Lii­va laa­dal oli mul­lu­sest kolm kor­da roh­kem rah­vast

639
Hoi­dis­te kon­kurss. Pil­dil pea­kor­ral­da­ja abi­li­ne AN­NI MURD ja žürii liik­med LIIS BURK, KAIE US­TAV, TAI­VO RUUS. Fo­to Jü­ri Pi­hel

Pea­kor­ral­da­ja JAN­NO LAEN­DE ar­vas, et aas­ta pä­rast tu­leb ka kol­mas Lii­va Laat, kuigi praegune asukoht küntakse kartulipõlluks.

Kes on sat­tu­nud va­ra­sü­gi­sel käi­ma His­paa­nias, peaks et­te ku­ju­ta­ma, mil­list päi­kest, il­ma ja soo­just pi­das sil­mas Lii­va laa­da päe­va­juht Emil Ru­ti­ku, kui kom­men­tee­ris, et tun­ne on ot­se­kui His­paa­nias. Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 27. sep­temb­ril oli Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­se lä­he­da­le värs­kelt ko­ris­ta­tud vil­ja­põl­lu­le sea­tud laa­dal sa­ma olus­tik – kuiv, su­vi­selt soe, he­le­da val­gu­se ja küp­se vil­ja lõh­na­ga. Üks laa­da­li­ne kom­men­tee­ris, et ko­roo­na tõt­tu His­paa­nias­se ei pää­se, sel­li­ne eri­li­ne sep­temb­ri­soo­jus oli il­ma­taa­dilt suu­re­pä­ra­ne kin­gi­tus.

Kui aas­ta ta­ga­si 6. ok­toob­ril toi­mus üle mit­me­küm­ne aas­ta taas Lii­va laat, hin­da­sid kor­ral­da­jad se­da rah­va­roh­keks – osa­le­jaid oli 400. See­kord käis Lii­va laa­dal pea­kor­ral­da­ja, Ka­ha­la jär­ve kü­la­ko­gus­se kuu­lu­va Jan­no Laen­de sõ­nul li­gi kolm kor­da roh­kem ini­me­si – um­bes 1000 või enam. Ta kir­jel­das, et pool tun­di pä­rast laa­da al­gust saa­bus pal­ju au­to­sid, tek­kis mu­re, et park­laks teh­tud ala­le kõik ära ei ma­hu. Ki­pu­ti ka maan­tee äär­de par­ki­ma, seal re­gu­lee­ris lii­ku­mist Ka­ha­la kü­la­va­nem Vei­ko Kurg.

Esial­gu oli plaa­nis val­mis­ta­da 200 lo­te­rii­pi­le­tit, lõ­puks teh­ti 300 ja kõik os­te­ti ära, rää­kis pea­kor­ral­da­ja.

Müü­jaid oli re­gist­ree­ri­tud 90, neist 87 olid ko­hal. Mul­lu oli müü­jaid 61. Osa­de kaup­le­ja­te let­ti­de ta­ha tek­ki­sid jär­je­kor­rad. Tai­mi os­te­ti pal­ju, nen­de müü­jad lah­ku­sid va­rem, ku­na kaup sai ot­sa.

„Sel aas­tal oli ka loo­mi pä­ris pal­ju. Ii­sa­ka ta­lu tõi kolm lam­mast, Muuk­si Tall oli ko­hal ho­bus­te, jä­nes­te ja ka­na­de­ga,“ rää­kis Janno Laende ja li­sas, et ee­lis­ta­tud olu­kor­ras olid ko­ha­li­kud toot­jad: „Esial­gu rek­laa­mi­si­me laa­ta ai­nult ko­du­kan­dis. Kui tea­ta­si­me Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­ja Fa­ce­boo­ki võr­gus­ti­kus, et laat tu­leb, oli esi­me­se nä­da­la­ga re­gist­ree­ri­tud 38 ko­ha­lik­ku müü­jat – ne­mad olid ka eel­mi­sel kor­ral.“

Re­gu­lee­ri­ti se­dagi, et lii­ga pal­ju ei oleks laa­dal sa­ma­su­gu­se too­te­ga kaup­le­jaid. Vii­mas­tel päe­va­del oli te­ma te­le­fon pilt­li­kult öel­des pu­na­ne, pi­di soo­vi­jai­le ära üt­le­ma, et sa­ma­laad­se too­dan­gu­ga oleks laa­dal kõi­ge roh­kem 3-4 müü­jat.

Ii­sa­ka ta­lu pe­re­nai­ne Ma­re Veer­sa­lu kii­tis, et oli tõe­li­ne laa­da­me­lu, pal­ju käis ko­ha­lik­ku rah­vast: „To­re oli tut­ta­vaid nä­ha, suu on rää­ki­mi­sest va­lus.“

La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk: „Ini­me­sed võ­ta­vad vii­mast en­ne, kui ko­roo­na meid koju su­rub. Hea, et ilm või­mal­dab ja saab veel õues ol­la. Eel­mi­sel kor­ral sa­das Lii­va laa­da päe­val pee­ni­kest vih­ma, see­kord on su­vi­selt soe.“

Taas oli nun­nu­kon­kurss ning es­ma­kord­selt hoi­dis­te kon­kurss, mil­le hin­da­mist kor­ral­das Jan­no Laen­de õde An­ni Murd Saa­re­maalt. Ap­pi oli tul­nud Saa­re­maalt oma pe­re­ga ka te­ma tei­ne õde Jaa­ni­ka Kuus. Korraldustiimis oli Kahala ja naaberkülade inimesi.
Nun­nu­kon­kur­si suu­ri­ma kõr­vit­sa, mil­le üm­ber­mõõt oli 128 sen­ti­meet­rit, tõi Jaak Kald­järv. Eri­lis­teks nun­nu­deks ni­me­ta­ti La­na Toom­va­pi too­dud ana­nass-to­ma­tid. Pi­ki­ma por­gan­di, mil­le pik­kus oli 33,5 sen­ti­meet­rit, oli kas­va­ta­nud Ai­no Mahk­vei. Ras­kei­ma kar­tu­li, mis kaa­lus 576 gram­mi, pa­ni kon­kur­si­le laa­da­müü­ja OÜ Soe Pann.
Hoi­di­seid oli kon­kur­sil 14. Žürii esi­mees Rain Käärst kom­men­tee­ris, et oli meel­di­vaid ül­la­tu­si. Häs­ti mait­se­sid sid­ru­ni­põ­hi­sed hoi­di­sed, sa­la­tid olid maits­vad ja meel­dis tšil­li­moos, mis pol­nud vä­ga te­rav. Edas­pi­di võiks te­ma ar­va­tes ol­la hoi­dis­te kon­kur­sil eri ka­te­goo­riad.
Zü­rii, ku­hu kuu­lu­sid Rain Käärst, Emil Ru­ti­ku, Liis Burk, Jaa­ni­ka Kuus, Ma­ria Prääts, Tai­vo Ruus ja Kaie Us­tav, hin­das pa­ri­maks Ii­vi Roo­li val­mis­ta­tud su­vi­kõr­vit­sa-sid­ru­ni kee­di­se.
Rah­va lem­mi­kuks va­li­ti Maar­ja Sam­ra kap­sa-por­gan­di-pap­ri­ka sa­lat.

Eelmine artikkelAni­ja val­las pan­di vii­ru­se tõt­tu kaks las­teaia­rüh­ma kin­ni
Järgmine artikkelPõh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt läks sü­gi­sel ak­tiiv­selt käi­ma