Keh­ra tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­ti aja­loo­kon­ve­rent­si ja raa­ma­tu esit­lu­se­ga

356
Aas­ta­tel 1994-2020 Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­li­ku­na töö­ta­nud AI­VAR KA­RI ja te­ma äs­ja il­mu­nud raa­mat „Tu­le­tõr­jest eliit­ko­man­do­ni“.

Keh­ra Raud­tee­jaam MTÜ kor­ral­das ree­del, 27. mail 10. aja­loo­kon­ve­rent­si, mis oli pü­hen­da­tud 100 aas­ta möö­du­mi­se­le ko­ha­li­ku tu­le­tõr­je loo­mi­sest. Keh­ra muu­seu­mis toi­mu­nud kon­ve­rent­si esi­me­ses osas olid et­te­kan­ded nii Ees­ti kui Ani­ja val­la va­ba­taht­li­kest tu­le­tõr­jeü­hin­gu­test. Pä­rast­lõu­nal mee­nu­tas en­di­ne pea­lik Ai­var Ka­ri Keh­ra kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do esi­mest vee­rand­sa­jan­dit ning esit­les sel­le põh­jal kir­ju­ta­tud raa­ma­tut „Tu­le­tõr­jest eliit­ko­man­do­ni“.

Sot­siaal­mee­dia ja aja­le­he jär­je­ju­tust raa­ma­tu­ni
Kui 2018. aas­tal lä­he­nes Keh­ra pääs­te­ko­man­do 25. aas­ta­päev, tu­li too­na­sel pea­li­kul Ai­var Ka­ril mõ­te pan­na sel pu­hul kir­ja ko­man­do aja­lu­gu.

„Olin ai­nus, kes oli Keh­ra ko­man­dos ol­nud kõik need aas­tad, ja hak­ka­sin ta­sa­pi­si kir­ju­ta­ma. Ko­man­do lu­gu il­mus 2018. aas­ta lõ­pust ku­ni 2019. aas­ta al­gu­se­ni jär­je­ju­tu­na Fa­ce­boo­kis ja Sõ­nu­mi­too­jas,“ üt­les Ai­var Ka­ri.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ja Pääs­te­lii­du koos­töös väl­ja an­tud raa­ma­tus on oht­ralt fo­to­sid ning põh­ja­lik üle­vaa­de 1. veeb­rua­ril 1994. aas­ta asu­ta­tud kut­se­li­se pääs­te­ko­man­do ki­re­vast aja­loost. Lu­ge­da saab, kui­das Keh­ra gaa­si­kon­to­ris alus­ta­nud ko­man­do jäi va­he­peal pea­var­ju­ta ning me­hed pi­did pead-ja­lad koos töö­ta­ma te­ha­se pääs­te­de­poos en­ne, kui saa­di Koo­li tä­na­val uued ruu­mid.

Põh­ja­lik kok­ku­võt­te on sel­lest, kui­das 1996. aas­tal hak­ka­sid maa­kon­na pääst­jad pro­tes­ti­ma Har­ju­maa Pääs­te­tee­nis­tu­se uue di­rek­to­ri juh­ti­miss­tii­li vas­tu, oli töölt lah­ku­mi­si, val­lan­da­mi­si ja koh­tus­käi­ke. Sa­mu­ti saab lu­ge­da, kui­das Keh­ra ko­man­do prae­gu­ne hoo­ne sai järk-jär­gult ga­raaži ning kor­ra­li­kud ol­me­ruu­mid. Ai­var Ka­ri kir­jel­dab ka, kui­das me­hed esial­gu ise tu­le­tõr­je­ma­si­naid ehi­ta­sid, ning se­da, kui­das Keh­ra ko­man­do jõu­dis Ees­ti Eliit­ko­man­do tiit­li­ni.

Keh­ra ko­man­do loo raa­ma­tu­na il­mu­ta­mi­se idee pak­kus Ees­ti Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi juht Ivo Pau­lus. En­di­ne ko­man­do­pea­lik tun­nis­tas, et te­mal läks et­te­pa­nek esial­gu ühest kõr­vast sis­se, tei­sest väl­ja, ku­ni eel­mi­se aas­ta lõ­pus tea­tas Keh­ra Raud­tee­jaa­ma juht An­ne Oruaas, et teeks raa­ma­tu.

Ivo Pau­lus rää­kis, et juh­tub har­va, kui sot­siaal­mee­dias lei­dub mi­da­gi as­ja­lik­ku aja­lugu puu­du­ta­vat: „Mul on ol­nud au ja rõõm ol­la tun­nis­ta­ja, et sot­siaal­mee­dias jär­je­ju­tu­na aval­da­tust sün­nib au­kar­tus­tä­ra­tav aja­loo­li­ne ma­ter­jal.“

An­ne Oruaas lau­sus, et oli jär­je­jut­tu Keh­ra ko­man­do aja­loo koh­ta lu­ge­nud Sõ­nu­mi­too­jast: „Kui Ivo Pau­lus sel­le raa­ma­tu­na aval­da­mi­sest uues­ti rää­kis, leid­sin, et so­bib mei­le ideaal­selt, sest meie MTÜ põ­hi­kir­jas on ühe te­ge­vu­se­na ka trü­kis­te aval­da­mi­ne.“

Ta li­sas, et raa­ma­tut toi­me­ta­da oli vä­ga hu­vi­tav ning pal­ju ma­ter­ja­li, mil­le­le Fa­ce­boo­kis oli lin­gi­ga vii­da­tud, sai ta Sõ­nu­mi­too­jast, kus 1996. ja 1997. aas­ta või­mu­võit­lu­sed on vä­ga häs­ti ja põ­ne­valt do­ku­men­tee­ri­tud: „Mi­nu töö oli neist kõi­ge olu­li­se­mad lõi­gud su­la­ta­da Ai­var Ka­ri kir­ja­pan­du­ga ühes ter­vi­kuks.“

An­ne Oruaas rää­kis ka, et lu­gu lu­ge­des tek­kis tal tõe­li­ne imet­lus mees­te vas­tu, kes Keh­ra ko­man­do on üles ehi­ta­nud: „Nad on tõe­poo­lest tei­nud mit­te mil­lest­ki mi­da­gi. Vä­ga põh­ja­li­kult on kir­jel­da­tud, kui­das ro­must ehi­ta­ti toi­miv tu­le­tõr­jeau­to.“

Keh­ra ko­man­do prae­gu­ne pea­lik Jaa­nus Jaa­go sõ­nas, et te­da hu­vi­tab Ai­var Ka­ri raa­ma­tus sa­mu­ti eel­kõi­ge see, kui pal­ju on pääst­jad ise ko­man­dot üles ehi­ta­nud.

„Me­hed, kes nüüd ko­man­do­des töö­ta­vad, enam nii­vii­si ma­si­naid ehi­ta­ma ei pea. Meie teh­ni­ka käib tee­nin­du­ses ja üle­vaa­tus­tel. Va­ba­taht­li­kud pea­vad küll veel teh­ni­kat ise ost­ma, hool­da­ma, üle­val pi­da­ma. Vä­ga oo­tan ae­ga, kui ka riik se­da toe­taks, et me­hed saak­sid sin­na pa­nus­ta­da vaid oma ae­ga, mit­te ra­ha,“ mär­kis ta.

Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi ju­hi Ivo Pau­lu­se kin­ni­tu­sel on Ees­ti va­ba­taht­li­ke tu­le­tõr­je­selt­si­de aja­lu­gu pä­ris pal­ju jääd­vus­ta­tud, kuid Keh­ra pääs­te­ko­man­do on kut­se­lis­test esi­me­ne, kel­le aja­lu­gu on raa­ma­tu­na il­mu­nud. Raa­ma­tu „Tu­le­tõr­jest eliit­ko­man­do­ni“ trü­kiarv on 200, raa­ma­tut saab os­ta Keh­ra muu­seu­mist.

Aja­loo­kon­ve­rent­sil sai nä­ha Ani­ja val­la tu­le­tõr­jeü­hin­gu lip­pu, mis kuu­lub nüüd Ees­ti Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi­le. Lip­pu vaa­ta­vad Pääs­te­lii­du nõu­ko­gu lii­ge, va­ba­taht­lik pääst­ja SAN­DER MU­HU Hüü­rust, Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge REI­MO NOOR, en­di­ne val­la­va­nem ja va­ba­taht­lik pääst­ja JÜ­RI LILL­SOO ning Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik JAA­NUS JAA­GO.

Sa­jand va­ba­taht­lik­ku tu­le­tõr­jet
Keh­ra 10. aja­loo­kon­ve­rent­si al­gu­ses mä­les­ta­ti lei­na­sei­sa­ku­ga hil­ju­ti lah­ku­nud ko­du­loo-uu­ri­jat Ants Miid­lat, kes oli MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam üks asu­ta­jaid ja koos­tas ko­du­kan­di aja­loo koh­ta mi­tu raa­ma­tut.

Kon­ve­rent­sil osa­le­nuid ter­vi­ta­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev tõ­des: „Kui öel­dak­se, et rii­gi tun­nu­sed on lipp, vapp, sõ­ja­vä­gi ja va­lit­sus, siis te­ge­li­kult peab igal rii­gil ole­ma ka tu­le­tõr­je.“

Esi­me­ses et­te­kan­des te­gi Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi juht Ivo Pau­lus üle­vaa­te Ees­ti tu­le­tõr­je aja­loost. Kon­ve­rent­si pea­kor­ral­da­ja An­ne Oruaas kõ­ne­les Keh­ra Va­ba­taht­li­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu loo­mi­sest ning sel­le ju­hist, Ees­ti Va­ba­rii­gi al­gu­sae­ga­del Ani­ja val­la­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud Jo­han­nes Kal­lan­gust. Keh­ra Va­ba­taht­li­ku Tu­le­tõr­jeü­hin­gu loo­mi­seks te­gid ko­ha­li­kud me­hed Au­gust Bach­feldt, Jo­han­nes Kran­feldt (Jo­han­nes Kal­lang) ja Alf­red Kran­feldt aval­du­se si­se­mi­nist­ri­le. Ühing asu­ta­ti 25. mail 1922 Keh­ra koo­li­ma­jas. Paa­ri aas­taga oli ühin­gul 90 lii­get, pä­rast val­da­de liit­mist 1939. aas­tal kas­vas liik­me­te arv üle 400.

„Meil on ol­nud tra­dit­sioon, et val­la­va­ne­mad on ol­nud ak­tiiv­sed prit­sin­du­se en­tu­sias­tid,“ sõ­nas kon­ve­rent­si mo­de­raa­tor Priit Raud­ki­vi.

Keh­ra tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­kom­bi­naa­di va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­je te­gut­se­mi­sest Nõu­ko­gu­de ajal rää­kis too­na te­ha­ses ka va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­ju­ja­na te­gut­se­nud ning hi­li­sem Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­nem Jü­ri Lill­soo. Ta ju­tus­tas, kui­das kut­se­li­se ko­man­do puu­du­mi­se tõt­tu said te­ha­se va­ba­taht­li­kud vä­ga pal­ju väl­ja­kut­seid ko­gu piir­kon­da, sa­ge­li tu­li sõi­ta met­sa­tu­le­kah­ju­de­le. Käi­di ka tu­le­tõr­je­võist­lus­tel, nel­jal kor­ral võit­sid te­ha­se tu­le­tõr­ju­jad ra­joo­ni­võist­lus­tel esi­ko­ha ja pää­se­sid üle-ees­ti­li­se­le võist­lu­se­le, kus Keh­ra mees­te pa­rim koht oli nel­jas.

Ka prae­gu­ne val­la­va­nem Rii­vo Noor on va­ba­taht­lik pääst­ja, kuu­lub 2008. aas­tal loo­dud Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si. Kon­ve­rent­sil tut­vus­tas Ani­ja val­la ain­sat va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te ühen­dust Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si lii­ge Rei­mo Noor. Ta rää­kis, et ühin­gu loo­mi­seks oli elu­li­ne va­ja­dus, 2006-2007 oli ale­vis mi­tu suurt põ­len­gut ning pea­mi­selt puu­ma­ja­de­ga Aeg­vii­tu jõud­sid esi­me­sed pääst­jad Ara­ve­telt 23 mi­nu­ti­ga.

„Muia­ti, et miks neid tu­ki­lo­pu­ta­jaid siia enam va­ja,“ üt­les Rei­mo Noor.

Tu­le­tõr­jeü­hing on ol­nud Aeg­vii­dus ka 1930ndail, se­da tões­tab ju­hus­li­kult lei­tud, 1937. aas­tast pä­rit koo­liõuel teh­tud fo­to, kus ko­ha­lik koo­liõ­pe­ta­ja ja veel mõ­ned ini­me­sed prit­si­ga po­see­ri­vad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 1. juunil
Järgmine artikkelUkrai­na lap­sed Ees­ti koo­lis