Metsaseaduse muudatus annaks omavalitsustele õiguse piirata raieliiki

635

Juuli keskel kiitis Eesti Vabariigi valitsus heaks metsaseaduse muudatused.

Juuli alguses esitas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus vabariigi valitsusele metsaseaduse muudatusettepanekud, mille eesmärk on muuta metsas toimuv avalikkusele paremini jälgitavaks ja loodussõbralikumaks. Juuli keskel andis valitsus ettepanekutele heakskiidu.

Teiste ettepanekute seas oli ka muudatus, mille kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus seada piiranguid: „Planeeringuga asula või elamu kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks määratud metsa majandamisel uuendusraie tegemisel raieliigile ning lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele.“

Varasemast erineb see selle poolest, et kohalik omavalitsus võib edaspidi seada piiranguid lisaks langi suurusele ja raievanusele ka raieliigile. Seda juhul, kui riigikogu kinnitab seadusemuudatused sellisel kujul.

„Sisuliselt tähendab see, et lisaks keskkonnakaitse eesmärgil seatavatele piirangutele on kohalikul omavalitsusel edaspidi õigus elanike huvides seada planeeringuga piiranguid ka raieliikide osas. Eelkõige puudutab see lageraiet, mille käigus raiutakse kogu ala lagedaks ühe raieviisiga ja mille asemel võib planeeringuga ette näha leebe raieviisi ehk turberaie kasutamise kohustuse, puud raiutakse raiejärkudena,“ edastas pressiesindaja Berit-Helena Lamp keskkonnaministeeriumi selgituse. 

Vastav muudatus puudutab ka Ida-Harju omavalitsusi. Hiljaaegu kerkis Anija vallas Mustjõe külas üles probleem, kus külarahvas soovis lageraiesse määratud ja Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) kuuluva metsa raie asendamist turberaiega. Korraldati meeleavaldus ning saadeti pöördumine keskkonnaministrile, et tehtaks vastav seadusemuudatus, mis võimaldaks jätta elamute ümber lageraie vaba puhvertsooni.

Hiljuti külastas mustjõelasi RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai. Koos Mustjõe kõrtsitalu peremehe Tiit Lumilaga vaadati mets veelkord üle.

Tiit Lumila: „Meie ootused on praegu positiivsed. Loodan, et RMK kaalub veel, millist raiet teha. Kui tehakse lageraie, tuleb paigaldada raudtee äärde müratõkked, sest siia tekib tuulekoridor.“

RMK Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai sõnas, et RMK ei ole lageraie plaanist loobunud: „Suvel me ei raiu. Kavas on raie teha tuleval talvel.“

Lageraie tekitas probleeme ka Kuusalu vallas, kus Kolga elanikud soovisid, et vallavalitsus seaks raiele piirangud ja jätaks alevite ümbrusesse puhkemetsi.
Mitu perekonda ostsid ära kinnistu servas olevad 50 meetri laiused metsaribad, et vältida lageraiet oma kodu vahetus ümbruses.

Kolga algatusgrupi liige Katrin Lellep sõnas, et seadusemuudatuse jõustumine oleks väga positiivne uudis: „Esitasime Kuusalu vallavalitsusele pöördumise lageraiete piiramiseks. See on tehtud, järgides praegu kehtivat metsaseadust, mis jätab omavalitsusele väga väikesed võimalused raiet piirata. Kui muudatus peaks jõustuma, on see koht, kus vallavalitsus saab olla aktiivsem ja viia inimesed seadusega kurssi.“