Spordiuudised

502
Kuusalu spordiklubi kergejõustikupoiss Martin Plakk. Foto Marko Mumm/Eesti Kergejõustikuliit

Nä­da­la­va­he­tu­sel Tar­tus toi­mu­nud noor­te ker­ge­jõus­ti­ku­sar­ja TV 10 Olüm­pias­tar­di fi­naal­võist­lus­tel osa­le­sid kaks Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­last. Hend­rik Ma­dis­son sai noo­re­ma­te pois­te (s 2008-2009) ühek­sa­võist­lu­ses seits­men­da ja Mar­tin Plakk va­ne­ma­te pois­te (s 2006-2007) ühek­sa­võist­lu­ses 21. ko­ha. Kuu­sa­lu kesk­koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja Il­vard Ee­rik­soo jäi õpi­las­te et­teas­te­te­ga ra­hu­le: „Poi­sid võist­le­sid oo­da­tud ta­se­mel. Tin­gi­mu­sed pol­nud kõi­ge sood­sa­mad, näi­teks noo­re­ma­te pois­te tei­vas­hü­pe lõp­pes lau­päe­va õh­tul lam­pi­de val­gu­ses kell 19.30, Hend­rik sai sel alal tei­se ko­ha. Eri­ti heas hoos oli ta tei­sel päe­val, kui te­gi isik­li­ku re­kor­di 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus, kõr­gus­hüp­pes, pal­li­vis­kes ja kuu­li­tõu­kes. Mar­tin püs­ti­tas isik­lik re­kor­di 60 ja 1000 meet­ri jook­sus.”

Kuu­sa­lu jalg­rat­tak­lu­bi poi­sid osa­le­sid pü­ha­päe­val, 20. sep­temb­ril esi­mest kor­da Tar­tu rat­ta­ma­ra­to­nil 40 km dis­tant­sil. Tree­ner Kai­do Laa­si õpi­la­sed said järg­mi­sed ko­had: 15. Mau­ro Erik Saar, 16. Ru­ben Käärst, 26. And­reas Vil­bas­te, 33. Mar­kus Alek­san­der Saar, 48. Her­len Ka­jo, 64. Georg Sa­lu­puu, 79. Sten-Erik Soi­ver. Võist­kon­na lii­der Evar Saul pi­di rat­ta­rik­ke tõt­tu kat­kes­ta­ma. Jalgratturite hooaeg jätkub cyclo-krossi võistlustega oktoobri keskpaigani.

Kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel on HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri mees­kon­nal ta­be­lis kaks või­tu ja kao­tus. Peat­ree­ner Jü­ri Le­pa käe all män­giv meist­ri­lii­ga de­bü­tant Raa­si­ku/Mist­ra sai ava­koh­tu­mi­ses kao­tu­se Vil­jan­di HClt.

Eelmine artikkelVii­nis­tu rah­va­ma­ja re­mon­t
Järgmine artikkelLii­va Laa­dal on tä­na­vu nun­nu- ja hoi­dis­te­kon­kurss