Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu me­net­le­mi­ne on jäe­tud La­he­maa tee­ma­de tõt­tu oo­te­le

16
Kuusalu vallamaja.

Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti vo­li­ko­gu ot­su­se­ga li­gi 15 aas­tat ta­ga­si, koos­ta­ma ha­ka­ti 9 aas­ta eest – aas­tal 2015, kui kor­ral­da­ti han­ge koos­ta­ja leid­mi­seks ja val­laee­lar­ves­se ka­van­da­ti va­ja­mi­nev sum­ma. Se­ni­maa­ni keh­ti­vad Kuu­sa­lu val­la 2001. aas­tal ja Lok­sa val­la 2000. aas­tal keh­tes­ta­tud üldp­la­nee­rin­gud. Kuu­sa­lu ja Lok­sa vald ühi­ne­sid 2005. aas­tal.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les, et me­net­lus on ve­ni­nud loo­de­tust pi­ke­maks koos­ta­ja-kon­sul­tan­di va­he­ta­mi­se ja ko­roo­nak­rii­si tõt­tu, kuid ka seo­ses La­he­maa rah­vus­par­gi te­maa­ti­ka­ga.

Üldp­la­nee­rin­gut koos­tab ala­tes 2019. aas­tast OÜ Hend­rik­son & Ko. Üldp­la­nee­rin­gu es­kiis ava­li­kus­ta­ti ja sel­le­le sai et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da kaks aas­tat ta­ga­si.

Ku­na val­la üldp­la­nee­ring on po­lii­ti­li­ne kok­ku­le­pe, kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­s 2022. aas­ta al­gu­ses üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­seks po­lii­ti­li­se töö­rüh­ma. Sin­na kuu­lu­vad val­la­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud ko­ha­li­kest po­lii­ti­ku­test Ul­ve Märt­son, Mar­tin Ur­va, Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, Mar­gus Soom, Maar­ja Mets­tak, Ta­nel Tom­son, Ain Pae, Ind­rek Link, Siim Nurk ja abi­val­la­va­nem Ran­no Pool ning ka pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la.

Prae­gu­seks on jõu­tud sel­le­ni, et vo­li­ko­gu töö­rühm on esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud lä­bi vaa­da­nud ja and­nud üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja­le sei­su­ko­had põ­hi­la­hen­du­se kok­ku pa­ne­mi­seks. See­jä­rel saab val­la­va­lit­sus esi­ta­da üldp­la­nee­rin­gu pro­jek­ti ame­ti­te­le koos­kõ­las­ta­mi­seks.

La­hen­du­se­ta on La­he­maad puu­du­tav osa. 2022. aasta sügisel loo­dud La­he­maa Maa­oma­ni­ke Liit on tei­nud oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud. Lii­du põ­hi­soov on seo­ses üldp­la­nee­rin­gu­ga, et de­mok­raat­li­kult va­li­tud val­la­vo­li­ko­gu ei keh­tes­taks üldp­la­nee­rin­gut, mis kin­nis­taks La­he­maa rah­vus­par­gi 2015. aas­tast keh­ti­ma ha­ka­nud kait­se-ees­kir­ja ja kait­se­kor­ral­dus­ka­va, ega an­naks või­ma­lust pii­ran­gu­te eda­si­seks kar­mis­ta­mi­seks.

Ka­di Raud­la: „Üldp­la­nee­ring jäi roh­kem kui aas­ta ta­ga­si maao­ma­ni­ke lii­du esin­da­ja­te pal­vel oo­te­le ku­niks nad saa­vad koh­tu­da kesk­kon­na­mi­nist­ri­ga. Koh­tu­mi­ne toi­mus, kuid pä­rast rii­gi­ko­gu va­li­mi­si mi­nis­tee­riu­mi ni­me­tus ja mi­nis­ter va­he­tu­sid, lii­du esin­da­jad on taot­le­nud koh­tu­mist klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­te­ga.“

Töö­rüh­mas on aru­ta­tud, kas jät­ta La­he­maa osa üldp­la­nee­rin­gust väl­ja ning kä­sit­le­da osaüldp­la­nee­rin­gu­na ees­mär­gi­ga saa­vu­ta­da klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi­ga kok­ku­lep­ped pii­ran­gu­te eest an­ta­va­te hü­vi­tis­te osas ja lei­da või­ma­lu­sed keh­ti­va­te pii­ran­gu­te lee­ven­da­mi­seks. Nii on soo­vi­nud La­he­maa Maao­ma­ni­ke Liit. Üldp­la­nee­rin­gu töö­rühm on jõud­nud sei­su­ko­ha­le, et me­net­lu­se­ga tu­leks min­na edasi, üldp­la­nee­ring peab hõl­ma­ma val­la ko­gu ter­ri­too­riu­mi.

Üldp­la­nee­rin­gu kü­si­must aru­ta­sid ka vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon ning ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jon, kes leid­sid sa­mu­ti, et val­da tu­leb pla­nee­ri­da ter­vi­ku­na, mit­te osa­de kau­pa.

La­he­maa rah­vus­par­gist roh­kem kui pool asub Kuu­sa­lu val­las ja al­la poo­le Hal­ja­la val­las. Ap­ril­lis käi­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la Hal­ja­las koh­tu­mas seal­se­te val­la­juh­ti­de ja pla­nee­ri­miss­pet­sia­lis­ti­ga. Hal­ja­la val­la­ju­hid tea­ta­sid, et on sa­mu­ti koh­tu­nud La­he­maa Maao­ma­ni­ke Lii­du esin­da­ja­ga, Ka Hal­ja­la val­las koos­ta­tak­se prae­gu uut üldp­la­nee­rin­gut ja see on ka­vas te­ha ko­gu val­la­le ter­vi­ku­na.

Le­pi­ti kok­ku, et üldp­la­nee­rin­gu­te La­he­maa rah­vus­par­gi osa puu­du­ta­vad tin­gi­mu­sed üht­lus­ta­tak­se. Koos­tööd hak­ka­vad te­ge­ma ka Hend­rik­son & Ko ning Hal­ja­la val­la üldp­la­nee­rin­gut koos­tav AB Ar­tes Ter­rae.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et uut üldp­la­nee­rin­gut on val­la­le va­ja, kuid sel­leks, et pla­nee­rin­gu pro­jekt saaks rii­gia­me­ti­test va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed, peab see vas­ta­ma keh­ti­va­le sea­du­sand­lu­se­le: „Ot­si­me la­hen­du­si, et keh­ti­vad kait­se-ees­ki­ri ja kait­se­kor­ral­dus­ka­va ning La­he­maa maao­ma­ni­ke oo­tu­sed üldp­la­nee­rin­gu­le olek­sid koos­kõ­las. Tee­me üldp­la­nee­rin­gu La­he­maad puu­du­ta­vas osas koos­tööd Hal­ja­la val­la­ga.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Kul­lis maa­va­ra­de uu­ri­mi­se­ga
Järgmine artikkelAni­ja mõis koo­li­tas Keh­ra güm­na­sis­te gii­di­deks