KIK toe­tab Kuu­sa­lu hakk­pui­du­kat­la va­he­ta­mist 117 900 eu­ro­ga

148
KALLE KÜNGAS.

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) on ot­sus­ta­nud eral­da­da OÜ-le Kuu­sa­lu Soo­jus 117 900 eu­rot Kuu­sa­lu hak­ke­kat­la re­no­vee­ri­mi­seks, et­te­võt­tel tu­leb omao­sa­lu­se­na li­sa­da 137 100 eu­rot. Re­no­vee­ri­mis­töö­de hin­nan­gu­li­ne mak­su­mus on 255 000 eu­rot.

Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et oma­fi­nant­see­rin­gu kat­teks tu­leb et­te­võt­tel võt­ta lae­nu, kuid see ei mõ­ju­ta olu­li­selt soo­ja­hin­da: „Lä­hia­jal lõ­peb Kuu­sa­lu kaug­küt­te­piir­kon­na küt­te­to­rus­ti­ku re­no­vee­ri­mi­seks võe­tud lae­nu ta­ga­si­maks­mi­ne. Ole­me kal­ku­lee­ri­nud, et uus laen ei mõ­ju­ta olu­li­selt soo­ju­s-e­ner­gia hin­da, mil­le ar­ves­ta­tav kom­po­nent on ku­lu lae­nu tee­nin­da­mi­seks – ta­ga­si­mak­sed ja int­ress. Lae­nu­de pe­rioo­did ei kat­tu.“
Ta sel­gi­tas, et soo­ja­toot­jal on ko­hus­tus koos­kõ­las­ta­da kon­ku­rent­sia­me­ti­ga küt­te­hind, kui min­gi kom­po­nen­di muu­tus mõ­ju­tab hin­da üle 5 prot­sen­di. Prae­gu­ne soo­ja­hind on Kuu­sa­lus ja ka Kol­gas aas­tast 2019.

Kal­le Kün­gas rää­kis, et Kuu­sa­lu kat­la­ma­ja hakk­pui­du­ka­tel on amor­ti­see­ru­nud, ta hoiab pöialt, et see veel käe­so­le­va tal­ve vas­tu peaks: „Ka­tel on töö­ta­nud 12 aas­tat ja on vas­tu oo­tu­si lä­bi roos­te­ta­nud, kol­mel vii­ma­sel su­vel ja ka eel­mi­sel tal­vel re­mon­ti­si­me se­da. Nüüd on käes aeg pan­na uus. Veeb­rua­ri jook­sul on plaa­nis rii­gi­han­ked väl­ja kuu­lu­ta­da, et lei­da pro­jek­tee­ri­ja ja ehi­ta­ja, pro­jek­ti­juht ning oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve teos­ta­ja. Mai lõ­pus ta­haks ha­ka­ta va­na ka­telt de­mon­tee­ri­ma. Asen­da­me ai­nult kat­la, hak­ke­la­du ja mit­med abi­sead­med on heas sei­su­kor­ras või re­mon­di­tud ning au­to­maa­ti­ka va­he­ta­si­me kaks aas­tat ta­ga­si ar­ves­tu­se­ga, et see so­biks ka uue­le kat­la­le.“

Eelmine artikkelCo­vid-19 vas­tu vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus
Järgmine artikkelKo­du­kok­ka­de tal­vi­ne ret­sep­ti­kon­kurss