Miks ei saa Aru­kü­la koo­li juu­res suu­sa­ta­da?

121
Ku­na lu­meo­lud või­mal­da­vad te­ha suu­sa­tun­de, on Aru­kü­la koo­li esi­sest rat­ta­park­last saa­nud aju­ti­selt suu­sa­park­la. Fo­to Ma­ri Möls

Kui­gi Aru­kü­la põ­hi­koo­li juu­res val­mis pool­teist aas­tat ta­ga­si uus staa­dion, ei ole suu­sa­tun­de või­ma­lik koo­li juu­res lä­bi viia. Va­ne­ma­te klas­si­de suu­sa­tun­nid toi­mu­vad Aru­kü­la män­ni­kus ter­vi­se­ra­jal, väik­se­ma­tel koo­list 500-600 meet­ri kau­gu­sel lau­lu­väl­ja­kul.

„Ter­vi­se­ra­da on koo­list kau­gel, väik­se­mad jõua­vad 45 mi­nu­ti­li­se tun­ni jook­sul lau­lu­la­va­le vae­valt ko­ha­le, kui ju­ba pea­vad hak­ka­ma ta­ga­si tu­le­ma. Va­he­peal oli suu­sa­ra­da ka koo­li ja las­teaia va­hel, kuid see tuis­kas paa­ri päe­va­ga täis. Va­nas­ti, kui tal­vel oli lund roh­kem, olid meil ke­ha­li­ses kas­va­tu­ses paa­ris­tun­nid ehk kaks tun­di järjest, sel aas­tal tun­nip­laa­ni te­hes klas­si­de­le kah­te jär­jes­ti­kust ke­ha­li­se tun­di ei pan­nud, sest ei osa­nud ar­va­ta, et lu­mi nii pi­kaks ajaks ma­ha jääb,“ üt­les Aru­kü­la koo­li di­rek­tor Avo Möls.

Ta li­sas, et teeb Raa­si­ku Val­la Spor­di­le et­te­pa­ne­ku kut­su­da kok­ku koo­so­lek ja aru­ta­da, kui­das lei­da prae­gu­se­le nor­maal­sem la­hen­dus: „Kui Raa­si­ku staa­dio­ni­le teh­ti suu­sa­ra­da, siis miks meie staa­dio­ni­le ei või te­ha ning siin suu­sa­ta­da ei saa? Tu­leb lei­da min­gi komp­ro­miss, kel­le­le see staa­dion siis on, kui siit koo­li­tun­nid väl­ja tõr­ju­da?“

Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul ei ole Aru­kü­la staa­dio­ni­le suu­sa­ra­ja te­ge­mi­seks koh­ta.

„Kunst­mu­ru­kat­te ja jook­su­ra­ja ole­me püüd­nud tree­nin­gu­te jaoks vä­he­malt poo­les osas hoi­da lu­mest puh­ta­na, sest ko­roo­na­tin­gi­mus­tes si­set­ree­nin­guid te­ha ei saa­nud. Jalg­pal­li­mu­ru­le 2,5 ton­ni kaa­lu­va suu­sa­ra­ja­ma­si­na­ga pea­le min­na ei saaks, ku­na kunst­mu­ru hool­dus­teh­ni­ka kaal ei to­hi üle­ta­da 1500 ki­log­ram­mi. Ka tar­taan­kat­te­le suu­sa­ra­da te­ha ei või, sest sin­na ei to­hi min­na suu­sa­kep­pi­de­ga, ku­na need on ot­sast te­ra­vad,“ sel­gi­tas ta.

Kad­ri Kes­kü­la sõ­nul on Raa­si­kul olu­kord vei­di tei­ne, ku­na seal­se staa­dio­ni ää­res on ta­va­li­ne mu­ru nii suu­rel alal, mis või­mal­das sin­na suu­sa­rin­gi ma­hu­ta­mist. Aru­kü­la staa­dio­ni aia ää­res, kus sa­mu­ti on ta­va­li­ne mu­ru, kas­va­vad puud ja nen­de va­he­le ra­ja­ma­sin lii­ku­ma ei ma­hu.

Raa­si­ku Val­la Spor­di juht lau­sus veel, et kui suu­sa­ra­du te­ha, peab neid pi­de­valt hool­da­ma. Sel tal­vel, kui peaae­gu iga päev sa­jab lund, tu­leb se­da te­ha veel eri­ti ti­he­dalt. Raa­si­ku val­las ei ole pal­ga­list suu­sa­ra­ja­meist­rit, se­da tööd teeb MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi üks eest­ve­da­ja Vel­lo Te­der oma põ­hi­tööst va­bal ajal. Aru­kü­las hool­dab ta Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da ja on suu­sa­jäl­jed lü­ka­nud ka koo­li­le lä­he­ma­le lau­lu­väl­ja­ku­le, li­saks käib suu­sa­ra­du te­ge­mas Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li­de juu­res.

Aas­ta al­gu­ses lük­kas Vel­lo Te­der suu­sa­ra­ja­ma­si­na­ga jäl­jed ka Aru­kü­la koo­li ja las­teaia va­he­li­se­le hal­ja­sa­la­le, kuid pi­dev lu­me­sa­du on jät­ku­nud, Kad­ri Kes­kü­la kin­ni­tu­sel aja­list ega ra­ha­list res­surs­si nii pal­ju­de suu­sa­ra­da­de hool­da­mi­seks: „Meil on üks suu­sa­ra­ja­ma­sin ja üks Vel­lo Te­der, pa­nus­ta­me siis pi­gem kva­li­tee­di­le kui kvan­ti­tee­di­le. Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal on prae­gu tippk­va­li­tee­di­ga suu­sa­ta­mis­või­ma­lu­sed ning koo­li­las­te suu­sa­tun­di­deks on teh­tud ra­da ka lau­lu­väl­ja­ku­le. Staa­dio­ni­le, kus on ka kel­gu­mä­gi ja jää­väl­jak, na­gu­nii kõik te­ge­vu­sed ära ei ma­hu. Staa­dio­nil peab ko­ha leid­ma ka jää­väl­ja­kult kok­ku lü­ka­tud lu­me­le, sel­le ära­ve­du oleks prae­gus­te lu­meo­lu­de­ga kee­ru­li­ne ja vä­ga ku­lu­kas et­te­võt­mi­ne, veo­ki­te­ga staa­dio­ni­le sõit­mi­ne ei ole mõel­dav.“

Eelmine artikkelRat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­dest Ani­ja val­da 4, Raa­si­ku val­da 2 ja Kuu­sa­lu val­da 1
Järgmine artikkelRaa­si­ku pe­rears­ti­kon­kurss nur­jus