LIIS BURK toob Kol­ga Rah­va Maj­ja ka­heks päe­vaks Mar­di­laa­da

608
Pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Pä­ris­mus­ko­ja pe­re­nai­ne LIIS BURK kut­sub kä­si­töö­hu­vi­li­si Kol­ga Rah­va Maj­ja 6. ja 7. no­vemb­ril toi­mu­va­le Mar­di­laa­da­le.

Ko­roo­nao­hu tõt­tu toi­mub kä­si­töö­lis­te lau­lu­peoks kut­su­tav Mar­di­laat ree­dest pü­ha­päe­va­ni, 6.-8. no­vemb­ril Sa­ku Suur­hal­li ase­mel vir­tuaal­se laa­da­na in­ter­ne­tis. Li­saks te­hak­se mit­mel pool Ees­tis väi­kse­maid Mar­di­laa­ta­sid. Üks neist tu­leb Kol­gas, kor­ral­dab Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Lii­du aren­dus­juht, La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne Liis Burk. Laa­da­ko­haks saab Kol­ga Rah­va Ma­ja.

Ta rää­kis, et prae­gu käib vir­tuaal­se Mar­di­laa­da vee­bi­le­he te­ge­mi­ne, et ost­jail oleks või­ma­lik in­ter­ne­ti-laa­dal käia justkui let­ti­de va­hel, va­li­da kau­pa ja soo­ri­ta­da os­tud ot­se toot­ja­te ko­du­leh­te­del. Laa­ta va­hen­da­tak­se Fa­ce­boo­ki le­hel, ka­vas on te­ha ot­se­lü­li­tu­si eri koh­ta­des­se, ka Kol­ga Mar­di­laa­da­le.

Liis Burk: „Kä­si­töölii­du 2020. aas­ta tee­ma oli see­kord pits, nüüd an­tak­se Haap­sa­lu Pit­si­kes­ku­ses tee­ma üle järg­mi­se­le, tu­leb kä­si­töö­mees­te aas­ta. Tee­ma võ­tab Kol­ga Rah­va Ma­jas vas­tu Mee­lis Ki­hu­la­ne, kes on kä­si­tööd te­ge­va­te­le mees­te­le pü­hen­da­tud aas­ta al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja. Kol­ga Mar­di­laa­da­le tu­le­vad tei­sed­ki kä­si­töö­me­hed ja tut­vus­ta­vad oma os­ku­si töö­tu­ba­des: Mar­gus Re­ba­ne vits­pu­nu­tis­te­ga, roo­meis­ter Ur­mas Veer­sa­lu, Wa­na­ku­ra­mu­se na­ha­kamb­ri pe­re­mees Ta­nel Kis­lov ja pe­re­nai­ne Kris­lyn, mui­du­gi ka Ro­land Burk La­he­maa Pä­ri­mus­ko­jast.“

Töö­toad toi­mu­vad Kol­ga Rah­va Ma­ja soo­jas ehk re­no­vee­ri­tud osas. Le­tid kaup­le­mi­seks ning ek­raan ot­seü­le­kan­ne­te ja vi­deo­te vaa­ta­mi­seks sea­tak­se kül­ma ehk lõ­pu­ni re­no­vee­ri­ma­ta ma­ja­tii­ba, mis soo­jus­ta­tak­se pu­hu­ri­te­ga. Sin­na plaa­ni­tak­se ka kont­ser­te. Vi­deok­lip­pi­de­ga esi­neb vir­tuaal­sel laa­dal ko­ha­lik fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad, kes pi­di ole­ma tä­na­vu­se Mar­di­laa­da peae­si­ne­ja Sa­ku Suur­hal­lis. Uu­ri­kaid oo­da­tak­se Kol­ga Rah­va Maj­ja laa­da­lis­te­le ot­se esi­ne­ma, sa­mu­ti lõõts­pil­li­meest Kert Krüs­ba­ni Vi­ha­soost. Õues esi­ta­vad folk­tant­se Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma tant­si­jad. Esi­ne­jaid on ka­vas veel­gi.

Liis Burk kõ­ne­les, et kä­si­töö­lii­dus te­hak­se teist aas­tat koos­tööd ko­ha­li­ku fil­mi­me­he Raul Val­gis­te ja te­ma fir­ma­ga Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka. Eel­mi­seks Mar­di­laa­daks val­mi­sid kä­si­töö­te­gi­ja­test 15 vi­deo­fil­mi, sel aas­tal on tel­li­tud 17 vi­deot.

Lä­hia­jal ha­ka­tak­se koos Kuu­sa­lu Hoo­le­la rah­va­ga Kol­ga Rah­va Ma­ja väl­ja ehi­ta­ma­ta osa pu­has­ta­ma ja laa­daks kor­da sead­ma.

Kol­ga Rah­va Maj­ja ko­gu­kon­na kä­si­töö­tu­ba
Liis Burk too­ni­tab, et Mar­di­laat tu­leb Kol­ga ale­vi­kus. Plaa­nis on pan­na maan­tee­de äär­de suu­na­vad sil­did, et laa­da­li­sed leiak­sid õi­ge ko­ha. Sa­ge­li ki­pu­tak­se Kol­ga Rah­va Ma­ja se­gi aja­ma Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja­ga, ka Mar­di­laa­da koh­ta on ju­ba in­fot uu­ri­tud Kol­ga­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­ju­hilt.

Kol­ga Rah­va Ma­ja on ma­dal puu­ma­ja, ku­na­gi­ne Kol­ga val­la­ma­ja, mi­da pä­rast Ees­ti taa­si­se­seis­vu­mist ka­su­ta­ti osa­li­selt val­la sot­siaal­ma­ja­na. Hoo­net hak­kas taas­ta­ma MTÜ Õn­ne Ma­ja. Nüüd on Kuu­sa­lu vald and­nud hal­da­mi­sõi­gu­se üle MTÜ-le Kol­ga Rah­va Ma­ja.

Hoo­ne on lõ­pu­ni re­mon­ti­ma­ta. Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se III li­saee­lar­ve pro­jek­tis on 50 000 eu­rot ma­ja re­no­vee­ri­mis­töö­de lõ­pe­ta­mi­seks, sum­ma on ka­vas võt­ta val­la re­serv­fon­dist.

„See ma­ja on suu­re po­tent­siaa­li­ga,“ lau­sus Liis Burk. „Mi­nu sa­lau­nelm on ava­da seal ko­gu­kon­na kä­si­töö­tu­ba.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. oktoobril
Järgmine artikkelAni­ja val­las sel­gu­sid Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le pää­se­jad