Kuu­sa­lu val­la uus kesk­kon­nas­pet­sia­list MAR­GUS KIRSS Alates

1041
MAR­GUS KIRSS.

es­mas­päe­vast, 29. märt­sist töö­tab Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na Mar­gus Kirss (pil­dil). Ta osa­les val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kor­dus­kon­kur­sil kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks ja va­li­ti võit­jaks 7 kan­di­daa­di seast. Mar­gus Kirss on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na 21. kesk­koo­li, õp­pis mõn­da ae­ga Tar­tu Üli­koo­lis bio­loo­giat, siis läks õp­pi­ma Ees­ti Maaü­li­koo­li, mil­le lõ­pe­tas 2020. aas­ta su­vel ka­lan­du­se ja ra­ken­du­sö­ko­loo­gia eria­la ma­gist­rik­raa­di­ga. Ta on töö­ta­nud prak­ti­kan­di­na ASis Kob­ras ja kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­na OÜs Alk­ra­nel, mõ­le­mad fir­mad te­ge­le­vad kesk­kon­naa­las­te kon­sul­tat­sioo­ni­de­ga. Mar­gus Kirss üt­les, et ot­sus­tas kan­di­dee­ri­da Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tiks, ku­na te­gu on te­ma ku­na­gi­se ko­du­val­la­ga: „Olen esi­me­sed 1,5 eluaas­tat ela­nud Kiius. Sal­mis­tu ja Kiiu kan­dis olen pal­ju käi­nud koos oma isa Ind­rek Kir­si­ga, kes juh­tis et­te­võt­teid Po­sei­don Foods ja Re­me­dia. Kuu­sa­lu piir­kon­na kü­la­sid tean pä­ris häs­ti, Lok­sa-pool­seid kü­la­sid vä­hem, hak­kan töö käi­gus end ka nen­de­ga kurs­si vii­ma.“

Eelmine artikkelMul­ti­me­ki Keh­ra te­has in­ves­tee­rib kol­me aas­ta jook­sul üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro
Järgmine artikkelSõnumitoojas 7. aprillil