Lii­va Laa­dal on tä­na­vu nun­nu- ja hoi­dis­te­kon­kurss

323

Ka­ha­la kü­las tu­leb sel lau­päe­val taas Lii­va Laat, mi­da pee­ti me­nu­kalt aas­ta­küm­neid ta­ga­si – oli eel­mi­se Ees­ti Va­ba­rii­gi ajal rah­va­roh­ke ja laie­malt tun­tud et­te­võt­mi­ne. Esi­me­ne taa­se­lus­ta­tud Lii­va Laat toi­mus Ka­ha­la-Lii­val mul­lu 6. ok­toob­ril. See­kord on laat en­ne mihk­li­päe­va, pü­ha­päe­val, 27. sep­temb­ril.

Na­gu ju­ba eel­mi­sel kor­ral, toi­mub ka tä­na­vu nun­nu­kon­kurss, kus va­li­tak­se pi­kim por­gand, suu­rim kõr­vits, ras­keim kar­tul ja eri­li­si­ma vä­li­mu­se­ga aia­saa­dus.

Li­saks on es­ma­kord­selt väl­ja kuu­lu­ta­tud hoi­dis­te kon­kurss. Tin­gi­mus on, et kon­kur­si­le too­dud hoi­di­sed olek­sid tei­nud esi­ta­jad ise ja Ees­ti ko­ha­li­kust too­rai­nest. Koos hoi­di­se­ga pa­lu­tak­se esi­ta­da kin­ni­ne ümb­rik, mil­les on hoi­di­se val­mis­ta­mi­se kir­jel­dus ning au­to­ri ni­mi koos kon­tak­tand­me­te­ga. Võist­lus­tööd pa­lu­tak­se laa­da­ko­mi­tee­le üle an­da hil­je­malt pü­ha­päe­va hom­mi­kul en­ne kell 11.30.

Es­mas­päe­va sei­su­ga oli laa­da­le re­gist­ree­ru­nud 70 müü­jat, roh­kes­ti on ko­ha­lik­ke väi­ke­toot­jaid ja ta­lu­pi­da­jaid. Laa­da pea­kor­ral­da­ja, Ka­ha­la kü­la­ko­gu lii­ge Jan­no Laen­de üt­les, et im­port­kau­pa­de müü­jad ja suur­toot­ja­te too­dan­gu va­hen­da­jad on laa­da­müü­ja­te seast väl­ja jäe­tud.

Ta li­sas, et võr­rel­des eel­mi­se Lii­va Laa­da­ga on uuen­du­si veel. Nä­kial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mi pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe Ku­pu kü­last on lu­ba­nud laa­da­le sea­da va­na­va­ra nur­ga. Lee­di­kõr­ve Tai­me­kas­va­tu­s­ühis­tu esit­leb kaa­saeg­seid põl­lu­töö­ma­si­naid. Lap­sed saa­vad uu­dis­ta­da Muuk­si tal­li, Ii­sa­ka lam­ba­ta­lu loo­mi-lin­de ning Sook­rii­mu­de kel­gu­koe­ri. Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus pa­kub noor­te­le ja las­te­le te­ge­vust.

Esi­ne­ma on oo­da­tud ko­ha­li­kud folk- ja rah­va­muu­si­kud. Rah­va­pil­le tut­vus­tab Jaa­gup Kip­par, kel­le eest­ve­da­mi­sel on ka­vas kok­ku pan­na esi­me­ne laa­daor­kes­ter.

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier on pa­lu­tud rää­ki­ma Lii­va laa­da aja­loost. Veel on plaa­nis tut­vus­ta­da MTÜ La­he­maa Ka­la­tu­rism hil­ju­ti trü­kist tul­nud raa­ma­tut „Ka­last ka­he ti­pu­ga“. Laa­da­juht on Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku.

Jan­no Laen­de kin­ni­tas, et te­hak­se laa­da­lo­te­rii, müü­ja­tel pa­lu­tak­se osa­lus­ta­su ase­mel an­ne­ta­da au­hin­naks oma too­de või tee­nus. Peaau­hin­nad on sel­gi aas­tal seo­tud Ees­ti spaa­de­ga. Lo­te­rii­pi­le­teid pan­nak­se müü­ki 200, au­hin­du tu­leb sa­da­kond ehk iga tei­ne pi­let või­dab, mär­kis ta. Kü­la­selts kor­ral­dab lo­te­rii laa­da­ku­lu­de kat­teks. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on lu­ba­nud toe­ta­da kuiv­käim­la­te ja kä­te­pe­su­jaa­ma­ga.

„Vaa­ta­ma­ta kee­ru­li­se­le vii­rus­te aja­le on meie kü­la rah­vas po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud ja kü­la­lis­lah­ke, val­mis võõ­rus­ta­ma laa­da­li­si nii lä­he­dalt kui kau­gelt,“ lu­bas pea­kor­ral­da­ja.

Eelmine artikkelSpordiuudised
Järgmine artikkelVTKS ko­gub Tor­mi­se Vir­tuaal-­kes­ku­se jaoks toe­tust Hooand­jas