Halduskohus: Kuusalu vallal tuleb Leegiranna elanikega sõlmida kompromiss

135

Kuu­sa­lu val­las asu­va Lee­gi­ran­na ela­mua­ren­du­se 7 kin­nis­tuo­ma­nik­ku taot­le­vad hal­dus­koh­tu kau­du, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus viiks ühe aas­ta jook­sul el­lu de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gud Lee­gi­ran­na inf­rast­ruk­tuu­ri.

Üle-eel­mi­sel ree­del toi­mus Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ee­lis­tung, kus vaa­da­ti üle mõ­le­ma osa­poo­le sei­su­ko­had. Ko­hus te­gi pooltele et­te­pa­ne­ku sõl­mi­da kuu aja jook­sul, hil­je­malt 16. ok­toob­riks Lee­gi­ran­na ela­ni­ke­ga komp­ro­miss, mil­le­ga la­hen­da­tak­se ka­na­li­sat­sioo­ni­prob­leem Lee­gi­ran­na ela­mu­piir­kon­nas.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son üt­les, et val­la­va­lit­sus on teadlik, et sea­du­sest tu­le­ne­valt on vald ko­hus­ta­tud kor­ral­da­ma ja ta­ga­ma ela­mu­piir­kon­na vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de toi­mi­mi­se: „Sel­gi­ta­si­me koh­tus, et Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on pla­nee­ri­nud tööd vas­ta­valt val­la keh­ti­va­le aren­gu­ka­va­le ja ee­lar­ve­le. Prae­gu­seks on trass re­mon­di­tud ning lik­vi­dee­ri­tud Lee­gi­ran­na loo­dus­reos­tus, mis oli tin­gi­tud as­ja­olust, et su­le­tud ka­na­li­sat­sioo­ni la­sid ela­ni­kud reo­vee ja tek­ki­sid üleu­ju­tu­sed. Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­vas on Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi väl­jae­hi­ta­mi­ne pla­nee­ri­tud ala­tes aas­tast 2025. Eks­pert­hin­nan­gu ko­ha­selt on ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si väl­jae­hi­ta­mi­se mak­su­mus Al­li­ka reo­vee­pu­has­ti­ni 200 000 eu­rot, te­ge­lik mak­su­mus sel­gub hin­na­pak­ku­mis­te esi­ta­mi­sel.“

Aas­tal 2006 Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­ga on ka­van­da­tud fir­ma AP Kin­nis­va­ra aren­da­tud ela­mu­ra­joo­ni 160 ela­muk­run­ti, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­teem koos bio­pu­has­ti­ga, tä­na­va­val­gus­tus, as­fal­tee­ri­tud teed ning ro­hea­lad koos tii­gi­ga.

Val­la­sek­re­tär: „Ko­hus möönas, et ko­gu sel­li­se ma­hu­ka inf­rast­ruk­tuu­ri ra­ja­mi­ne Lee­gi­ran­na ala­le on Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ve­le vä­ga suur koor­mus ning ka­van­da­mi­ne, pro­jek­tee­ri­mi­ne ja ehi­ta­mi­ne võ­ta­vad pal­ju roh­kem ae­ga kui üks aas­ta. See­tõt­tu on et­te­pa­nek komp­ro­mis­si leid­mi­seks teh­tud ka­na­li­sat­sioo­ni osas.“

Kuu­sa­lu vald sai Lee­gi­ran­na mit­te­töö­ta­va­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de oma­ni­kuks 2022. aas­ta sü­gi­sel, kui AP Kin­nis­va­ra an­dis need seo­ses et­te­võt­te lik­vi­dee­ri­mi­se­ga val­la­le üle.

Joo­gi­veesüs­teem teh­ti Kuu­sa­lu val­la toel kor­da, val­la­le kuu­luv OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus pu­has­tab ja müüb ala­tes käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest Lee­gi­ran­na ela­ni­ke­le joo­gi­vett. Ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi Lee­gi­ran­na aren­du­ses se­ni po­le, to­rus­tik oli lii­ku­va­te lii­va­de tõt­tu pai­gast nih­ku­nud ja bio­pu­has­ti on ehi­ta­ma­ta. Käe­so­le­va aas­ta jook­sul on val­laee­lar­vest ta­su­tud ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku uu­rin­gu­teks 7500 eu­rot ning pa­ran­da­tud kat­ki­si koh­ti, mil­leks on kok­ku ku­lu­nud ligikaudu 17 000 eu­rot. Vii­ma­sed re­mon­di­tööd olid au­gus­ti lõ­pus, ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku rik­ke lik­vi­dee­ri­mi­seks eral­da­ti val­la re­serv­fon­dist 9340 eu­rot. Ka on esi­ta­tud li­gi 5000eu­ro­ne ar­ve nen­de töö­de­ga seo­tud ja li­sa­tee­nu­se­na tel­li­tud vee­väl­ja­pum­pa­mi­se eest.

Kuu­sa­lu val­la hal­dus­spet­sialisti Kair Tam­me­li sõ­nul on pä­rast neid töid Lee­gi­ran­na ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik töö­kor­ras, pin­na­se­ve­si enam reo­vee­pump­las­se ei jook­se. Reo­vee pump­last ära­ve­du ehk pur­gi­mis­tee­nust tel­li­vad Lee­gi­ran­na ela­ni­kud ise, ma­ja­pi­da­mi­si on sin­na prae­gu­seks ehi­ta­tud 40 rin­gis.

Kui­gi ela­ni­kud on soo­vi­nud, et pur­gi­mis­tee­nust osu­taks Kuu­sa­lu Soo­jus val­las keh­ti­va­te ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­da­de alu­sel, on et­te­võt­te juht Kal­le Kün­gas sel­gi­ta­nud, et pur­gi­mis­tee­nust Kuu­sa­lu Soo­jus ei osu­ta, vas­tav teh­ni­ka puu­dub. Et­te­võt­te ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind on Kuu­sa­lu val­las kin­ni­ta­tud ning keh­tib neis ale­vi­kes ja kü­la­des, kus reo­ve­si ju­hi­tak­se Kuu­sa­lu Soo­ju­se­le kuu­lu­vas­se bio­pu­has­tis­se.

Eelmine artikkelHeategevuslikul jooksul Arukülas osalesid 264 õpilast Arukülast, Raasikult ja Vihasoost
Järgmine artikkelLinnutee Puhvet Kolgas reklaamib end galaktika parimate burgeritega