Mili­taar­pä­rand Suur­peal ja mu­jal Ha­ra la­he ää­res

623
Nõu­ko­gu­de me­re­väe po­lü­goo­nil nr 1 Ha­ra la­hel tuuk­ri­na töö­ta­nud ALEK­SANDR ZAIT­SEV, fo­tol on ta li­gi 40 aas­tat noo­rem.

Ar­tur Tal­vik ju­tus­tas eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 29. juu­lil, kui La­he­maa mi­li­taar­pä­ran­di päe­va tee­ma oli „Elu raud­se ees­rii­de ees“, kui­das an­sam­bel Rock Ho­tel sat­tus Ha­ra pii­ri­val­ve­kor­do­nis­se kar­tu­leid koo­ri­ma: „Rock Ho­tel oli Vi­ru ho­tel­li an­sam­bel. Ko­gu bänd tu­li mei­le Ta­pur­las­se kas an­samb­li ni­me­saa­mist tä­his­ta­ma või Ma­ti Tal­vi­ku­ga te­le­saa­te as­jus aru­ta­ma. Ivo Lin­na läks kel­le­ga­gi koos me­re äär­de, kus koh­tus usi­na pii­ri­val­vu­ri­ga. Pii­rit­soo­ni lu­ba bän­dil pol­nud, me õue sõi­tis veoau­to, Lin­na ja tei­ne mees au­to­kas­tis. Võe­ti ko­gu an­sam­bel kaa­sa ja vii­di Ha­ra pii­ri­val­ve­kor­do­nis­se. Ma­ti tun­dis seal po­lit­ruk­ki, kuid see oli ku­sa­gi­le ära läi­nud. Vas­tu ööd saa­bus tut­tav po­lit­ruk, kes tea­tas, et kin­ni on võe­tud aus­ta­tud muu­si­kud Vi­ru va­rie­teest, tõm­bas ka­ris­tu­se ja tööand­ja­le tea­ta­mi­se pa­be­rid pu­ruks, pa­han­das usi­na­te pii­ri­val­vu­ri­te­ga. An­sam­bel sai va­baks, po­lit­ruk tä­nu­tä­heks pi­le­teid Vi­ru va­rie­tees­se.“

MTÜ Ha­ra Sa­dam juht Tar­vi Velst­röm mee­nu­tas järg­mi­sel päe­val, kui mi­li­taar­pä­ran­di üri­tu­se raa­mes teh­ti ring­käik Ha­ra me­re­väe- ja pii­ri­val­ve­lin­na­kus, mis too­kord olid tei­ne­tei­sest eral­da­tud, et 1980nda­te aas­ta­te kes­kel vii­di te­ma­gi koo­liõ­pi­la­se­na kor­do­nis­se: „Ha­ra kü­las Loh­jal kont­rol­li­ti Lok­salt tul­nud koo­li­bus­si, kel õpi­las­pi­le­tit pol­nud, võe­ti kaa­sa. Buss sõi­tis ära, õpi­la­sed pi­did ise ko­ju saa­ma. Mo­biil­te­le­fo­ne siis ei ol­nud, et va­ne­ma­te­le tea­ta­da. Mõ­nel oli küm­me­kond ki­lo­meet­rit ko­ju sei­gel­da, mi­nu ko­du Vir­vel oli lä­he­dal.“

Sel­li­seid ta­gant­jä­re­le mui­ga­ma või mõt­le­ma pa­ne­vaid lu­gu­sid rää­gi­ti kesk­kon­naa­me­ti kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­lis­ti Ave Pau­lu­se eest­ve­da­mi­sel möö­du­nud nä­da­lal Suur­peal, Pä­ris­peal ja Ha­ras, kus asus Nõu­ko­gu­de me­re­väe tea­dus­li­ku uu­ri­mi­se po­lü­goon nr 1, mil­le ra­ja­mi­se eel­töid alus­ta­ti 1946. aas­tal, me­re­väe­baas asu­ta­ti 1953. aas­tal.

Vir­ve ja Ha­ra kü­la va­hel oli too­kord kaks pü­sis­ten­di, mil­les mõõ­de­ti lae­va­de, ka all­vee­lae­va­de, mag­net- ja mü­ra­väl­ju ning de­mag­ne­ti­see­ri­ti neid. Me­re­kaab­lid ula­tu­sid Pä­ris­pea ins­ti­tuu­di­hoo­ne ja muu­de mõõ­te­punk­ti­de­ni tei­sel pool lah­te. Seal oli po­lü­gooni nr 1 niiöel­da aju – lae­va­de füü­si­ka­lis­te väl­ja­de tea­dus­li­ku uu­ri­mi­se ins­ti­tuu­di la­bo­ra­toor­ne pea­kor­pus.

Po­lü­goo­ni osad olid ka Suur­pea ka­sar­mu­lin­nak, kus ela­sid me­re­väe­la­sed ja vä­he­sed aja­tee­ni­jad, ning sõ­ja­väe­lin­nak pe­re­de­ga me­re­väe­las­te­le. Me­re­väe­las­tel oli veel väi­ke lin­nak Ha­ra kü­las. Kõr­val oli pii­ri­val­ve kor­don sa­mu­ti ka­sar­mu­te, söök­la, sau­na ja ri­vis­tusp­lat­si­ga. Ha­ra pii­ri­val­ve­ko­man­da­tuu­ri­le al­lus Pä­ris­pea õp­pe­kes­kus, pii­ri­val­vu­ri­te kõr­ge­mad üle­mad olid Rak­ve­res.

AVE PAU­LUS: „Mee­nu­ta­da on veel pal­ju.“
Pä­ris­pea ins­ti­tuu­di­hoo­nes, mis sei­sab tüh­jalt ja la­gu­neb, toi­mus kolm aas­tat ta­ga­si La­he­maa mi­li­taar­pä­ran­di se­mi­nar. Osa­le­jaid oli sa­da­kond. See­kord rää­gi­ti La­he­maa mi­li­taar­pä­ran­dist kol­mel päe­val, 28.-30. juu­lil. Osa­le­jaid oli paar­sa­da. Et­te­võt­mist ra­has­ta­sid li­saks kesk­kon­naa­me­ti­le Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia, Stock­hol­mi Ku­ning­lik Teh­ni­kaü­li­kool ja Tal­lin­na Üli­kool. Päe­va­de jook­sul rää­gi­tu salvestati fil­mi­lindile.

Ave Pau­lus: „Se­mi­na­ri­le kut­su­sin kolm aas­tat ta­ga­si aja­loo­la­sed ja pä­ran­dieks­per­did, aga sel­gus, et põ­ne­vaid lu­gu­sid on ka pä­ran­di­ga seo­tud ko­gu­kon­da­del – kü­lai­ni­mes­tel, Suur­peal tee­ni­nud ja ela­nud ini­mes­tel, meie aja­tee­ni­ja­tel. Nüüd rää­ki­sid pal­jud ko­ha­li­kud. Lood pak­ku­sid kõi­gi­le hu­vi, sest ei tea­tud, mis tei­sel pool plan­ku toi­mus. Kind­las­ti tu­leb sa­ma tee­ma­ga jät­ka­ta, hulk lu­gu­sid on rää­ki­ma­ta, de­tai­lid täp­sus­ta­ma­ta.“

Tei­si­päe­val kõn­ni­ti koos aja­loo­las­te­ga Pä­ris­peal, kus me­re ää­res Pähk­ne­män­ni­kus oli pii­ri­val­ve õp­pe­kes­kus, veel prae­gu on seal nä­ha ta­kis­tus­ri­ba, las­ke­koh­ti tree­nin­guks, väik­se­maid hoo­neid. Säi­li­nud on 1980nda­tel aas­ta­tel ehi­ta­tud suur vaat­lus­pos­ti hoo­ne, kus oli ümb­rus­kon­na val­gus­ta­mi­seks hel­gi­heit­ja.

Kol­ma­päe­val oli eks­kur­sioon Suur­pea lin­na­kus, käi­di koo­li­ma­jas, söök­las, vaa­da­ti tei­si­gi hoo­neid. Ko­ha­li­kud ela­ni­kud mee­nu­ta­sid, kui­das lin­na­kus ja po­lü­goo­nil töö­ta­ti.

Nel­ja­päe­val mee­nu­ta­sid en­di­sed sõ­ja­väe­kunst­ni­kud Ha­ra sa­da­mas oma tee­nis­tu­sae­ga Nõu­ko­gu­de ar­mees, vaa­da­ti ühe sten­di­hoo­ne sei­na­le maa­li­tud me­re­väe­la­se res­tau­ree­ri­mist, mi­da ju­hen­dab pro­fes­sor Hilk­ka Hiiop.

Vee all 15 mi­nu­tit, väl­ja tul­di 2,5 tun­di
Ha­ra la­hel 10 aas­tat töö­ta­nud Alek­sandr Zait­sev, kel­le fo­to­dest on nüüd Ha­ra üh­te sten­di­hoo­nes­se teh­tud pü­si­näi­tus, rää­kis sel­lest, kui­das töö­ta­ti vee peal ja vee all. Suur­pea kes­ku­ses ehk Pä­ris­pea ins­ti­tuu­dis olid füü­si­ka­lis­te väl­ja­de mo­del­lee­ri­mi­se la­bo­ra­too­riu­mid, Ha­ra la­hel hüd­roa­kus­ti­ka ja -dü­naa­mi­ka, mag­net- ja muu­de väl­ja­de sten­did.

Aas­tas mõõ­de­ti ja de­mag­ne­ti­see­ri­ti Ha­ra la­hel 15-20 lae­va, ko­hal olid need mõ­nest päe­vast 3 nä­da­la­ni. Suu­ri­mad lae­vad oli NA­TO tä­na­päe­va­se klas­si­fi­kat­sioo­ni jär­gi la­hin­gu­rist­le­ja Ki­rov, mil­le ni­mi Ve­ne­maal on nüüd Ad­mi­ral Uša­kov, ja Frun­ze ehk uue nimega Ad­mi­ral La­za­rev. Suu­red lae­vad pü­sis­ten­di­de­le ei mah­tu­nud, neid mõõ­de­ti ja de­mag­ne­ti­see­ri­ti rei­dil. Tuuk­rid pai­gal­da­sid ja kont­rol­li­sid veea­lu­seid ra­ja­ti­si ku­ni 60 meet­ri sü­ga­vu­sel. Sel­li­sel sü­ga­vu­sel töö­tas tuu­ker 15 mi­nu­tit vee all, väl­ja tõm­ma­ti te­da 2,5 tun­di – tea­tud kõr­gu­se­le, kus tu­li sur­ve vä­he­ne­mist oo­da­ta, siis järg­mi­se­le kõr­gu­se­le ja jäl­le oo­da­ta, et ei te­kiks kes­soon­tõ­be.

Eelmine artikkelKesk­kon­naa­met an­dis loa tur­ba kae­van­da­mi­seks Rum­mu ra­bas
Järgmine artikkelAni­ja mõis saab mood­sa­te la­hen­dus­te­ga pü­si­näi­tu­se