MIH­KEL TIKS as­tus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me ko­halt ta­ga­si

117
MIHKEL TIKS.

Möö­du­nud sü­gi­sel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel 40 hää­le­ga Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Mih­kel Tiks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas kol­ma­päe­val, 7. sep­temb­ril Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­le aval­du­se, mil­les tea­tas, et as­tub ta­ga­si vo­li­ko­gu­liik­me ko­halt, sest vo­li­ko­gus puu­dub suu­re­meel­sus.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­tas järg­mi­sel päe­val, 8. sep­temb­ril Mih­kel Tik­si vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na en­ne­täh­tae­gelt ja mää­ras te­ma ase­mel Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu põ­hi­liik­meks Ind­rek Lin­gi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald. Se­ni oli Ind­rek Link Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­ja­na val­la­va­lit­su­se liik­meks kin­ni­ta­tud Mait Kröönst­rö­mi asen­dus­liik­me­na. Oma volikoguliikme volitused kuni detsembrini peatanud Marti Hääle asemel on volikogus valimisliidust Üks Kuusalu Vald seoses Mihkel Tiksi tagasiastumisega nüüd asendusliige Tanel Tomson. Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­nis.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Mih­kel Tik­sil sel­gi­ta­da, miks ot­sus­tas vo­li­ko­gu­liik­me ko­halt lah­ku­da ja mi­da tä­hen­dab te­ma hin­nang, et vo­li­ko­gus puu­dub suu­re­meel­sus.

Mih­kel Tiks saa­tis kir­ja­li­ku kom­men­taa­ri: „Suu­re­meel­su­se puu­du­mi­ne tä­hen­dab se­da, et Kiiu mõi­sa­va­lit­se­jad klam­mer­du­vad väik­la­selt või­mu kül­ge. Head va­lit­se­mi­se ta­va, näi­teks an­da re­vis­jo­ni­ko­mis­jon opo­sit­sioo­ni hool­de, ei­ra­tak­se. Sea­du­si, na­gu see oli ma­jan­du­s-aas­ta aruan­de pu­hul, ri­ku­tak­se. Riik­li­ku jä­rel­val­ve mär­ku­se­le ei rea­gee­ri­ta. Ko­da­ni­ke ak­tiiv­sus, näi­teks kat­sed aru­ta­da sot­siaal­set olu­kor­da val­las, su­ru­tak­se ma­ha (vas­tav ko­mis­jon saa­de­ti laia­li). Val­la ee­lar­ve mil­jo­nid ja­ga­tak­se ära mõi­sa­ma­ja sak­sa­kamb­ris, rah­va­saa­di­kud saa­vad kät­te üks­nes kä­su­lauad. Sar­nas­te näi­de­te­ga võiks täi­ta mi­tu Sõ­nu­mi­too­ja numb­rit.“

Ta li­sas veel: „Kirz­mannsc­haf­ti mõi­sa­va­lit­se­mi­ne on kest­nud mi­tu­küm­mend aas­tat. Eel­mi­ses vo­li­ko­gus kõl­bas või­mu ni­mel ise­gi Lok­sa va­na­raud pun­ti võt­ta. See­kord on kätt tõst­ma pal­ga­tud paar tum­malt is­tu­vat ek­re­last. Ta­vao­lu­kor­ras võiks ju sel­le­ga lep­pi­da, et va­nad tsir­ku­se­ho­bu­sed har­ju­nud kom­bel rin­gi­ra­tast eda­si la­se­vad. Aga hä­da on sel­les, et elu lä­heb kii­res­ti hal­ve­maks ja ini­me­sed sa­tu­vad ras­kus­tes­se. Kui pä­ri­sin aru, kus on val­la krii­si­plaan, vas­tas val­la­va­nem, et see on rii­gi mu­re. Kü­si­mu­se­le, kui pal­ju on val­las abi­va­ja­jaid, tu­li vas­tus, et need on sa­la­ja­sed and­med. Omaen­da 3500eu­ro­se pal­ga juu­res ise­gi mit­te hu­vi tun­da, kui­das val­lae­la­nik 300eu­ro­se toe­tu­se­ga toi­me tu­leb. Li­gi aas­ta olen peks­nud pea­ga vas­tu hal­li ki­vi­müü­ri. Al­bert Eins­tein mää­rat­les idioo­ti kui ini­mest, kes teeb üh­te­sid ja sa­mu as­ju ühel ja sa­mal vii­sil, aga loo­dab, et tu­le­mus on tei­ne. Ma ei soo­vi vo­li­ko­gu­laua ta­ga is­tu­da se­ni­kaua, kui „mõi­sad põ­le­vad, sak­sad su­re­vad, mets ja maa saab mei­te­le”. Aga nii see lä­heb, sest üks­kord hak­kab ka meie val­la rah­vas vää­ri­ma pa­re­maid va­lit­se­jaid.“
Eel­mi­sel sü­gi­sel Sõ­nu­mi­too­ja­le an­tud in­terv­juus üt­les Mih­kel Tiks, et loo­dab, ta va­li­mis­lu­ba­du­sed saa­vad käh­ku täi­de­tud ja võib va­bas­ta­da ko­ha va­li­mis­lii­du noo­re­le ja tar­mu­ka­le liik­me­le.

Ta lu­bas lei­da Suur­pea en­di­se sõ­ja­väe­lin­na­ku kas­si­de­le ko­dud, lik­vi­dee­ri­da prü­gi­mäed ja tuua majadesse puh­ta vee. Toi­me­tus kü­sis nüüd, kui­das on nen­de kol­me lu­ba­du­se täit­mi­se­ga läi­nud.

Mih­kel Tiks: „Suur­pea koh­ta sain kesk­kon­naa­me­tilt vas­tu­se, et vald on lu­ba­nud prü­gi­mä­ge­de va­re­me­te oma­ni­ke­le ha­ka­ta trah­ve te­ge­ma ja et amet hoiab sil­ma peal val­la te­ge­vu­sel. Kraa­ni­ve­si ol­la val­lamaja and­me­tel nor­mi­de­le vas­tav, aga see on va­le, Suur­pea ela­ni­kud kraa­ni­vett juua ei saa. Ei tea, kes ana­lüü­sid võt­tis. Kas­se ol­la vä­hem, aga uus si­gi­mis­hooaeg on kä­sil. Nii et sõ­da jät­kub.”

Mih­kel Tiks oli aas­ta­tel 1999-2000, kok­ku 11 kuud, Lok­sa val­la­va­nem. Aas­tal 2005 Lok­sa ja Kuu­sa­lu vald lii­tu­sid.

En­di­ne korv­pal­lur, aja­kir­ja­nik ja kir­ja­nik Mih­kel Tiks on aval­da­nud pea­le näi­den­di­te ja noo­rus­põl­ve kõi­ge tun­tu­ma teo­se „Korv­pal­li­ro­maa­ni“ küm­me­kond aas­tat ta­ga­si au­to­biog­raa­fi­li­se kvad­ro­loo­gia „Poiss sai 50“ – „Män­gu­mees“, „Elu­mees“, „Äri­mees“ ja „Mui­du­mees“. Neis on kir­jel­da­tud ka elu Kol­ga­kü­las oma isa­le kuu­lu­nud ta­lus ning ko­ha­li­ku po­lii­ti­ku­na te­gut­se­mist Lok­sa val­las ja lin­nas. Au­to­biog­raa­fi­li­ne on ka 2019 ja 2020 il­mu­nud ka­heo­sa­li­ne „Krim­mi vang“.

Val­la­va­nem sel­gi­tab
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le val­la ma­jan­du­saas­ta aruan­de koh­ta, et Mih­kel Tiks kü­sis jus­tiits­mi­nis­tee­riu­milt, kas 2021. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne vas­tab nõue­te­le: „Jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mi soo­vi­tus on, et aruan­ne tu­leb koos­ta­da ana­lüü­si­des val­la aren­gu­ka­va. Val­la­va­lit­sus ar­ves­tab mi­nis­tee­riu­mi et­te­pa­ne­kuid 2022. aas­ta ma­jan­du­s-aas­ta aruan­de koos­ta­mi­sel. Vo­li­ko­gu kin­ni­tas 15. juu­nil Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta kon­so­li­dee­ri­misg­ru­pi ma­jan­du­saas­ta aruan­de. Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ei ole 2021. aas­ta aruan­de muut­mist nõud­nud.“

Krii­sip­laa­ni koh­ta sel­gi­tas val­la­va­nem, et sel­le ole­ma­so­lu on ko­hus­tus­lik oma­va­lit­sus­tel, kus on 10 000 ja roh­kem ela­nik­ku: „Pääs­tea­met on koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga kaar­dis­ta­nud eva­kuat­sioo­ni­ko­had, teh­ni­ka- ja kü­tu­se­va­ru res­sur­sid. Val­la krii­si­ko­mis­jon ja val­la­va­lit­sus on kaar­dis­ta­nud ja ana­lüü­si­nud või­ma­li­kest klii­ma­muu­tus­test tek­ki­da või­vaid krii­si­olu­kor­di. Sot­siaal­töö tee­mal esi­ta­tud aru­pä­ri­mi­ses pa­lus Mih­kel Tiks abi­va­ja­ja­te ta­be­lit. Val­la sot­siaal­vald­kon­na töö­ta­jad tea­ta­sid, et and­me­kait­se sea­dus ei lu­ba se­da te­ha.“

Eelmine artikkelKIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de kesk­kon­na­tead­lik­ku­se pro­jek­ti­de­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la rat­ta­päev 2022