Harju omavalitsusjuhid kohtusid rahandusministriga

79
Harjumaa omavalitsusjuhtide ettepanek rahandusminister MART VÕRKLAEVALE (keskel) – valdade-linnade tulubaasi ümberjagamisel nii-öelda rikastelt tuleks arvesse võtta, kas ja kui palju on omavalitsused ise teinud selleks, et olla efektiivsemad.

Kol­ma­päe­val, 20. sep­temb­ril Saue val­la­ma­jas toi­mu­nud Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du nõu­päe­val järg­mi­se aas­ta rii­giee­lar­vest kõ­ne­le­nud ra­han­dus­mi­nis­ter Mart Võrk­laev rää­kis pea­mi­selt rii­gi­sek­to­ri pal­ka­dest ning tu­lu­de üm­ber­ja­ga­mi­sest oma­va­lit­sus­te
va­hel.

Pal­ga­ra­ha saa­vad juur­de vaid õpe­ta­jad
Ke­va­del le­pi­ti mi­nist­ri sõ­nul va­lit­sus­koa­lit­sioo­nis kok­ku, et 2024. aas­tal ava­li­ku sek­to­ri pal­gad kül­mu­ta­tak­se, ai­nus, mi­da suu­ren­da­tak­se, on koo­li­de­le õpe­ta­ja­te li­sa­ta­su­deks või kõr­ge­ma kuu­pal­ga maks­mi­seks mõel­dud di­fe­rent­see­ri­mis­fond. Nüüd kü­sis ha­ri­dus­mi­nis­ter siis­ki õpe­ta­ja­te pal­ka­de tõst­mi­seks li­sa­ra­ha. See­tõt­tu ka­van­da­tak­se pe­da­goo­gi­de töö­ta­su­deks rii­giee­lar­ves­se 10 mil­jo­nit juur­de, see teeb õpe­ta­ja­te pal­ga­tõu­suks 1,7-2 prot­sen­ti.

„Sel­le klaus­li­ga, et ha­ri­dus­mi­nis­ter leiab ise ka sel­le ra­ha, kui on va­ja ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka­deks juur­de an­da,“ kin­ni­tas ra­han­dus­mi­nis­ter.

Ala­tes 2015. aas­tast on riik toe­ta­nud oma­va­lit­su­si, et üht­lus­ta­da las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­gad koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ka­de­ga, vii­mas­tel aas­ta­tel po­le need sum­mad suu­re­ne­nud.

Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja mär­kis, et ra­ha, mi­da on rii­giee­lar­vest an­tud las­teaiaõ­pe­ta­ja­te pal­ka­de üht­lus­ta­mi­seks koo­liõ­pe­ta­ja­te pal­ka­de­ga, ei ole ja­ga­tud võrd­selt: „Osa oma­va­lit­su­si saa­vad se­da toe­tust tun­du­valt vä­hem kui tei­sed. Need, kes olid ol­nud siis, kui ra­ha eral­da­mist ot­sus­ta­ti, tub­li­mad ja maks­nud las­teaia­õpe­ta­ja­te­le adek­vaat­set pal­ka, said toe­tust vä­hem. Need, kes olid hoid­nud oma las­teaiaõ­pe­ta­jaid näl­ja­pa­ju­kil, said rii­gilt ra­ha roh­kem. See ei saa nii jät­ku­da.“

Mart Võrk­laev kin­ni­tas, et üle­jää­nud rii­gi­sek­to­ri­le 2024. aas­taks pal­ga­fon­di juur­de ei an­ta. Ta ole­tas, et pal­gad tõu­se­vad sel­lest hoo­li­ma­ta. Mi­nis­ter vii­tas möö­du­nud aas­ta­te sta­tis­ti­ka­le – ise­gi siis, kui pal­ga­ra­ha po­le suu­ren­da­tud, on pal­gad kas­va­nud, sest ku­sa­gilt on lei­tud või­ma­lus kok­ku hoi­da.

„Ma olen enam kui kin­del, et pal­gad ka nüüd te­ge­li­kult tõu­se­vad. Pal­ga­fon­di kül­mu­ta­mi­ne peaks vii­ma sel­le­ni, et muu­tu­me na­tu­ke efek­tiiv­se­maks,“ lau­sus ta.

Mi­nis­ter li­sas, et 2025. aas­ta ee­lar­ve osas tu­le­vad al­les po­lii­ti­li­sed aru­te­lud, kuid te­ma soov on pal­ga­fon­de mit­te tõs­ta ka üle­tu­le­val aas­tal. Ta tõ­des, kui 2025 kao­ta­tak­se nii­ni­me­ta­tud mak­su­küür, tõu­se­vad nii rii­gi­sek­to­ris kui ko­ha­li­kes oma­va­lit­sus­tes (KOV) pal­gad na­gu­nii mär­ki­mis­väär­selt.

Tu­lu­de-ku­lu­de üm­ber­ja­ga­mi­ne KO­Vi­de va­hel
Mi­nis­ter kõ­ne­les ka va­lit­su­se ka­vat­su­sest ha­ka­ta ra­ha­li­selt tu­ge­va­ma­te oma­va­lit­sus­te ar­velt toe­ta­ma nõr­ge­maid.

„Ke­va­del oli prob­leem, et meil ei ole rii­giee­lar­vest või­ma­lik KO­Vi­de­le ra­ha juur­de an­da. Osa neist on vä­ga keh­vas sei­sus, mak­su­lae­ku­mis­te va­he lin­nas ja lin­na ümb­ru­ses ver­sus ku­sa­gil maa­piir­kon­nas on eri­nev. Nii et tea­tud so­li­daar­sust pi­di­me ot­si­ma,“ põh­jen­das Mart Võrk­laev.

Koa­lit­sioo­nis le­pi­ti kok­ku, et vä­hen­da­tak­se oma­va­lit­sus­te­le an­ta­vat töö­ta­sult saa­da­vaid mak­su­lae­ku­mi­si ning li­sa­tak­se osa pen­sio­ni­de tu­lu­mak­sust. See tä­hen­dab, et edas­pi­di saak­sid se­ni­sest roh­kem tu­lu­mak­su oma­va­lit­su­sed, kus on roh­kem pen­sio­niea­li­si. Sot­siaal­de­mok­raa­did olid soo­vi­nud, et muu­da­tus ra­ken­duks va­rem, nüüd ar­ves­ta­tak­se, et uue va­le­mi alu­sel ra­ha­jao­tus tu­leb 2025. aas­tal.

Mart Võrk­laev üt­les, et on oma­va­lit­sus­te ra­has­ta­mist puu­du­ta­va­te re­for­mi­de­ga te­ge­le­va­le re­gio­naal­mi­nis­trile Ma­dis Kal­la­se­le öel­nud, et re­for­mid tu­leks rii­gi­ko­gus vas­tu võt­ta hil­je­malt veeb­rua­ris, et val­lad-lin­nad saak­sid 2025. aas­ta ee­lar­vet ja ee­lar­vest­ra­tee­giat koos­ta­des nen­de­ga ar­ves­ta­da. Ra­han­dus­mi­nis­ter rõ­hu­tas, et see on koht, kus oma­va­lit­su­sed saak­sid ak­tiiv­selt kaa­sa rää­ki­da. Ta üt­les, et ta­hab ka ise seis­ta sel­le eest, et tu­lu­baa­si üm­ber­ja­ga­mi­sel ar­ves­ta­taks, kui tõ­hu­sad on oma­va­lit­su­sed: „See on aus ka nen­de suh­tes, kes hak­ka­vad roh­kem ra­ha saa­ma, sest või­b­ol­la mo­ti­vee­rib see neid min­geid re­for­me lä­bi vii­ma.“

And­rus Um­bo­ja kü­sis, kas seo­ses üm­ber­ja­ga­mi­se­ga vaa­da­tak­se, kui­das ai­da­ta jõu­ka­maid oma­va­lit­su­si, kel on puu­du las­teaia- ja koo­li­koh­ti: „Kas on tu­le­mas min­geid meet­meid, mis ai­ta­vad se­da prob­lee­mi la­hen­da­da? Kui ku­sa­gil on koo­li- ja las­teaia­koh­ti puu­du, ei ole see ai­nult KO­Vi, vaid ka rii­gi prob­leem.“

Mart Võrk­laev sõ­nas, et sel­lest ei ole veel de­tail­selt rää­gi­tud, tu­lu­de üm­ber­ja­ga­mi­se ka­va oo­da­tak­se re­gio­naal­mi­nist­rilt.

Ka Viim­si val­la­va­nem Il­lar Le­met­ti mär­kis, et tu­lu­sid oma­va­lit­sus­te va­hel üm­ber ja­ga­des osa­de val­da­de-lin­na­de in­ves­tee­ri­mis­või­me­kust vä­he­neb. Ta kü­sis, mil­li­se ana­lüü­si põh­jal üt­leb mi­nis­ter, et üm­ber­ja­ga­mi­ne on õig­la­ne.

Mart Võrk­laev vas­tas, et va­he oma­va­lit­sus­te mak­su­lae­ku­mi­ses on üli­suur ning sel­le ta­san­da­mi­ne on õig­la­ne. Ta li­sas, et plaa­ni­ta­va muu­da­tu­se­ga ei võe­ta ära oma­va­lit­sus­te tu­lu­sid, vaid lõi­ga­tak­se väik­se­maks tu­lu­de kas­vu.

Oma­va­lit­sus­ju­hid pa­nid mi­nist­ri­le sü­da­me­le, et eel­neks põh­ja­lik ana­lüüs, mil­le alu­sel ha­ka­tak­se üm­ber­jao­ta­ta­vat ra­ha hä­das ole­va­te­le oma­va­lit­sus­te­le andma. Nad nen­ti­sid, kui an­da ra­ha juur­de nei­le, kes on hä­das, ku­na on ebae­fek­tiiv­sed, luuakse ebae­fek­tiiv­sust juur­de ning võib tek­ki­da olu­kor­d, et mi­da keh­vem oled, se­da roh­kem toe­tust saad.

Mart Võrk­laev soo­vi­tas üm­ber­ja­ga­mi­se ana­lüü­si nõu­da re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­milt: „Kui me sel­le plaa­ni kok­ku lep­pi­si­me, üt­le­sin, Re­for­mie­ra­kond ta­hab nä­ha, kui­das kont­rol­li­tak­se, et oma­va­lit­su­sed, kes hak­ka­vad roh­kem ra­ha saa­ma, on nõus, et nad ei looks enam juur­de eba­tõ­hu­sust.“

Ta tun­nus­tas oma­va­lit­su­si, kes jul­ge­vad te­ha re­for­me, efek­tiiv­su­se hu­vi­des ka asu­tu­si sul­ge­da.

HO­Li te­gev­juht And­re Sepp pa­lus mi­nist­ril viia va­lit­sus­se sõ­num, po­le õi­ge öel­da, et Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed on rik­kad ja häs­ti toi­me­tu­le­vad, sel­le tõt­tu ei saa siin­sed val­lad enam mit­meid toe­tu­si.

„Pa­lun edas­pi­di kä­sit­le­da ra­has­ta­mi­sel võrd­selt nii Har­ju­maad kui tei­si maa­kon­di,“ sõ­nas ta.
Mart Võrk­laev vas­tas, et plaa­ni­tud re­form, mil­les ha­ka­tak­se oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si mää­ra­mi­sel võt­ma ar­ves­se ka pen­sio­nä­ri­de osa­kaa­lu oma­va­lit­su­ses, ei ole halb. Ta lu­bas, et se­da te­hak­se lä­bi­mõel­dult ja oma­va­lit­su­si kaa­sa­tes.

Mi­nis­ter kin­ni­tas ka, et te­ma an­naks oma­va­lit­sus­te­le va­bad käed maa­mak­su keh­tes­ta­mi­sel (prae­gu on seadusega pandud piir, et ko­ha­li­kud vo­li­ko­gud ei või tõs­ta maa­mak­su roh­kem kui 10 prot­sen­ti aas­tas – toim): „Mi­na usun küll, et vo­li­ko­gu ja val­la­va­nem tea­vad, mi­da tee­vad, nad tun­ne­vad ju ko­ha­lik­ku olu kõi­ge pa­re­mi­ni. Kui kee­ra­vad üle vin­di, eks siis ini­me­sed va­li­mis­tel üt­le­vad.“

Eelmine artikkelLinnutee Puhvet Kolgas reklaamib end galaktika parimate burgeritega
Järgmine artikkelSõnumitoojas 27. septembril