Minis­ter LII­NA KERS­NA Kuu­sa­lus

687
Reformierakonna Kuusalu osakonna juhatuse liikmed ELVIS HRUPA, ILONA MÄGI, KATRE KARU, haridusminister LIINA KERSNA, osakonna juht MAARJA METSTAK, Lastevanemate Liidu juhatuse liige AIVAR HALLER.

Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kond kor­ral­das tei­si­päe­val, 25. mail Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ava­li­ku mõt­teõh­tu, kus esi­ne­sid ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Lii­na Kers­na, Las­te­va­ne­ma­te Lii­du juhatuse liige Ai­var Hal­ler.

Koh­tu­mist sai ot­seü­le­kan­de­na jäl­gi­da Fa­ce­boo­ki le­helt „Re­for­mie­ra­kond Kuu­sa­lus“, sal­ves­tus on jä­re­le­vaa­da­tav.

Mi­nis­ter Lii­na Kers­na arut­les, kui­das koo­li­ha­ri­dust maa­piir­kon­da­des kor­ral­da­da nii, et kõik lap­sed saak­sid hea ha­ri­du­se. Ees­ti õpi­las­te PI­SA tes­ti tu­le­mus­test on nä­ha, et po­le va­het, kas õpid Tal­lin­nas või väik­se­mas maa­ko­has. Sa­mas ena­mik maa­kon­di on ka­ha­ne­va rah­vaar­vu­ga.

„Mi­nu põ­hi­mõt­te­li­ne sei­su­koht on, et väi­ke­sed lap­sed, 1.-6. klass, pea­vad saa­ma koo­li­ha­ri­dust või­ma­li­kult ko­du lä­he­dal. 7.-9. klas­sis on ai­neõ­pe­ta­jaid va­ja olu­li­selt roh­kem, kuid koo­li­des on puu­dus ai­neõ­pe­ta­ja­test ja tu­gis­pet­sia­lis­ti­dest,“ lau­sus mi­nis­ter.

Ai­var Hal­ler sõ­nas, et küm­ne aas­ta pä­rast on kõi­ge olu­li­sem em­paa­tia­või­me – os­kus teis­te ini­mes­te­ga ar­ves­ta­da. Rää­gi­ti ka ko­gu­kon­na­koo­list, ko­gu­pe­re koo­list, ko­gu­päe­va­koo­list, kus ot­sus­ta­tak­se ühi­selt, ar­ves­ta­tak­se õpi­las­te või­meid ja an­tak­se või­ma­lus neid ra­ken­da­da.

Koh­tu­mi­sel külalistega mõt­teid va­he­ta­nud Mart Laan­pe­re, kes kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se, kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mi­nist­ri edas­ta­tud sõ­nu­mid olid tu­le­vik­ku vaa­ta­vad ning aru­ta­tud tee­mad puu­du­ta­vad ka Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te tu­le­vik­ku.

Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu or­ga­ni­sat­sioo­ni juht Maar­ja Mets­tak ütles, et ekspertide kaasamine ja mõtteõhtute korraldamine Reformierakonna liikmetele on tavapärane: „Sel korral soovisime jagada mõtteõhtut ka Kuusalu ja naabervaldade inimestega. Meie vallas on hariduse teemaga otseselt seotud enam kui pooled vallaelanikud ja suurem osa eelarvest. Meile olid südamelähedasemad teemad haridusinnovatsioon, kvaliteetsed kodulähedased õpitingimused, õpetajate toetamine üha suuremate ootuste tingimustes ning kogukonna suurem kaasamine.“

Eelmine artikkelLau­päe­val al­gab Ani­ja mõi­sa kul­tuu­ri­su­vi
Järgmine artikkelLok­sa tee­nin­dus­punkt töö­tab nel­ja­päe­vi­ti