Rat­ta­rin­gi lae­nu­tus­jaa­ma­dest Ani­ja val­da 4, Raa­si­ku val­da 2 ja Kuu­sa­lu val­da 1

536
Mobiilne rattajaam. Foto Priit Adler

Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke 5 val­da hõl­ma­va Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi jaoks jalg­ra­tas­te lae­nu­tus­jaa­ma­de ost­mi­seks koos pai­gal­du­se­ga. Han­ke või­tis OÜ Bi­keep, 9 lae­nu­tus­jaa­ma maks­avad 96 036 eu­rot. Jalg­ra­tas­te lae­nu­tus­jaa­mad tu­le­vad Keh­ra ja Aeg­vii­du raud­tee­jaa­ma­, Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se ja Ani­ja mõi­sa juur­de ning nel­ja naa­ber­val­da: Raa­si­ku val­da Aru­kü­la ja Raa­si­ku raud­tee­pea­tus­te, Kuu­sal­u val­da Por­ki söö­gi­ko­ha, Jõe­läht­me val­da Kos­ti­ve­re mõi­sa ning Ko­se val­da Ko­se uju­la juur­de. Kõi­gi lae­nu­tus­jaa­ma­de pai­gal­da­mi­se täh­taeg on 31. mai.

Kõr­ve­maa Rat­ta­ring hak­kab pak­ku­ma või­ma­lust ko­ha­li­kel ela­ni­kel ja tu­ris­ti­del lae­nu­ta­da neist 9 ko­hast jalg­ra­tas, sel­le­ga piir­kon­nas rin­gi sõi­ta ning ta­gas­ta­da ra­tas üks­kõik mil­li­ses­se neist ühek­sast lae­nu­tus­punk­tist. Jalg­ra­tas­te ren­ti­mi­ne toi­mub kon­tak­ti­va­balt, mo­bii­li­ra­ken­du­se abil, ratta kasutaja registreerib end telefoninumbri alusel ning sõi­du eest ta­su­tak­se kre­diit­kaar­di­ga.

„Hin­nas­tus ei ole veel lõp­li­kult pai­gas. Tõe­näo­li­selt hak­kab ta­su sõi­du eest sõltuma sellest, kui kaua ra­tast ka­su­ta­tak­se,“ üt­les Ani­ja val­la aren­dus­juht Mee­li Kuul.

Ta li­sas, et jalgrattaid on või­ma­lik lae­nu­ta­da-ta­gas­ta­da öö­päe­va­ring­selt ning mo­bii­li­ra­ken­du­se kau­du saab eel­ne­valt kont­rol­li­da, kas so­bi­vas lae­nu­tus­ko­has on va­ba ra­tast. Ra­ken­du­se kau­du on või­ma­lik en­da­le ka siht­jaa­mas bro­nee­ri­da va­ba par­ki­mis­koht.

Igas­se ren­di­jaa­ma pai­gal­da­tak­se 10 ratta­koh­ta, Keh­ras­se 15 koh­ta. Kolm rattakoh­ta igas jaa­mas jää­vad va­baks, ku­na ka­su­ta­ja ei pea ra­tast vii­ma ta­ga­si sa­mas­se punk­ti, kust sel­le võt­tis. Rattakoh­ti luuak­se kok­ku 95, ring­lu­ses hak­kab ole­ma 68 jalg­ra­tast.

Ra­tas­te ost­mi­seks ei ole le­ping veel sõl­mi­tud. Mee­li Kuu­li sõ­nul on et­te­võt­tel, kel­le­ga paar aas­tat ta­ga­si Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi pro­jek­ti kir­ju­ta­des koos­tööd teh­ti, tar­ne­ras­ku­sed ning tu­li ot­si­da uut tar­ni­jat: „Seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku­ga on ha­ka­tud eri­ti Aas­ias ost­ma väga pal­ju jalg­rat­taid, et mit­te sõi­ta ühist­rans­por­dis. Kui nõud­lus spor­di­va­hen­di­te jä­re­le on prae­gu vä­ga suur, siis spet­siaal­selt ren­diks too­de­tud ra­tas­te va­lik po­le vä­ga lai.“

Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ren­di­ra­tas­teks so­bi­vad rat­tad pea­vad te­ma sõ­nul ole­ma il­mas­ti­ku­kind­lad, ku­na hak­ka­vad seis­ma ka­tus­te­ta jaa­ma­des, tu­ge­vast te­ra­sest raa­mi­ga, kol­me­käi­gu­li­sed ehk või­ma­li­kult liht­sa käi­gu­va­he­tus­süs­tee­mi­ga, et po­leks väl­jau­la­tu­vaid ker­ges­ti pu­ru­ne­vaid osi. Või­ma­li­kult liht­salt re­gu­lee­ri­ta­va ist­me ja juhtrauaga, uni­ver­saal­se raa­mi­ga ning reh­vi­de­ga, mil­le­ga saab sõi­ta as­fal­dil ja kruu­sa­teel.

Ani­ja val­la­va­nema Rii­vo Noore sõnul on, järg­mi­se­na kavas koos­töös SAga Eesti Terviserajad või OÜ­ga Na­vi­cup ka­van­da­da rat­ta­mat­ka­ja­te jaoks või­ma­li­kud mat­ka­mars­ruu­did.

„Loo­da­me, et 1. juu­nist on Kõr­ve­maa Rat­ta­ring täie­li­kult töö­val­mis,“ lau­sus Mee­li Kuul.

Riigi Tugiteenuste Keskus eraldas Ani­ja valla pro­jek­ti­le „Kõr­ve­maa Rat­ta­ring – ühis­ka­su­tu­ses ole­va trans­por­di­ta­ris­tu“ ra­ja­mi­ne maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mest (MA­TA) möödunud aastal 130 700 eu­rot, koos pro­jek­tis hõl­ma­tud viie oma­va­lit­su­se omao­sa­lu­se­ga on ko­gu­mak­su­mu­seks ar­ves­ta­tud 228 000 eu­rot.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list
Järgmine artikkelMiks ei saa Aru­kü­la koo­li juu­res suu­sa­ta­da?