Ani­ja val­las pan­di vii­ru­se tõt­tu kaks las­teaia­rüh­ma kin­ni

224
EDA-MAI TAMMISTE.

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel an­dis ter­vi­sea­met Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et Ani­ja Val­la Las­teae­da­de ühel töö­ta­jal tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus. Val­la­va­lit­sus kaar­dis­tas isi­kud, kel­le­ga oli na­ka­tu­nud töö­ta­ja eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses ol­nud lä­hi­kon­tak­tis ning ot­sus­tas es­mas­päe­vast, 28. sep­temb­rist CO­VID-19 vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks sul­ge­da nä­da­la lõ­pu­ni ehk 4. ok­toob­ri­ni ühe rüh­ma Keh­ra Le­pat­rii­nu las­teaias ning väi­ke­rüh­ma Las­te­ta­re las­teaias.

Las­teae­da­de di­rek­tor Eda-Mai Tam­mis­te sõ­nul käis ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­nud töö­ta­ja en­ne hai­gus­sümp­to­mi­te aval­du­mist mõ­le­mas las­teaia­ma­jas.

„Neis ka­hes rüh­mas, mis tu­li aju­ti­selt sul­ge­da, on kok­ku 21 last. Ne­mad ja õpe­ta­jad jää­vad ko­ju üheks nä­da­laks, sest kok­ku­puu­de na­ka­tu­nu­ga oli neil ju­ba eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses,“ sõ­nas ta.

Las­teaia juht­kond ja osa abi­per­so­na­list on sel nä­da­lal kaug­tööl.

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor te­gi es­mas­päe­val val­la ko­du­le­he kau­du ela­ni­ke poo­le pöör­du­mi­se, mil­les tea­tas, et koos sü­gi­se­ga on Ani­ja val­da jõud­nud CO­VID-19 tei­ne lai­ne.

„Kui vaa­da­ta na­ka­tu­nu­te sta­tis­ti­kat Ees­tis, siis on sel­ge, et see hai­gus ei näi­ta taan­du­mi­se mär­ke. Nii on koon­du­nud jär­jest enam na­ka­tu­mi­si ka Ani­ja val­da. Kui va­rem oli te­gu pi­gem ük­sik­juh­tu­mi­te­ga, siis nüüd tu­leb tea­teid peaae­gu iga päev,“ tea­tas ta.

Rii­vo Noor sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le – ka es­mas­päe­val sai tea­da ühest ko­roo­na­vii­ru­se­ga na­ka­tu­nud Ani­ja val­la ela­ni­kust. Te­gu ei ole val­laa­su­tu­se töö­ta­ja­ga.

Sel­lest nä­da­last on vii­ru­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks val­la­ma­ja uks su­le­tud, ko­da­nik­ke tee­nin­da­tak­se eel­re­gist­ree­ri­mi­se alu­sel ning amet­ni­ke vas­tu­võ­tul tu­leb kan­da kait­se­mas­ki. Mas­ke an­tak­se vas­tu­võ­tu­le tul­nud ini­mes­te­le val­la­maj­ja si­se­ne­des.

Val­la­va­nem pa­neb kõi­gi­le sü­da­me­le jär­gi­da ter­vi­sea­me­ti soo­vi­tu­si ning pa­lub hai­gus­näh­tu­de kor­ral pü­si­da ko­dus ja kon­sul­tee­ri­da pe­rears­ti­ga: „Val­la­va­lit­sus on val­mis abis­ta­ma ka­ran­tii­nis või hai­gus­näh­tu­de­ga ko­da­nik­ke. Pa­lun and­ke mei­le jul­ges­ti tea­da, ta­ga­me soo­vi kor­ral ano­nüüm­su­se. Olen veen­du­nud, et ühi­selt pin­gu­ta­des saa­me ka sel­lest hai­gu­se­pu­han­gust üle.“

Eelmine artikkelArukülas kaldus kütuseveok kraavi
Järgmine artikkelLii­va laa­dal oli mul­lu­sest kolm kor­da roh­kem rah­vast