan­dee­mia, kaas­nes sel­le­ga ma­jan­du­se ja­he­ne­mi­ne, mis ei jät­nud puu­du­ta­ma­ta ka Keh­ras te­gut­se­vat osaü­hin­gut Mul­ti­mek Bal­tic.

„Olid vä­ga se­ga­sed ajad, kee­gi ei tead­nud, mis hak­kab juh­tu­ma. Ka meid mõ­ju­tas see vä­ga ot­se­selt,“ üt­leb me­tal­li­too­teid val­mis­ta­va Mul­ti­mek Bal­ti­cu Keh­ra te­ha­se juht Rin­no Sa­viir.
Ku­na tel­li­mu­sed vä­he­ne­sid, lan­ges te­ha­se toot­mi­ne ko­roo­nak­rii­si al­gu­ses li­gi 50 prot­sen­ti. Suu­res­ti pi­di loo­bu­ma ren­di­töö­jõust, kuid ka ko­ha­li­kest töö­ta­jaist tu­li küm­me­kond koon­da­da.

Ko­roo­na­vii­rus on Ees­tit taas vä­ga kõ­vas­ti rä­si­mas ning märt­si kes­kel oli pä­ris pal­ju töö­ta­jaid hai­ged või ka­ran­tii­nis ka Mul­ti­mek Bal­ticus. Tehase juhi sõnul on mul­lu­sed äre­vad ajad et­te­võt­te jaoks möö­das: „Eel­mi­se aas­ta tei­ne pool läks üles­mä­ge ning sü­gi­sel hak­ka­si­me taas töö­ta­jaid vär­ba­ma. Käe­so­le­vat aas­tat alus­ta­si­me ju­ba suh­te­li­selt tor­mi­li­selt ning loodan, et väi­ke lan­gus, mis eel­mi­sel aas­tal tek­kis, on mi­ne­vik. Prog­noo­sid näi­ta­vad, et tä­na­vu­ne tu­leb meie jaoks re­kor­daas­ta.“

Oma­nik on Soo­me pe­re­fir­ma
Mul­ti­mek Bal­tic OÜ oma­nik on Soo­mes 1950nda­tel loo­dud Mul­ti­mek OY. Ema­fir­ma sai ni­me sel­le jär­gi, et asub Kesk-Soo­mes Mul­tia val­las. Te­gu on pe­reet­te­võt­te­ga, mil­le oma­ni­kud on isa ja poeg, Ola­vi Hok­ka­nen ja Mat­ti Hok­ka­nen. Mõ­ne aas­ta eest, kui isa jäi pen­sio­ni­le, võt­tis Mat­ti Hok­ka­nen te­malt ko­gu kont­ser­ni juh­ti­mi­se üle.

„Töö­jõup­rob­lee­mid ta­kis­ta­sid Soo­mes suu­re­ne­mist ning ot­sus­ta­ti 2012. aas­tal laie­ne­da Ees­tis­se,“ sel­gi­tab Rin­no Sa­viir.

Mul­ti­mek Bal­tic alus­tas ren­di­pin­nalt Kuu­sa­lus, kuid seal jäi paa­ri aas­ta pä­rast kit­saks. Kuu­sa­lu val­las te­ha­se laien­da­mi­seks li­sa­ruu­me ega maad uue te­ha­se ehi­ta­mi­seks os­ta ei õn­nes­tu­nud. Kehras os­te­ti ära Ru­du­se ki­vi­te­ha­se­le kuu­lu­nud maa ja hoo­ned. Mul­ti­mek Bal­tic alus­tas 2015. aas­tal toot­mist Tsel­lu­loo­si tä­na­val va­rem ki­vi­te­ha­se­le kuu­lu­nud viil­hal­li­des.

„Meie põ­hi­te­ge­vus on me­tall­too­de­te val­mis­ta­mi­ne ja komp­lek­tee­ri­mi­ne. Täp­se­malt öel­des val­mis­ta­me ki­vi­pu­rus­tus- ja ki­vi­sõe­lu­mis­ma­si­na­te kon­veie­reid ning alus­raa­me,“ rää­gib te­ha­se juht.

Sis­se tu­leb leht­me­tall, väl­ja lä­heb val­mis­too­de. Sin­na va­he­le jää­vad me­tal­li plas­ma­lõi­kus, pu­has­tus, pai­nu­tus, kee­vi­tus, vär­vi­mi­ne ja koos­ta­mi­ne ehk kok­ku­pa­nek. Ühe too­te te­ge­mi­sel osa­leb kok­ku küm­me­kond ini­mest. Mõ­nes osa­kon­nas käib töö kol­mes va­he­tu­ses. Kon­veie­reid suu­de­tak­se val­mis­ta­da ku­ni 30 tük­ki nä­da­las, ki­vi­pu­rus­tus­ma­si­na­te alus­raa­me, mil­lest kõi­ge suu­rem on 15 meet­rit pikk ja kolm meet­rit kõr­ge, 4 tük­ki nä­da­las.

„Nüüd­seks on Ees­ti te­has kas­va­nud ju­ba nii pal­ju, et on Soo­me omast suu­rem. Üle-eel­mi­sel aas­tal oli meie käi­ve 9,9 mil­jo­nit eu­rot, eel­mi­sel aas­tal lan­ges 8,2 mil­jo­ni­ni, sel aas­tal prog­noo­si­me üle 10 mil­jo­ni eu­ro suu­rust käi­vet,“ lau­sub Rin­no Sa­viir.

Too­dang lä­heb pea­mi­selt Soo­me Met­so Ou­to­tes Fin­land Oy te­ha­ses­se ja osa­li­selt Ka­le­si­le, kus pan­nak­se kok­ku suu­ri ma­si­naid.

Mul­ti­me­ki Keh­ra te­ha­se kon­tor asub Tsel­lu­loo­si tä­na­va ää­res. Toot­mis­hal­lid, kus on pin­da üle 7000 ruut­meet­ri, on sel­le ta­ga ning edas­pi­di on ka­vas veel laie­ne­da.

Töö­jõu­puu­dust lee­ven­da­vad töö­li­sed Uk­rai­nast
Keh­ras alus­ta­des oli Mul­ti­mek Bal­ti­cul um­bes 30 töö­ta­jat. En­ne eel­mi­se aas­ta krii­si oli neid üle sa­ja, krii­si ajal vä­he­nes 65 töötajani, nüüd on ar­v kas­va­nud 116 töötajani. Val­dav osa neist on me­hed, nai­si on küm­me­kond, ne­mad töö­ta­vad kon­to­ris, laos ja komp­lek­tee­ri­mi­ses.
Um­bes 70 prot­sen­ti et­te­võt­te töö­ta­jaist on Ees­tist, li­saks Keh­ra­le ja lä­hiümb­ru­se­le ka Aeg­vii­dust, Kuu­sa­lust, Rak­ve­rest, Tal­lin­nast. 30 prot­sen­ti on ren­di­töö­jõud, pea­mi­selt Uk­rai­nast.
„Mui­du­gi on meie hu­vi pak­ku­da tööd eel­kõi­ge ko­ha­li­ke­le ini­mes­te­le, kui neid vaid leiaks,“ tõ­deb te­ha­se juht.

Ren­di­töö­jõu osa­kaa­lu on pi­de­valt vä­hen­da­tud, kolm-ne­li aas­tat ta­ga­si oli neid Keh­ra et­te­võt­tes ise­gi 50 prot­sen­ti. Kui kõi­gi­le muu­de­le töö­de­le on saa­dud töö­ta­jaid Ees­tist, va­ja­du­sel koo­li­ta­tak­se ka ko­ha­peal, siis kõi­ge kee­ru­li­sem on kee­vi­ta­ja­te­ga.

Tal­lin­na Las­na­mäe Me­haa­ni­ka­koo­list ning Tar­tu ja Pai­de ame­ti­koo­li­dest on Mul­ti­mek Bal­ti­cus pi­de­valt paar kee­vi­ta­ja-õpi­last prak­ti­kal: „Ei saa öel­da, et Ees­tis kee­vi­ta­jaid üld­se po­le. On me­hi, kel­le­le see töö meel­dib ja tee­vad se­da vä­ga häs­ti, aga neid on lii­ga vä­he. 90 prot­sen­ti meie Uk­rai­na töö­jõust on­gi kee­vi­ta­jad.“

See­tõt­tu oli möö­du­nud aas­tal et­te­võt­te jaoks kõi­ge kee­ru­li­sem aeg, mil vä­lis­töö­jõu­du Ees­tis­se ei lu­ba­tud. Kui­gi ras­ke aeg ela­ti üle ja ren­di­töö­li­sed on taas siin, on Uk­rai­na töö­li­si ka­su­ta­va­te et­te­võ­te­te jaoks see siis­ki üs­na eba­mu­gav: „Nad või­vad Eestis ol­la ühek­sa kuud, see­jä­rel pea­vad kol­meks kuuks mi­ne­ma oma ko­du­maa­le. Kui va­he­peal ära lä­he­vad, on ase­me­le va­ja tei­si. Siis muud­kui koo­li­ta­me ja koo­li­ta­me ning ku­na­gi ei saa ol­la kin­del, kas need, kes va­he­peal ära lä­he­vad, tu­le­vad kol­me kuu pä­rast ta­ga­si. See on just­kui lõ­pu­tu ring.“

See­pä­rast on Mul­ti­mek Bal­ti­cul töö­por­taa­li­des pi­de­valt kuu­lu­tu­sed, et lei­da ren­di­töö­jõu ase­me­le ko­ha­li­kud pü­si­vad töö­ta­jad. Sa­mu­ti ot­si­tak­se töö­ta­jaid juur­de, ku­na enam ei jõu­ta too­ta nii pal­ju, kui tel­li­jad soo­vi­vad.

Suu­red laie­ne­misp­laa­nid
Edas­pi­di on Mul­ti­mek Bal­ti­cul Keh­ras­se töö­ta­jaid veel roh­kem tar­vis. Plaan on veel laie­ne­da, kui­gi te­has on kas­va­nud Soo­mes asu­vast emaet­te­võt­test ka toot­mis­pin­nalt suu­re­maks – se­da on prae­gu 7500 ruut­meet­rit. Paar aas­tat ta­ga­si ost­sid oma­ni­kud Keh­ras oma te­ha­se juur­de veel 7 hek­ta­rit maad. Möö­du­nud su­vel keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­ring näeb et­te ehi­ta­da sin­na mi­tu uut toot­mis­hal­li. Rin­no Sa­viir sel­gi­tab, et too­dan­gut laien­da­da ei ole ka­vas, küll aga suu­ren­da­da toot­mis­võim­sust. Mil­lal uu­si toot­mis­hoo­neid ehi­ta­ma ha­ka­tak­se, po­le veel täp­selt tea­da, esialg­se­te­le plaa­ni­de­le tõm­bas ko­roo­nak­riis pi­sut pi­du­rit.

„Eel­mi­sel aas­tal pa­ni­me in­ves­tee­rin­gud seis­ma, uues­ti hak­ka­si­me nen­de­ga te­ge­le­ma sel­lel aas­tal. Oma­ni­ke soov on aren­da­da ka Ees­ti toot­mi­ne või­ma­li­kult kaa­saeg­seks, see­pärast on ot­sus­ta­tud lä­hia­ja suu­re­mad in­ves­tee­rin­gud te­ha Keh­ras asu­vas­se te­ha­ses­se. Es­ma­jär­je­kor­ras in­ves­tee­ri­me uu­de la­ser­pin­ki, mil­le pai­gal­da­mi­ne prae­gu käib ning ap­ril­li kes­kel saa­me ka­su­tu­se­le võt­ta. Järg­mi­se­na pai­gal­da­tak­se ilm­selt ju­ba sel­le aas­ta lõ­pus esi­me­sed kee­vi­tus­ro­bo­tid,“ ju­tus­tab te­ha­se juht.

Kol­me aas­ta jook­sul in­ves­tee­ri­tak­se kok­ku üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro, sel­lest 941 664 eu­rot saa­dak­se KI­Ki kau­du res­sur­si­tõ­hu­su­se toe­tust Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist. Tä­na­vu­se in­ves­tee­rin­gu suu­rus on vei­di üle mil­jo­ni eu­ro, sel­le eest soe­ta­ti la­ser­pink.

Kui õn­nes­tub, alus­ta­tak­se veel tä­na­vu ka uu­te toot­mis­hal­li­de ehi­ta­mist.