Ani­ja val­las sel­gu­sid Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le pää­se­jad

162
Anija vald.

Ani­ja val­la las­te märt­sis ära jää­nud lau­lu­võist­lus toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas lau­päe­val, 24. ok­toob­ril. Võist­lu­sest võt­sid osa 24 lau­lu­last Keh­ra lin­nast ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Uuea­ru, Kau­nis­saa­re, Sa­lu­mäe, Pa­ri­la ja Pik­va kü­last. Lau­lu­lap­si hin­das žürii, ku­hu kuu­lu­sid Viim­si muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ma­ri-Liis Ra­hu­mets, laul­ja, Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja He­di Maa­roos ning Georg Ot­sa ni­me­li­se Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li õpi­la­ne Liis Õun­puu Raa­si­ku val­last. Igast va­nu­se­rüh­mast va­li­ti väl­ja kaks lau­lu­last, kes lä­he­vad Ani­ja val­da esin­da­ma 6.-7. no­vemb­ril Kei­las toi­mu­va­le Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le. Ne­mad said au­hin­naks mik­ro­fo­ni. Ja­ga­ti ka erip­ree­miaid.

Päe­va­juht oli Pi­pi Pikk­sukk Kel­ly Kruus­man­ni ke­has­tu­ses, võist­le­jaid saa­tis kla­ve­ril He­li Ka­ru, kes on võist­lu­sel osa­le­nud kõi­gi lau­lu­las­te õpe­ta­ja. Ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku pärast lu­ba­ti rah­va­ma­ja saa­li li­saks as­jao­sa­lis­te­le võist­lust jäl­gi­ma kaks ini­mest iga lau­lu­lap­se koh­ta. Tei­sed said kont­ser­di­le kaa­sa ela­da Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­helt vi­deoü­le­kan­de kau­du. Ku­na teh­ni­lis­te vi­pe­rus­te tõt­tu puu­dus üle­kan­del va­he­peal he­li, lu­ba­sid kor­ral­da­jad mon­tee­ri­da võist­lu­sest kok­ku ter­vik­li­ku vi­deo, mis pan­nak­se sa­mu­ti kul­tuu­ri­kes­ku­se Fa­ce­boo­ki le­he­le.

3-4aas­ta­seid lau­lu­lap­si osa­les üks. Tä­na­vu­se val­la­võist­lu­se noo­rim osa­võt­ja oli 4aas­ta­ne Kai­sa Kii­sel, kes pää­seb ka Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le.

5-6aas­ta­seid väi­ke­seid laul­jaid võist­les 4. Ko­ha maa­kon­na­võist­lu­se­le võit­sid Grit Huu­si ja Emi­ly Li­pets­ki. Eriau­hin­nad päl­vi­sid Loo­re Tal­vik arm­sa esi­tu­se eest ja Lii­sa Nõl­vak vä­ga ilu­sa tämb­ri eest.

7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas oli 9 osa­võt­jat. Har­ju­maa lau­lu­võist­lu­se­le lä­he­vad Em­ma Kii­sel ja Mar­ga­ret Pik­kel. Eriau­hin­na said Ro­met Su­si hu­vi­ta­va tämb­ri eest, He­lis Han­sen ar­tist­lik­ku­se ja Me­lis­sa Jür­gen­son sä­ra­va esi­tu­se eest.

10-12aas­tas­te seas oli 5 osa­võt­jat. Maa­kon­na­võist­lu­se­le va­li­ti Ani­ja val­da esin­da­ma Kris­ten Nor­den ja Ca­ro­li Kaa­lo. Eriau­hind an­ti Ger­ret Mä­gi­le sõ­nu­mi vä­ga hea edas­ta­mi­se ja Ma­rian Tep­pa­ni­le eri­li­se hää­le­tämb­ri eest.

13-15aas­ta­seid noo­ri laul­jaid oli võist­le­mas 5. Ko­ha Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le võit­sid Hend­rik Lill­soo ja Car­men Kaa­lo. Eriau­hin­na sai Jen­ni­fer Ta­lus­te veen­va ja ar­tist­li­ku esi­tu­se eest.

Eelmine artikkelLIIS BURK toob Kol­ga Rah­va Maj­ja ka­heks päe­vaks Mar­di­laa­da
Järgmine artikkelKeh­ras­se ka­van­da­tak­se jäät­me­te sü­va­ma­hu­teid