Tul­ge Põh­ja-Ees­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­va­le!

519
KATRIN KULL.

KAT­RIN KULL,
Tu­run­du­seks­pert, Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit

Es­ma­kord­selt Ees­tis ava­vad 7. au­gus­til 19 põ­ne­vat koh­ta Har­ju­maal ja Lää­ne-Vi­ru­maal oma triip­hoo­ned ja aiad ning pa­ku­vad kü­la­lis­te­le ko­ha­lik­ke mait­seid. Triip­hoo­ne­te päe­va­ga soo­vib Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­tik taa­se­lus­ta­da ko­ha­lik­ku mõi­sa­te juu­res paik­ne­va­te kas­vu­hoo­ne­te-tal­veae­da­de ja ta­lu­de su­ve­köö­ki­de toi­du­kul­tuu­ri­pä­ran­dit, kut­su­da kõi­ki üles laien­da­ma oma elu­ruu­me su­veks ae­da ning pak­ku­ma seal värs­ket oma­kas­va­ta­tud toi­tu.
Kor­ral­dus­mees­kon­na liik­me­na olen ka ise ül­la­tu­nud ja sa­mal ajal uh­ke prog­ram­mi üle, mi­da meie piir­kon­na mõi­sa­tes ja ta­lu­des saab nau­ti­da. Just see on­gi Põh­ja-Ees­ti eri­pä­ra oma kõi­ge ise­loo­mu­li­ku­mal ehe­dal moel. Järg­ne­valt mõ­ned soo­vi­tu­sed triip­hoo­ne­te päe­va ring­rei­siks.

Kui oled mõi­sa­kul­tuu­ri­hu­vi­li­ne või soo­vid uu­ri­da, kui­das lä­heb meie va­ni­mal, tä­na­vu 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­val rah­vus­par­gil, siis alus­ta La­he­maalt. Üks­tei­sest vaid lü­hi­ke­se au­to­sõi­du kau­gu­sel asu­vad mõi­sa­pär­lid Palm­se, Sa­ga­di ja Kol­ga on ava­tud ning pa­ku­vad eriil­me­li­si prog­ram­me ala­tes loen­gu­test lõ­pe­ta­des kas­vu­hoo­ne­kü­las­tus­te­ga. Kol­ga mõi­sas on gii­di­tuu­rid ning vest­lus­ring La­he­maa nel­ja mõi­sa ar­hi­tek­ti­de­ga. Mõi­sa­tee­ma­le se­kun­dee­ri­vad sa­mas kan­dis kunst­ni­ke­pe­re­le kuu­luv kau­nis Kõn­nu vii­na­köök maa­li­mi­se töö­toa­ga ning Ees­ti põh­ja­pool­seim vei­ni­ta­lu Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la.

Kui Lää­ne-Vi­ru­maal asuv Hal­lik­toa elus­tii­li­ta­lu kau­ni loo­du­se kes­kel pa­kub ins­pi­rat­sioo­ni kaa­saeg­se triip­hoo­ne­kul­tuu­ri nau­ti­mi­seks, siis Loo­to­se aia­bu­tii­gist saab iseen­da kas­vu­hoo­ne ehi­ta­mi­seks ju­ba pä­ris reaal­seid la­hen­du­si ning Taa­li Me­si­las sü­le­vaa­te ma­he­me­sin­du­sest. Ma­re­ta­ru-Uue­toal oo­ta­vad kü­la­li­si tra­dit­sioo­ni­li­sed ta­lu­pe­re kas­vu­hoo­ned sel kor­ral eri­li­se tä­he­le­pa­nu­ga pu­nas­tel krü­san­tee­mi­del, lap­sed ja loo­ma­sõb­rad saa­vad tut­vu­da pe­re lem­mi­ku­te­ga. Pae­peal­se­te mait­se­te hu­vi­li­sed või­vad end pä­rast­lõu­naks sät­ti­da Väi­ke-Maar­ja val­da Nä­kiuu­ri­mis­kes­ku­se triip­hoo­nes­se ja Wäh­ja fes­ti­va­li­le, kus toi­mub ka suur ees­ti­mai­se toi­du laat.

Aia­sõb­rad saa­vad te­ha ring­rei­si Ko­se ja Ani­ja val­da­des. Triip­hoo­ne­te päe­va­ga on lii­tu­nud kõik Ko­se val­la Kar­la kü­la lil­le­ta­lud. Ju­ba tra­dit­sioo­ni­li­ne Lil­le­ral­li pa­kub sü­ven­da­tud sis­se­vaa­det aia­kul­tuu­ri koos pae­peal­se­te mait­se­te­ga. Ra­vi­la mõis hoiab sel päe­val toi­du­kul­tuu­ri lip­pu kõr­gel ning pa­kub ko­ha­li­ku toi­du töö­tu­ba­sid ja tut­vus­tab too­teid. Raa­si­ku val­las asu­vas dend­ro­par­gis Sma­ragd võib triip­hoo­ne­te päe­val li­saks kau­ni­le aia­le imet­le­da al­pa­ka­sid.
Kui oled ma­he­da elus­tii­li pool­da­ja, siis tu­le ja vaa­ta, kui­das see pä­ri­se­lus käib. Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus Viit­na lä­he­dal saab ta­lu pe­re­me­he ja pe­re­nai­se­ga te­ha ring­käi­gu ta­lu suu­res aias koos loo­dus­ma­ja kü­las­tu­se­ga. Ta­lu ter­ras­sil saab tel­li­da ma­he­koh­vi ja pe­re­nais­te su­vi­seid koo­ke. Ka­re­pa ra­vim­tai­meaias on või­ma­lik tut­vu­da ra­vi- ja mait­se­tai­me­de­ga, pa­ku­tak­se tai­me­de­ga mait­ses­ta­tud toi­te ja joo­ke, ava­tud on maa­li­näi­tus.

Põh­ja-Ees­ti on ju ka Tal­lin­nas ja sel­le lä­hiümb­ru­ses. Viim­sis asu­vas Har­moo­ni­ku­mi öko-spaas oo­ta­vad kü­la­li­si Lai­do­ne­ri kar­ja­kas­tell ja aed – me­re­vaa­te­ga triip­hoo­ne-koh­vik, ka­na- ja ür­diaed. Tut­vus­ta­tak­se õl­les­paad ja eks­po­nee­ri­tak­se Lai­do­ne­ri­de pan­noo­näi­tust.

Ole­te kõik 7. au­gus­til te­re­tul­nud Põh­ja-Ees­tis ava­tud triip­hoo­ne­te päe­va­le. In­fo ja kaar­di­ra­ken­dus on saa­da­val Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ko­du­le­hel.

Eelmine artikkelRaasiku valla teid remondib Verston
Järgmine artikkelMONI­KA SA­LU ei nõus­tu Kuu­sa­lu val­la esi­ta­tud kah­ju­nõu­de­ga