Raa­si­ku val­la rat­ta­päev 2022

225
Raasiku vald.

Üle­möö­du­nud pü­ha­päe­val, 4. sep­temb­ril võis­tel­di Aru­kü­las Raa­si­ku val­la kol­mik­võist­lu­se vii­ma­sel alal ehk jalg­rat­ta maas­ti­ku­sõi­dul.

Võist­lu­se põ­hi­dis­tant­sil ehk 18,6 ki­lo­meet­ri sõi­dus oli kii­reim Lau­ri Mals­roos, na­pilt te­ma jä­rel Mar­gus Mal­va. Kol­man­da­na lõ­pe­tas Peep Koi­du.

13,5 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel noor­te- ja nais­te­dis­tant­sil võt­sid kaks esi­mest koh­ta Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi sport­la­sed And­reas Vil­bas­te ja Mau­ro Erik Saar, kol­man­da ko­ha saa­vu­tas San­der Koi­du.

Ka las­te 5,1 ki­lo­meet­ri dis­tant­sil, olid kaks kii­rei­mat Kuu­sa­lu rat­tak­lu­bi võist­le­jad – Her­len Ka­jo ja Mar­kus Alek­san­der Saar. Nen­de jä­rel kol­man­da­na lõ­pe­tas Mai­kel Mag­nus Väl­ja Aru­kü­la spor­dik­lu­bist.1,8 ki­lo­meet­ri­se las­te­dis­tant­si kolm kii­rei­mat olid Eva He­lee­na Esop, Elii­se Vuin ja San­der Ka­ru­se.

Kõi­ge pi­se­ma­te­le mõel­dud ehk til­lu­sõi­dus või­tis esi­ko­ha El­li Olem, tei­seks tu­li Ra­hel Luht ning kol­man­da ko­ha saa­vu­tas Taa­vi Mals­roos.

Kol­mi­ku kok­ku­võt­te punk­tiar­ves­tu­ses on pa­ri­mad: mees­te ar­ves­tu­ses And­res Kop­pel, 40+ mees­test Peep Koi­du, nais­test Ca­ro­lin Tamm­soo, 40+ nais­test Kris­tii­na Sa­ga­ja, 15-18aas­tas­test noor­mees­test San­der Koi­du, 11-14aas­tas­test noor­mees­test Mar­kus Alek­san­der Saar ja Mai­kel Mag­nus Väl­ja, 7-10aas­tas­test pois­test Do­mi­nic Sa­ga­ja ja Ro­met Ah­ven, 7-10aas­tas­test tüd­ru­ku­test Kris­tel­la Lee­si ja Eva He­lee­na Esop, ku­ni 6aas­tas­test pois­test Re­vo Väl­jak ja ku­ni 6aas­tas­test tüd­ru­ku­test Re­bec­ca Lee­si.

Eelmine artikkelMIH­KEL TIKS as­tus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu liik­me ko­halt ta­ga­si
Järgmine artikkelOktoob­rist hak­kab Ani­ja val­las prü­gi ve­da­ma OÜ Eko­vir