Lau­päe­val al­gab Ani­ja mõi­sa kul­tuu­ri­su­vi

287
Anija mõis.

Ani­ja mõis on pä­rast pii­ran­gu­te lõp­pu li­gi kuu ae­ga saa­nud taas kü­las­ta­jaid vas­tu võt­ta, kuid mõi­sa­su­ve amet­lik avaü­ri­tus on lau­päe­val, 5. juu­nil. Siis on mõi­sa­koh­vi­ku ter­ras­sil ava­tud Öö­bi­ku Öö­koh­vik, mil­le kü­las­ta­jail on või­ma­lus koos folk­lo­ris­ti ja kul­tuu­ri­loo­la­se Mar­ju Kõi­vu­puu­ga mõ­tisk­le­da eest­las­te aas­ta­sa­du kest­nud su­he­te üle loo­du­se­ga.

Juu­nis on mõi­sa­par­gis veel kaks suurt et­te­võt­mist. Lau­päe­val, 12. juu­nil toi­mu­val tant­su­kont­ser­dil esi­ne­vad 10-12 eri tant­sus­tii­li­de esin­da­jad. Saab nä­ha peo­tant­su, rah­va­tant­su, mõi­sa­tant­su, must­las­tant­su, stepp­tant­su ja muud.

„Tee­me tant­su­päe­va koos­töös Ül­le Ko­ger­ma­ni­ga rah­-vu­soo­pe­rist. Eten­dus tu­leb äge, pä­rast se­da on kõi­gil või­ma­lik osa­le­da eri tant­su­de näi­dis­tun­di­des,“ üt­les Ani­ja mõi­sa prog­ram­mi­juht Kad­ri Raud­ki­vi.

Tant­su­päe­va­ga sa­mal ajal toi­mub mõi­sa­par­gis Ani­ja ko­du­koh­vi­ku­te päev.

27. juu­nil on Ani­ja mõi­sas unis­tus­te pul­ma­päev, kus pa­ku­tak­se pul­ma­too­teid ja -tee­nu­seid, toi­mu­vad töö­toad, viiak­se lä­bi ka pul­mat­se­re­moo­nia. Mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut sel­gi­tas, et ke­va­del oli plaan tut­vus­ta­da Ani­ja mõi­sa Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­kul pul­ma­mes­sil, kuid jäi pii­ran­gu­te tõt­tu ära ning kor­ral­da­jad te­gid et­te­pa­ne­ku te­ha su­vel Ani­jal mi­ni­mess: „Pi­di­me mi­ne­ma mõi­sa tut­vus­ta­ma Tal­lin­nas­se pul­ma­mes­si kü­las­ta­jai­le, kuid nüüd ole­me hoo­pis kor­ral­da­jad. Usun, et see on Ani­ja mõi­sa­le pi­gem ka­suks.“

4. juu­lil on mõi­sa­par­gis töö­tu­ba­de ja laa­da­ga mee­päev. Tra­dit­sioo­ni­li­ne mõi­sa­kul­tuu­ri fes­ti­val toi­mub 22. au­gus­til. Tä­na­vu on sel­le pea­tee­ma mood. Viien­dat kor­da toi­mu­va fes­ti­va­li­ga kaas­neb ka käesoleval aas­tal pärt­li­päe­va laat. Li­saks toi­mub Ani­ja mõi­sas ko­gu su­ve jook­sul kont­ser­te ning üks teat­rie­ten­dus.

Ani­ja mõis pa­kub hu­vi­lis­te­le ka uu­si kü­las­tusp­rog­ram­me. Las­te­le mõel­dud „Os­wal­di päe­va” jook­sul rää­gi­tak­se mõi­sa kuueaas­ta­se noor­här­ra sil­me lä­bi mõi­sa elust-olust, pii­lu­tak­se sis­se mõi­sa­lap­se ar­gi­päe­va, arut­le­tak­se mõi­sa- ja tä­na­päe­va elu eri­ne­vus­te üle ning män­gi­tak­se män­ge. Täis­kas­va­nuid kut­su­tak­se par­ki ja­lu­tus­käi­gu­le „Mõi­sap­roua Ma­ry jäl­ge­des”. Ja­lu­tus­käi­gul Ani­ja vii­ma­se mõi­sap­roua Ma­ry von Wah­li ra­da­del püü­tak­se et­te ku­ju­ta­da, kui­das ta seal omal ajal toi­me­tas ning mi­da mõt­les. Ja­lu­tus­käik lõ­peb tee­joo­mi­se­ga mõi­sa­häär­be­ri ve­ran­dal, mis oli mõi­sap­roua üks lem­mik­koh­ti. Prog­ram­me viib lä­bi Ani­ja mõi­sa vir­tin Sir­je Jõh­vik.

Selts­kon­da­de­le pa­kub Ani­ja mõis 3tun­nist ela­mus­lik­ku õh­tu­söö­gi­pa­ket­ti, mil­le ajal saab tun­da end mõi­sap­roua või mõi­sa­här­ra­na. Kõi­gil kol­mel su­ve­kuul kor­ral­da­tak­se ka üks kol­me­päe­va­ne mõi­sa­laa­ger 8-11aas­tas­te­le las­te­le.

Eelmine artikkelAruküla elamukrunt müüdi 94 500 euroga
Järgmine artikkelMinis­ter LII­NA KERS­NA Kuu­sa­lus