Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jekt läks sü­gi­sel ak­tiiv­selt käi­ma

215
Pilt Jä­ne­da laa­dalt. Aru­kü­la Vil­di­vil­la koh­vi­ku le­ti ta­ga toi­me­tab ENE­LI AREN. Fo­to An­ne­li Põld­ra

Tä­he­le­pa­ne­lik on­li­ne-uu­dis­te lu­ge­ja on ilm­selt leid­nud por­taa­list Del­fi si­su­tu­run­du­se- ehk rek­laam­loo peal­kir­ja­ga „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit – pae­peal­sed mait­sed“, mis aval­da­ti sep­temb­ri al­gu­ses.

Peal­ki­ri on Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­ti slo­gan ehk tun­nus­lau­se. Loos kut­su­ti sep­temb­ri kes­kel toi­mu­nud Jä­ne­da laa­da­le ja Palm­ses­se triip­hoo­ne­te päe­va­le.

Tekst tel­li­ti Aren­dus­ko­ja eest­ve­da­mi­sel lä­bi vii­dud ja mul­lu sü­gi­sel lõp­pe­nud Lea­de­ri pro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit“ jät­kup­ro­jek­ti „Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik toit tun­tuks!“ raa­mes.

Jät­kup­ro­jek­ti on kaa­sa­tud kõik Põh­ja-Ees­ti­ga seo­tud Lea­der-te­ge­vusg­ru­pid: Aren­dus­ko­da, Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu, Part­ne­rid ja PAIK. Pro­jek­ti juht­part­ner on taas MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Ta­pa ja Hal­ja­la vald ning Lok­sa linn. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja liik­med on Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald. Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu te­ge­vus­piir­kon­nad on Jõe­läht­me, Viim­si ja Rae vald.

Ees­märk on pro­pa­gee­ri­da Põh­ja-Ees­ti toi­tu ja mait­seid, et tuua piir­kon­na toi­du­toot­ja­te­le roh­kem klien­te, aren­da­da oma­va­he­list koos­tööd ja edas­pi­di jõu­da sel­le­ni, et piir­kond tu­leks oma toi­du­ga Ees­ti kaar­dil esi­le.

Aren­dus­ko­da on ko­ha­li­ku toi­du tee­ma­lis­te pro­jek­ti­de­ga te­ge­le­nud üle küm­ne aas­ta, alus­ta­ti ko­ha­li­ke toi­du­toot­ja­te-väi­keet­te­võt­ja­te oma­va­he­li­sest tut­vu­mi­sest ja võr­gus­ti­ku loo­mi­sest, kor­ral­da­ti õp­pe­sõi­te pro­jek­ti­part­ne­ri­te juur­de Soo­me.

Seit­se aas­tat ta­ga­si loo­di Lea­de­ri prog­ram­mi toe­tus­ra­ha­de abil Aren­dus­ko­ja ko­du­le­he ühe osa­na Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du vee­bi­leht. Kolm aas­tat ta­ga­si se­da uuen­da­ti, nüüd leiab vee­bi­le­helt in­fot vaid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se kand­ja­te koh­ta. Esi­me­sed mär­gi­sed ja­ga­ti ko­ha­li­ke­le väi­keet­te­võt­ja­te­le ap­ril­lis 2017.

Jä­ne­da sü­gis­laat
Lau­päe­val, 12. sep­temb­ril ava­ti Jä­ne­da laa­dal Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du tu­rup­lats, kus ena­mik müü­ja­test olid Lää­ne-Vi­ru­maalt. Har­ju­maa väi­keet­te­võt­jaid esin­da­sid Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la Kuu­sa­lu val­last ja Aru­kü­la Vil­di­vil­la koh­vik Raa­si­ku val­last.

Aren­dus­ko­ja toi­dup­ro­jek­ti­de ja ka mi­tut te­ge­vusg­rup­pi hõl­ma­va jät­kup­ro­jek­ti juht Eha Paas kom­men­tee­ris, et et­te­võt­ja­te ta­ga­si­si­de oli po­si­tiiv­ne: „Ilm oli ilus päi­ke­se­li­ne, kaup­le­jaid oli roh­kem kui mul­lu ja rah­vast käis laa­dal pal­ju. Et­te­võt­jad kiit­sid, et kau­pa müü­sid pa­re­mi­ni kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel Jä­ne­da laa­dal. See­kord kes­ken­du­si­me ter­vi­se­le. Ka­re­pa Ra­vim­tai­meaia pe­re­nai­ne Kat­rin Lu­ke tut­vus­tas ra­vi­tee­sid ja -sii­ru­peid ning eba­kü­doo­nia­kas­va­ta­ja Mai­la Vink Väi­ke-Maar­jas te­gut­se­vast fir­mast Vin­ky­mon eba­kü­doo­nia ka­su­ta­mi­se või­ma­lu­si. Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du 50. mär­gi­se saa­nud OÜ Ko­du­vutt Rak­ve­re val­last ja Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la lõid laa­dal uue too­te – vu­ti­mu­na vei­ni sees.“

Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­ti­ku et­te­võt­jad osa­le­sid Jä­ne­da laa­dal ühi­se tii­mi­na see­kord kol­man­dat kor­da.

Triip­hoo­ne­te päev
Pü­ha­päe­val, 13. sep­temb­ril oli Põh­ja-Ees­ti toi­dup­ro­jek­tis osa­le­ja­te­le Palm­se mõi­sa õu­naaias ja lin­na­se­re­hi ta­res triip­hoo­ne­te ja sü­gi­san­di­de päev.

Pro­jek­ti­juht Eha Paas: „Sel­le päe­va mõ­te sün­dis as­jao­lust, et triip­hoo­ned ehk kas­vu­hoo­ned on män­gi­nud Põh­ja-Ees­ti toi­du­pä­ri­mu­ses olu­list rol­li. Triip­hoo­neid ra­ja­ti mõi­sa­de juur­de 19. sa­jan­di al­gu­ses elu­toa pi­ken­du­se­na. Need olid uh­ked ja ilu­sad, sai pi­ken­da­da su­ve­pe­rioo­di koh­vi­joo­mi­se ae­ga pea­hoo­nest väl­jas­pool. Sealt jõu­dis kas­vu­hoo­ne tra­dit­sioon ta­lu­des­se. Sõ­na „triip­hoo­ne“ on kaa­saeg­sest kõ­nep­ruu­gist ka­du­nud, soov on se­da taas esi­le tuua.“

Rää­gi­ti triip­hoo­ne­te aja­loost, Palm­se mõi­sa triip­hoo­ne­test ja aian­du­sest, ka tä­na­päe­vas­test kas­vu­hoo­ne­test ning ring­sõi­dul tut­vu­ti es­malt Palm­se mõi­sa triip­hoo­ne­ga, siis Mui­ke kü­las Maar­ja ta­lu ja aia­ga, lõ­puks Vi­hu­la mõi­sa aia ja triip­hoo­ne­ga.

„Ju­ba sel väi­ke­sel ring­sõi­dul oli pal­ju ül­la­tu­si. Ko­roo­nak­rii­si ajal töö­tas Palm­se, Vi­hu­la ja ka Sa­ga­di mõi­sa per­so­nal aias, ku­jun­da­ti uu­si köö­gi­vil­ja­peen­raid ja tai­me­la­va­sid,“ kii­tis Eha Paas.

Aru­ta­ti ka se­da, kui­das tu­le­val aas­tal kor­ral­da­tak­se La­he­maa rah­vus­par­gi 50. sün­ni­päe­va üri­tus­te raa­mes 7. au­gus­til kõi­gi­le hu­vi­lis­te­le ava­tud triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päev. Plaan on tut­vus­ta­da triip­hoo­ne­te omaaeg­set kul­tuu­ri ja rää­ki­da tä­na­päe­vas­test suun­du­mus­test – mi­da ja kui­das neis kas­va­ta­da saab.

„Kaa­sa­jal on kas­vu­hoo­ne­kul­tuur taas tõus­nud au sis­se, triip­hoo­neid ehi­ta­tak­se elu­toa pi­ken­du­se­na nii maal kui lin­nas, kas­vu­hoo­neid on res­to­ra­ni­de juu­res. Uued la­hen­du­sed või­mal­da­vad väi­kest kas­vu­hoo­net ra­ja­da ka kor­ter­ma­ja­de rõ­du­de­le,“ li­sas pro­jek­ti­juht.

Toi­du- ja joo­gi­too­de­test mee­ne­te kon­kurss
Jät­kup­ro­jek­tis kor­ral­da­ti sel su­vel Põh­ja-Ees­ti toi­du- ja joo­gi­mee­ne kon­kurss, mil­le täh­ta­jaks, 20. sep­temb­riks esi­ta­ti 21 et­te­võt­telt kok­ku 32 too­det.

Žürii asub hin­da­ma Sa­ga­dis ok­toob­ri al­gu­ses, võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 29. ok­toob­ril Rak­ve­res Põh­ja-Ees­ti tu­ris­mi­kon­ve­rent­sil. Kõik kon­kur­sil osa­le­nud on kut­su­tud kol­ma­päe­val, 4. no­vemb­ril Sa­ga­di res­to­ra­ni Põh­ja-Ees­ti mait­se­te õh­tu­söö­gi­le, kus tut­vus­ta­tak­se esi­ta­tud too­teid. Sin­na oo­da­tak­se ka Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­se kand­jaid, et koos lä­bi vaa­da­ta ja aru­ta­da, kas ja kui­das uuen­da­da mär­gi­se kont­sept­sioo­ni.

Ani­ja mõi­sas mihk­li­päe­va toi­dud
Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du-p­ro­jek­ti te­ge­vus kan­dub sel nädalal Lää­ne-Vi­rust Har­ju­maa­le Ani­ja mõi­sa, kus pro­jek­ti part­ne­ri Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja lii­ge Raa­si­ku OTT kor­ral­dab ree­del, 2. ok­toob­ril koos­töös mõi­sa­koh­vi­ku­ga InnAmo­ra­ta „Põh­ja-Ees­ti mihk­li­päe­va toi­dud tä­na­päe­va­ses võt­mes“. Rää­gi­tak­se mihk­li­päe­va toi­tu­de pä­ri­mu­sest, ser­vee­ri­tak­se näi­teid mihk­li­päe­va toi­tu­dest ja ja­ga­tak­se ret­sep­te. Kül­la oo­da­tak­se Põh­ja-Ees­ti toi­du­toot­jaid, tut­vus­ta­tak­se Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht An­ne­li Põld­ra: „Oo­ta­me neid, kel­le­le meel­dib ko­ka­ta, ja eri­ti neid, kes on hu­vi­ta­tud Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gi­sest ning osa­le­mi­sest koos­töö­võr­gus­ti­kus.“

Eelmine artikkelLii­va laa­dal oli mul­lu­sest kolm kor­da roh­kem rah­vast
Järgmine artikkelMARIA AN­TONS-VAL­NER aval­das fän­ni­de abil luu­le­raa­ma­tu „Elu(luu)le“