Linnutee Puhvet Kolgas reklaamib end galaktika parimate burgeritega

199
MAR­KO PINT­MANN tä­na­vu su­vel, kui val­mis­tas toi­tu sõb­ra pul­ma­deks, mis pee­ti seal­sa­mas puh­ve­tis. Fo­tod Raul Val­gis­te

Ka­hel su­vel on Kol­ga ale­vi­kus Lä­tis­mäe tee ää­res ku­na­gi­se ala­jaa­ma juu­res te­gut­se­nud nä­da­la­va­he­tus­tel Lin­nu­tee Puh­vet – ter­ras­si­ga ja poo­lel­di ava­tud esi­kül­je­ga su­vi­ne söö­gi­koht.
Aeg-ajalt kor­ral­da­tak­se seal akus­ti­li­si kont­ser­te. Kõi­ge rah­va­roh­kem oli tä­na­vu en­ne jaa­ni­päe­va, kui esi­nes laul­ja ja pil­li­mees Meis­ter­jaan.

Tä­na­vu­ne hooaeg lõ­pe­ta­ti sep­temb­ri esi­me­sel pü­ha­päe­val puh­ve­ti su­ve­lõ­pu sim­ma­ni­ga, kus esi­ne­sid ko­ha­li­kud muu­si­kud Emil Ru­ti­ku, So­fia Ru­ti­ku ja Rein T. Re­ba­ne ning Rein Suur­vä­li.

Paar nä­da­lat hil­jem il­mus Lin­nu­tee Puh­ve­ti Fa­ce­boo­ki-le­he­le tea­de, et hooaeg on pi­du­li­kult lõ­pe­ta­tud, aga hoo­gu ik­ka ma­ha ei saa, sest esi­ne­ma oli tu­le­kul Tal­lin­nast Ris­te So­fie Käär.

Lin­nu­tee Puh­ve­ti pe­re­mees Mar­ko Pint­mann lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le, et puh­vet jääb ava­tuks se­ni, ku­ni il­mad lu­ba­vad.

„Eel­mi­ne lau­päe­v oli vih­ma­ne. Tu­ju lä­heb ära, kui on ja­he ja ini­me­si po­le, kui­gi mõ­ni ik­ka tu­li söö­ma. Pü­ha­päe­val oli ilm ilus ja käi­jaid ja­gus. Um­bes 60 prot­sen­ti meie puh­ve­ti kü­la­lis­test on ko­ha­li­kud. Tei­sed on tul­nud kau­ge­malt, leid­nud meie ko­ha goo­gel­da­des ja ju­hus­li­kult või on tut­ta­vad soo­vi­ta­nud,“ sõ­nas ta.

„Il­mast sõl­tub pal­ju, soo­ja­del päi­ke­se­lis­tel päe­va­del on ol­nud kü­las­ta­jaid pä­ris rohkelt. Vä­ga hea tun­ne, et ko­ha­li­kud hak­ka­sid siin käi­ma, ta­ha­vad kok­ku saa­da, lo­bi­se­da oma­va­hel. Va­na­e­mad too­vad lap­se­lap­si söö­ma, pe­red tu­le­vad ja sõp­rus­kon­nad. Kui alus­ta­si­me, ar­va­sin, et La­he­maal tu­ris­te lii­gub ja Vi­ru ra­ba on lä­he­dal, sealt saa­ me põ­hik­lien­did, aga ku­ju­nes peamiselt ko­ha­li­ke koh­tu­mis­pai­gaks.“

Te­gu on päe­va­se söö­gi­ko­ha­ga, kus süüa saab su­vi­sel val­gel ajal ku­ni kel­la ühek­sa­ni õh­tul, sü­gi­sel lõ­pe­tab köök veel va­rem. Lin­nu­tee Puh­ve­ti toi­tu­dest kõi­ge po­pim on Mar­ko Pint­man­ni sõ­nul nen­de bur­ger. Neid rek­laa­mi­tak­se kui ga­lak­ti­ka pa­ri­maid bur­ge­reid, mi­da on maits­nud ja hin­na­nud Sak­sa pa­ri­mad sõl­tu­ma­tud tead­la­sed.

„See on rek­laa­mit­rikk. Kui tul­lak­se üle kü­si­ma, kas ik­ka tões­ti on hin­na­tud ga­lak­ti­ka pa­ri­ma­teks, saab pak­ku­da, et proo­vi­gu ja and­ku oma hin­nang. Mee­le teeb rõõm­saks, kui kii­de­tak­se või öel­dak­se, et tul­di just meie hea­de söö­ki­de pä­rast. Meil on ku­ju­ne­nud oma fän­nid. Olen iseõp­pi­ja, leiu­tan ja kat­se­tan ret­sep­te. Po­piks on osu­tu­nud ka ran­na­kar­bid koo­re­se kast­me ja frii­kar­tu­li­te­ga. Mul­le en­da­le vä­ga mait­se­vad kree­ka­pä­ra­selt teh­tud köö­gi­vil­jad fe­ta­juus­tu ja ür­ti­de­ga,“ kir­jel­das Mar­ko Pint­mann, kes sai Kuu­sa­lu val­las laie­malt tun­tuks küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, kui osa­les har­ras­tus­näit­le­ja­na Kol­ga la­vas­ta­ja Ju­han Ku­bu mit­mes eks­pe­ri­men­taal­ses la­vas­tu­ses.

Lin­nu­tee Puh­vet oli en­ne Tal­lin­nas
Mar­ko Pint­mann pi­das Lin­nu­tee Puh­ve­tit en­ne ko­roo­na-ae­ga ne­li aas­tat Tal­lin­na Va­na­lin­nas, Ra­tas­kae­vu tä­na­val: „Kui va­na­linn jäi Co­vi­di tõt­tu ini­mes­te­ta ja oli tü­hi ot­se­kui pä­rast tuu­ma­sõ­da, sun­dis elu sealt lah­ku­ma. Proo­vi­si­me puh­ve­tit mõn­da ae­ga pi­da­da Mu­hus, siis sai Kol­gas uus ko­du val­mis, asu­sin sin­na ela­ma ja sün­dis mõ­te, et töö­koht võiks ol­la ko­du lä­he­dal.“

Te­ma ko­duks on tehtud Es­ma­ri en­di­ne ruu­du­ku­ju­li­ne ja kõr­ge ala­jaam. Ko­ha­li­kud noo­red kor­ras­ta­sid sel­le aas­taid ta­ga­si en­da­le kok­ku­saa­mis­ko­haks ja ni­me­ta­sid Kee­ru­ma­jaks, sest vä­lis­sei­nas oli keerdt­repp. Noo­red lõ­pe­ta­sid koo­li, suun­du­sid mu­ja­le ja hoo­ne jäi jäl­le tüh­jaks.

Lin­nu­tee Puh­vet ja sel­le kõr­val pe­re­me­he Mar­ko Pint­man­ni 6x6ruut­meet­ri­se põ­ran­da­pin­na­ga ko­du­ma­ja, mis on ra­ja­tud en­di­ses­se ala­jaa­ma.

Mar­ko Pint­mann: „Ala­jaam oli mi­nu sil­mis vä­ga kihvt, mee­nu­tas Itaa­lia maa­ma­ju – sel­li­ne val­ge ja vah­va. Ost­sin ära ko­ha­li­kelt põl­lu­mees­telt. All on köök ja muud tar­be­ruu­mid, üle­val kor­ru­sel kaks ma­ga­mis­tu­ba. Ku­ba­tuu­ri ja­gub, mõ­le­mad kor­ru­sed on kolm ja pool meet­rit kõr­ged. Ela­me koos tüt­re­ga, ma­hu­me siia pä­ris ke­nas­ti ära.“

Ma­ja sai val­mis 2021. aas­ta jõu­lu­deks. Mõ­ni kuu hil­jem hak­kas Mar­ko Pint­mann kõr­va­le ra­ja­ma söö­gi­koh­ta, Lin­nu­tee Puh­vet on teh­tud ma­ja ehi­tu­sest al­les jää­nud pui­dust ja kau­ba­­a­lus­test, seal käivad abis pereliikmed.

Pe­re­me­he sõ­nul on puhvet häs­ti ökolt ra­ja­tud hoo­ne – ehi­ta­tud vä­ga ro­he­li­selt ja väi­ke­se öko­loo­gi­li­se ja­la­jäl­je­ga: „Öel­dak­se, et see on la­he­dalt ja­bur koht, aga vä­ga head bur­ge­rit pa­ku­tak­se. Toi­du eest saa­me kii­ta, see teeb uh­keks.“

Juu­li­kuus osa­les Lin­nu­tee Puh­vet ava­tud ta­lu­de päe­val, Mar­ko Pint­mann tut­vus­tas siis tšil­li­kast­me­te val­mis­ta­mi­se teh­no­loo­giaid. Mit­me­su­gu­sed kast­med on sa­mu­ti en­da leiu­ta­tud, et toi­tu­de juur­de pak­ku­da. Esial­gu ja­gus kast­meid ka müü­giks, kuid suu­re­ma­te ko­gus­te jaoks oleks tar­vis ruu­mi­ka­mat köö­ki, tõ­des ta.

Eelmine artikkelHalduskohus: Kuusalu vallal tuleb Leegiranna elanikega sõlmida kompromiss
Järgmine artikkelHarju omavalitsusjuhid kohtusid rahandusministriga