Augus­tis eten­dub Ani­ja mõi­sas „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“

1736
Pii­be Teat­ri tä­na­vu­se su­ve­la­vas­tu­se esi­me­ne lu­ge­misp­roov Tal­lin­nas Sal­me teat­ris oli en­ne erio­lu­kor­da. Siis osa­les ka Keh­ra rah­va­ma­ja näi­te­rin­gi juht SIR­JE PÕ­LEN­DIK (laua ta­ga va­sa­kult esi­me­ne), kuid teks­ti kär­be­te tõt­tu oli te­ma roll üks neist, mis jäi la­vas­tu­sest väl­ja. Va­sa­kul dra­ma­turg AR­LET PAL­MIS­TE.

Pii­be Teat­ri la­vas­tu­ses tee­vad kaa­sa ka pro­fes­sio­naa­lid, peao­sas on Nu­ku­teat­ri näit­le­ja, Vii­nis­tult pä­rit MIH­KEL TI­KER­PA­LU.

Tu­le­val nä­da­lal plaa­nib Jär­va­maa pro­jek­ti­tea­ter Pii­be Tea­ter alus­ta­da Ani­ja mõi­sa ai­das proo­ve Eduard Vil­de ro­maa­ni „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ põh­jal loo­dud näi­te­män­gu­ga.

Lu­ge­misp­roo­vi­de­ga alus­ta­ti va­ra­ke­va­del Tal­lin­nas Sal­me teat­ris, need jäid erio­lu­kor­ra tõt­tu poo­le­li ning vii­ma­sed paar kuud on proo­ve teh­tud in­ter­ne­tis Zoom-kesk­kon­na kau­du. Esie­ten­dus on ka­van­da­tud 23. au­gus­ti­le, mil Ani­ja mõis taa­sa­va­tak­se pä­rast eel­mi­sel aas­tal ala­nud re­no­vee­ri­mist.

Pii­be Teat­ri la­vas­tu­se dra­ma­ti­see­rin­gu Vil­de ro­maa­nist kir­ju­tas teat­ri juht Ar­let Pal­mis­te, la­vas­tab pro­fes­sio­naal­ne näit­le­ja-la­vas­ta­ja Jaa­nus Nuut­re, peao­sa­des on kut­se­li­sed näit­le­jad Mih­kel Ti­ker­pa­lu ja Liis Haab. Kaa­sa tee­vad ka Tal­lin­na Sal­me rah­va­teat­ri ning Jõe­läht­me tru­pi har­ras­tus­näit­le­jad.

Näi­te­män­gu la­va­le too­mist toe­ta­tak­se Lea­der-prog­ram­mist ning prae­gus­te plaa­ni­de ko­ha­selt on ka­vas se­da män­gi­da 5 kor­da.

Ko­ha­li­ku loo tut­vus­ta­mi­ne teat­ri abil
Jär­va­maal 9 aas­tat ta­ga­si alus­ta­nud Pii­be Tea­ter on pro­jek­ti­tea­ter, mil­le igaks la­vas­tu­seks pan­nak­se kok­ku uus trupp ja ot­si­tak­se mõ­ni põ­nev esi­ne­mis­paik. Va­rem te­gid teat­ri la­vas­tu­ses kaa­sa vaid har­ras­tus­näit­le­jad, pea­mi­selt ko­ha­li­kud. Mul­lu Ud­ri­ku mõi­sas eten­du­nud „Var­ju­des­se“ kaa­sa­ti es­ma­kord­selt pro­fes­sio­naa­le.

Teat­ri juht Ar­let Pal­mis­te sel­gi­tas, et nen­de ees­märk on tut­vus­ta­da pub­li­ku­le ko­ha­lik­ke le­gen­de, aja­lu­gu ja ini­me­si ning eel­kõi­ge püü­tak­se kes­ken­du­da just Pii­be maan­tee ää­res ela­nud ini­mes­te­le või seal toi­mu­nu­le.

„Olen ju­ba am­mu mõel­nud te­ha mi­da­gi ka Ani­jal. See on vä­ga to­re koht, ku­na on Tal­lin­na­le lä­he­dal, tei­seks meel­di­vad mul­le vä­ga mõi­sad, need loo­vad ala­ti la­vas­ta­mi­seks õi­ge vaim­su­se,“ üt­les ta.

Ro­maa­ni „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“ te­ge­vu­se näi­te­la­va­le too­mi­ne oli loo­gi­li­ne va­lik, ku­na Pii­be Tea­ter püüab igas ko­has män­gi­da just sel­le kan­di lu­gu­sid, et juh­ti­da tä­he­le­pa­nu, mis on seal ku­na­gi toi­mu­nud: „Ko­du­ko­ha pä­ri­mus­test te­hak­se küll pal­ju raa­ma­tuid ja see on to­re, aga olen mõel­nud, kes neid loeb. Ilm­selt pea­mi­selt pen­sio­nä­rid. Sest kui olen tei­nud nen­de lu­gu­de baa­sil liht­said vik­to­rii­ne, siis lap­sed vas­ta­ta ei os­ka. Nad ei loe eri­ti raa­ma­tuid. Teat­ri­vorm on üks või­ma­lus ko­ha­lik­ke lu­gu­sid ini­mes­te­le lä­he­ma­le viia.“

Ar­let Pal­mis­te mär­kis, et sa­ma­moo­di on ka Vil­de ro­maa­ni­ga – kõik tea­vad, et Ani­ja me­hed käi­sid ku­na­gi Tal­lin­nas ja said seal pek­sa, aga kui ini­mes­tel kü­si­da, kas nad on se­da raa­ma­tut lu­ge­nud, siis ena­mas­ti ei ole.

„See, kui­das Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid, on ro­maa­nist ai­nult üks st­seen. Te­ge­li­kult on lu­gu sel­lest, kui­das üks ta­lu­po­ja pe­res kas­va­nud mees saab tis­le­riks, lä­heb lin­na töö­le, leiab en­da­le ar­mas­tu­se ja lõ­puks lan­geb põr­mu. See on lu­gu ar­mas­tu­sest ja ees­ti me­he os­ka­ma­tu­sest ene­se­ga toi­me tul­la,“ lau­sus ta.

Koos la­vas­ta­ja Jaa­nus Nuut­re­ga aru­ta­ti, kas tuua ro­maa­nist la­va­le oma nä­ge­mus, kuid siis ot­sus­ta­ti, et pub­li­ku­le män­gi­tak­se puh­talt sel­list lu­gu, na­gu Vil­de kir­ju­tas. See­tõt­tu on ro­maa­ni dra­ma­ti­see­ring vä­ga au­to­rit­ruu, ise­gi dia­loo­gid on üs­na täp­sed.

Proo­vid in­ter­ne­tis
La­va­koo­li lõ­pe­ta­nud Jaa­nus Nuut­re­ga te­gi Ar­let Pal­mis­te es­ma­kord­selt koos­tööd eel­mi­se aas­tal Pii­be Teat­ri eten­du­ses „Var­jud“.

„Seal oli ta meil üks näit­le­jaist. Koos­töö so­bis, ku­na ta kip­pus kõr­valt ka la­vas­ta­ma, üt­le­sin see­kord, et la­vas­ta nüüd ise,“ lau­sus teat­ri­juht.

Peao­sa­list Mats Lut­zu män­gib Nu­ku­teat­ri näit­le­ja, Vii­nis­tult pä­rit Mih­kel Ti­ker­pa­lu, nais­peao­sas on te­le­se­riaa­list „Pil­ve­de all“ tun­tud Liis Haab. Kaa­sa tee­vad veel Si­ret Tuu­la ja ka la­vas­ta­ja Jaa­nus Nuut­re ning Sal­me teat­ri ja Jõe­läht­me teat­rit­ru­pi har­ras­tus­näit­le­jad.
„Mi­nu soov oli ka­su­ta­da ka ko­ha­lik­ke näit­le­jad, siis on ko­ha­li­ku rah­va hu­vi suu­rem. Al­gu­ses käi­sid­ki meil Keh­ra näi­te­rin­gi kolm lii­get proo­vis, so­bi­sid mei­le vä­ga häs­ti, kuid pi­di­me teks­ti mah­tu li­gi kol­man­di­ku võr­ra kär­pi­ma ja nen­de rol­li­dest ei jää­nud mi­da­gi al­les,“ sel­gi­tas Ar­let Pal­mis­te.

Erio­lu­kor­ra tõt­tu sai trupp Sal­me teat­ris te­ha vaid mõ­ned proo­vid, see­jä­rel tu­li teks­te ha­ka­ta har­ju­ta­ma Zoomis. Nüüd­seks on need lä­bi, ka lu­ge­mi­se peap­roov teh­tud ning kui erio­lu­kord lõ­peb, plaa­ni­tak­se 18. maist alus­ta­da proo­ve esi­ne­mis­pai­gas ehk Ani­ja mõi­sa ai­da la­val.

„Eel­töö on teh­tud, te­ge­vus­lii­nid pai­gas, on va­ja la­va­le min­na, et ka lii­ku­mi­sed pai­ka pan­na. Aga loo­dan, et saa­me hak­ka­ma. Kõik püüa­vad, et asi ke­nas­ti õn­nes­tuks,“ sõ­nas dra­ma­ti­see­rin­gu au­tor.

Kui esie­ten­du­se ajal au­gus­tis on si­se­ruu­mi­des eten­dus­te and­mi­ne lu­ba­tud, män­gi­tak­se teat­ri­tük­ki ai­das. Kui see po­le lu­ba­tud, on trupp val­mis män­gi­ma ka mõi­sa­par­gis.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du eral­da­ti Pii­be Teat­ri­le Lea­der-prog­ram­mist teat­ri te­ge­mi­seks Ani­jal 9860 eu­rot. See on mõel­dud ku­ni aas­ta­ni 2023 ka­he la­vas­tu­se väl­ja­too­mi­seks. Ar­let Pal­mis­te sõ­nul tu­leb tea­ter ots-ot­sa­ga kok­ku, kui iga tä­na­vust Ani­ja-eten­dust tu­leb vaa­ta­ma vä­he­malt 75 ini­mest. Üle­järg­mi­sel aas­tal plaa­nis ta Ani­jal esial­gu män­gi­da mõi­sa aja­lu­gu tut­vus­ta­vat le­gen­di „Must­la­se en­nus­tus“, kuid prae­gu mõt­leb tuua Lea­der-pro­jek­ti pro­jek­ti raa­mes la­va­le loo ka­he­kord­sest olüm­pia­võit­jast Krist­jan Pa­lu­sa­lust, kel­le­le riik kin­kis 1936. aas­tal ta­lu Pil­la­pa­lus.

 

 

Eelmine artikkelRii­gi krii­sia­bi Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le, Lok­sa lin­na­le
Järgmine artikkelKaitsealade päev – uus algatus kohalikele turismiettevõtjatele