Ran­na uued hal­da­jad pea­vad Sal­mis­tul koh­vi­kut kol­man­dat su­ve

2207
Sal­mis­tu sa­da­ma ja ran­na tä­na­vu­sed hal­da­jad: CAR­MEN TII­NAS, OLI­VER VA­RES ja KRIS­TO TII­NAS. Fo­to Ma­ris Mat­si

Ala­nud su­ve­hooa­jal hal­dab Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­vat Sal­mis­tu sa­da­mat ja su­pel­ran­da OÜ Sal­mis­tu Sa­dam, mil­le oma­ni­kud on ko­ha­lik ela­nik Kris­to Tii­nas ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­la­ne Oli­ver Va­res.

Et­te­võ­te peab kor­ral­da­ma prü­gi­ko­ris­tust ja ära­ve­du, sõi­du­ki­te par­ki­mist ja sli­pi ka­su­ta­mist, hoid­ma kor­ras vä­li­käim­laid. Või­ma­lus on pak­ku­da sa­da­mas kau­ban­dus- ja toit­lus­tus­tee­nust ning li­sa­da muid tee­nu­seid.

OÜ Sal­mis­tu Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Kris­to Tii­nas üt­les, et kan­di­dee­ri­sid koos äri­part­ne­ri­ga sa­da­ma hal­du­sõi­gu­se­le ka möö­du­nud aas­tal, kuid esi­ta­sid väik­se­ma pak­ku­mi­se ja jäid kao­ta­jaks. Mul­lu hal­das Sal­mis­tu sa­da­mat OÜ Hal­ja­son.

Kris­to Tii­nas: „Pi­da­si­me Sal­mis­tu koh­vi­kut ka­hel su­vel, oli­me too­kord­se hal­da­ja OÜ Sal­mis­tu Rand all­rent­ni­kud. Eel­mi­ne su­vi jäi va­he­le, sel su­vel toi­me­ta­me koh­vi­kus jäl­le meie. Mõt­le­si­me, kui ju­ba koh­vi­kus ole­me, et siis ka hal­daks, ko­ris­taks ja kor­ral­daks par­ki­mist.“
Ta üt­les, et püüa­vad Sal­mis­tu sa­da­ma-alal asu­vat koh­vi­kut lah­ti hoi­da kõi­gil päe­va­del ja iga il­ma­ga: „Et ini­me­sed teak­sid, meie juur­de saab tul­la, ole­me kind­las­ti ko­hal. Toe­ta­me nii­vii­si ko­ha­lik­ku ko­gu­kon­da ja ko­gu­kond toe­tab meid.“

Koh­vik ava­ti 15. mail, kui sel­gus, et enam­pak­ku­mi­se või­tis OÜ Sal­mis­tu Sa­dam. Kuu­sa­lu val­la­le maks­tak­se hal­dus­õi­gu­se eest ku­ni 15. sep­temb­ri­ni 101 eu­rot kuus.

„Ko­ha­lik rah­vas hoi­dis ko­roo­na ajal me koh­vi­kut elus. Tul­di is­tu­ma, ae­ga veet­ma. Ran­nas on prae­gu rah­vast vä­he, kui­gi ilu­sa­ma il­ma­ga käib nii uju­jaid kui ka päe­vi­ta­jaid. Loo­da­me juu­li­le, et siis on soo­jad ja päi­ke­se­li­sed il­mad, saa­me oma ku­lu­tu­sed pöö­ra­ta ka­su­miks. Tipp-päe­va­del on Sal­mis­tu ran­nast ol­nud 300 ini­mest ja enam­gi. Par­ki­mis­ta­su hak­ka­me kü­si­ma, kui rah­vast on roh­kem, au­to­sid on va­ja ära ma­hu­ta­da ja pea­me võt­ma ap­pi par­ki­mi­se kor­ral­da­ja,“ mär­kis ta.

Koh­vi­kus töö­ta­vad Oli­ver Va­res, ta elu­kaas­la­ne Jes­si­ka Va­her ja Kris­to Tii­na­se tü­tar Car­men Tii­nas. Oli­ver Va­res rää­kis, et ko­ha­li­kud tu­lid ko­he uu­dis­ta­ma, kui tu­run­du­se­ga te­ge­lev Jes­si­ka Va­her pa­ni Fa­ce­boo­ki tea­te, et koh­vik hak­kas töö­le: „Põ­hi­hooeg on meil jaa­ni­päe­vast au­gus­ti kesk­pai­ga­ni ehk puh­kus­te aeg. Sõl­tub su­vest, kui häs­ti meil äri­ga lä­heb. Sa­mas puh­talt äri­li­ne me et­te­võt­mi­ne ei ole, peab meel­di­ma siin ol­la. Mul­le Sal­mis­tu ran­nas vä­ga meel­dib. Sei­sad pai­gal me­reäär­ses koh­vi­kus ja jäl­gid, kui­das kõik lii­gub – ini­me­sed tu­le­vad, pa­ki­vad au­tost kraa­mi väl­ja, leia­vad ran­nas ko­ha. Tul­lak­se, ol­lak­se siin ja jäl­le min­nak­se.“

Ku­na Sal­mis­tu sa­da­ma­kai on amor­ti­see­ru­nud ja oht­lik, on väl­ja pan­dud hoia­ta­vad sil­did.

Sal­mis­tu la­gu­ne­nud sa­da­ma­kai, mil­le re­no­vee­ri­jat ot­si­ti rii­gi­han­ke­ga, võit­jat po­le veel väl­ja va­li­tud. Re­mont peaks al­ga­ma käe­so­le­val aas­tal. Foto Maris Matsi

En­ne oli kai­le pää­se­mi­ne tõ­kes­ta­tud lin­di­ga. Hil­ju­ti te­gi teh­ni­li­se jä­re­le­val­ve amet val­la­va­lit­su­se­le et­te­kir­ju­tu­se, et tur­va­li­sus peab ole­ma pa­re­mi­ni ta­ga­tud. Nüüd on kai­le et­te vee­tud be­too­nist plo­kid.

Oli­ver Va­res tõ­des, et rand on ava­lik, kõi­gil on seal õi­gus lii­ku­da: „Aeg-ajalt ki­pu­tak­se mi­ne­ma ka kai pea­le kõn­di­ma, kui­gi ole­me hoia­ta­nud, et är­ge min­ge. Aga ena­mas­ti vaa­da­tak­se kau­ge­malt.“

Eelmine artikkelLähia­jal al­gab Ani­ja val­las ko­gu tä­na­va­val­gus­tu­se uuendamine
Järgmine artikkelSuur­pea põ­lis­kü­la soo­vib jät­ku­valt kü­la ja­ga­mist