Kohus andis ehitusvaidluses Kuusalu vallavalitsusele õiguse

2230

Tallinna halduskohus ei rahuldanud Kiiu Vahe-Tagavälja 5 kaasomaniku INDREK GREGORI kaebust, et talle väljastataks projekteerimistingimused.


Kiiu Tagavälja kinnistute skeem. Indrek Gregori krunt jääb üldplaneeringuga kaitsemetsaks broneeritud alale, kaitsemetsa piir ja gaasitrass märgitud katkendliku joonega.

Kuusalu aleviku külje alla, kuid Kiiu aleviku piiridesse jääva Vahe-Tagavälja 5 kinnistu metsaalale ehitamise lubamise või mittelubamise üle on vaidlus käinud alates 2007. aasta sügisest. Sealne mets on Kuusalu valla üldplaneeringuga broneeritud kaitsemetsaks.

Kuusalu aleviku äärsesse metsa ulatus suur Tagavälja kinnistu, millest enamik asus endisel põllumaal. Kinnistu jagati maakorralduslikult viieks krundiks, igaühest ulatus osa metsa ja suurem osa jäi põllule.

Kuusalu vallavalitsus määras 2007. aastal projekteerimistingimustega võimalikud ehitusalad Vahe-Tagavälja 2, 3, 4 ja 5 kinnistutele on koostatud vastavalt sellele ehitus­projektid ja rajatud hooned.

Probleemid algasid seoses sellega, et Vahe-Tagavälja 4 ja 5 kinnistutest eraldati mõtteline kaitsemetsa alast uuele omanikule, sinna rajati saun, aja möödudes ka teisi ehitisi. Kuusalu vallavalitsus ei ole nõus neid seadustama.

Tagavälja kinnistust mõttelise osa ostnud Indrek Gregor esitas 2007 sügisel Kuusalu vallavalitsusele avalduse, kus soovis, et tema omandatud metsaalad liidetaks eraldi kinnistuks. Ta tahtis seal alustada ehitust ning teha ligipääsutee. Vallavalitsus vastas, et ehitustegevus pole seal lubatud, kuna ala paikneb valla üldplaneeringuga kinnitatud kaitsemetsas, mis ümbritseb Kuusalu alevikku.

Seejärel saatis maaomanik uue taotluse, milles palus lubada rajada juurdepääsutee jaoks mahasõit Tallinna-Narva maanteelt. Valla planeeringukomisjon arutas avaldust ja vastas uuesti, et kaitsemetsa pole ehitustegevust ette nähtud ning mõeldamatu on soovida suvalises kohas peale- ja mahasõitu riigimaanteele. Arendaja ütleb, et on ligipääsu jaoks nüüd korda teinud vana elektriliini hooldustee.

Alates 2007. aastast on Indrek Gregor pidanud Kuusalu vallavalitsusega kirjavahetust, osalenud kohtumistel ametnikega ning taotlenud luba rajada kinnistule sauna. Vallavalitsus on keeldunud detailplaneeringu algatamisest ja projekteerimistingimuste väljastamisest. Valla ehitusvaldkonna ametnikud on käinud kohal, pildistanud kinnistut ja seal paiknevat sauna. Vallavalitsus on korduvalt esitanud kirjalikke nõudmisi kinnistule ebaseaduslikult rajatud saun lammutada ja taastada endine olukord, Indrek Gregor on vastanud, et tegu pole saunaga, vaid ta on Vana-Tagavälja 5 kinnistu metsa-alale ladustanud sauna detailid, ning palunud väljastada sauna projekti koostamiseks projekteerimistingimused.

Vallavalitsus on olnud jätkuvalt seda meelt, et nähtut ei saa pidada ehitusmaterjali ladustamiseks, vaid sinna on rajatud ehitis.

Sügisel 2008 saatis vallavalitsus teate, et juhul kui omanik ise sauna ei likvideeri, rakendatakse sunnivahendeid. Omaniku avalduse alusel pikendati ettekirjutust veebruarini 2009. Vahepeal muutus metsaseadus ning sellest  kaotati mõiste „kaitsemets“. Seetõttu esitas omanik uue taotluse ehitustegevuse seadustamiseks, kuid ka 2010. aasta alguses vastas vallavalitsus, et saun on püstitatud omavoliliselt ning tuleb lammutada, sest metsaseaduse muutmine ei muuda Kuusalu valla üldplaneeringut ja kinnistu asub selle järgi ikkagi aleviku kaitsemetsas.

Indrek Gregor pöördus projekteerimistingimuste saamiseks halduskohtusse, esitades mahuka dokumentatsiooni aastate jooksul vallavalitsusega peetud kirjavahetusest. Praeguseks on seoses kohtuvaidlusega vallavalitsuse kõik nõudmised peatunud.

Esimene kohtuistung toimus oktoobris 2010, teine aprillis 2011. Kohus otsustas 3. mail, et ei rahulda kaebust.

Otsuse põhjenduses on öeldud, et valla üldplaneeringu järgi on Kuusalu aleviku ümber asuvad metsad määratud kaitsemetsaks ja sinna ehitada ei lubata.
Tagavälja kinnistu kasutamisel ei oleks tekkinud probleeme, kui selle eelmine omanik ei oleks Indrek Gregorile kaasomandisse andnud ainult kaitsemetsa alla jäävat maad. Kohus on seisukohal, et kaebajal oli võimalus eelnevalt kontrollida, kas tegu on ehitusalaga.

Otsuses on kirjas: „Valla esindaja märkis, et mitmed isikud tahaksid ehitada metsa-aladele, see aga tähendaks, et kui ühele isikule teha üldplaneeringus erand, siis ei oleks võimalik teistele teha samasugusel ehitamisel takistusi ja rohealade ressurss läheks kaotsi. Kohus leiab, et haldus­organi kaalutlus säilitada suures osas veel seni hoonestamata metsamaad järgib sihipäraseid ja pikaajalisi planeerimise põhimõtteid, vastupidiselt toimides ei oleks võimalik tagada piirkonna väärtuslikkust.“

Kohus ei nõustunud ka kaebaja väitega, et ta ladustab kinnistul sauna. Kohtuotsuses on kirjeldatud, et sündmuskohal tehtud värvifotod kinnitavad, kaebaja ei ladusta seal sauna ehitusmaterjalina, ning lisatud, et kaebaja on luba küsimata ehitanud kuuri, metsas on alustatud tee rajamist, olemas on elekter ajutise lahendusena, tehtud kaev.

Kohus otsustas, et vaidluse menetluskulud jäävad mõlema osapoole enda kanda. Otsusele saab esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul. Indrek Gregor lubas, et kindlasti esitab edasikaebuse.

Ta selgitas Sõnumitoojale kohtuotsuses viidatud kuuri kohta, et vastavalt kehtivale ehitusseadusele ei pea haja­asustuses detailplaneeringu kohustuseta alale alla 20ruutmeetrise  ehitise rajamiseks taotlema luba ega teavitama kohalikku omavalitsust: „Ka on arusaamatu, millise info põhjal on kohtunik väitnud, et olen alustanud tee rajamist ja teinud uue kaevu.  Nimetatud asjaolude kohta pole Kuusalu vallavalitsus ettekirjutust teinud.“

Ta lisas, et tuginedes Kuusalu valla kehtivale üldplaneeringule ei ole kõnealune metsaala olnud kaitsemets, vaid broneeritud kaitsemetsa eesmärgil ja omanik võib kasutada seda ala sihtotstarbel edasi nii kaua, kui soovib: „Seda ala saab broneerida kaitsemetsa eesmärgil üldplaneeringu järgi vaid maaomanik. Üldplaneeringu täpne sõnastus oleks: „Kui maad soovib kasutada planeeringus toodud eesmärgil keegi teine kui maaomanik ise, tuleb tal maa praeguselt omanikult ära osta.“  

Vallaarhitekt Kadi Raudla: „Lisaks sellele, et ehitised on kaitsemetsa püstitatud ebaseaduslikult, on eiratud ka Kuusalu valla üldplaneeringu eesmärki. Kogu-kond on üldplaneeringus kokku leppinud, et seal ehitustegevust ei toimu.“

Eelmine artikkelTammispea talgutel oli vähe koristada
Järgmine artikkelTektoon-A ja Kotka-Rist võivad 1. juunist kütusemüüki jätkata