Lee­si pood avab lau­päe­val ost­ja­te­le uk­se

1720
Lee­si pood pü­ha­päe­val, 28. juu­nil. Ma­ja laud­voo­der tu­leb tra­dit­sioo­ni­li­selt oo­ker­kol­la­ne.

Re­no­vee­ri­tud kaup­lu­se­hoo­nes hak­kab poo­di pi­da­ma Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ.

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­se lii­ge Ants Viir­maa lu­bab, et lau­päe­val, 4. juu­lil alus­tab Lee­si pood taas tööd, pool­saa­re rah­vas ja kü­la­li­sed on oo­da­tud kaup­lu­ses­se sis­se as­tu­ma. Poe pi­da­mi­seks on MTÜ asu­ta­nud Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ, mil­le ju­ha­tu­se lii­ge on Mar­gus Laar Pu­di­soolt.

Poes hak­ka­vad töö­le ühi­su­se noo­red liik­med – pool­saa­re ko­gu­kon­na 7 noort va­nu­ses 16-22 aas­tat, kel on soov poo­di pi­da­da ja saa­dud nõu­ta­vad ter­vi­se­tõen­did. Kau­ba osas on ühi­su­se liik­me­te toel sõl­mi­tud tar­ni­ja­te­ga eel­kok­ku­lep­ped. Käi­vad veel vii­ma­sed et­te­val­mis­tu­sed, ala­tes 1. juu­list ha­ka­tak­se kat­se­ta­ma, kui­das teh­ni­ka töö­tab, et lau­päe­val täie hoo­ga ost­jaid tee­nin­da­da.

Ko­gu kaup­lu­se sis­se­sea­de, ka kül­mi­kud ja le­tid on pai­gas. Need­ki on saa­dud toe­ta­ja­te abi­ga. Ants Viir­maa üt­leb, et ai­da­tak­se rõõ­mu­ga, kui kuul­dak­se Lee­si poe taas­ta­mi­se lu­gu: „See on ju Ees­tis iga­te­pi­di uni­kaal­ne – ko­gu­kond os­tis kin­nis­tu, re­mon­tis ise poe- ja pos­ti­ma­ja ning hak­kab ise poo­di pi­da­ma.“

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus asu­ta­ti eel­mi­sel aas­tal, 23. no­vemb­ril. Paar kuud va­rem, sep­temb­ris pa­ni viis aas­tat poo­di pi­da­nud Lii­sa Ojan­gu kaup­lu­se kin­ni tead­mi­se­ga, et tä­na­vu su­vel ei pruu­gi enam sa­mas ko­has poo­di ol­la, ku­na kaup­lu­se­ma­ja oma­nik pa­ni ma­ja müü­ki. Kin­nis­tu hind lan­ges lõ­puks 41 000 eu­ro­le.

Ju­min­da pool­saa­re ak­tiiv­sed ela­ni­kud ot­sus­ta­sid ha­ka­ta ühi­selt poo­di pi­da­ma, ühi­su­se asu­ta­ja­liik­meid ko­gu­nes 58, igaüks neist ta­sus 1000eu­ro­se sis­se­mak­se. Prae­gu­seks on liik­meid li­gi 70 ja veel on või­ma­lik lii­tu­da. Ants Viir­maa loo­dab, et pool­saa­re tar­bi­ja­te ühi­sus­se kuu­lu­mi­ne ku­ju­neb auas­jaks.

Ku­na liik­me­mak­su­dest sai kin­nis­tu väl­ja os­ta ja jäi üle­gi, oli Ants Viir­maa sõ­nul esialg­ne plaan kaup­lu­se­hoo­net kon­ser­vee­ri­da ja te­ha kor­da poe­ruu­mid. Esi­me­sed kor­ras­tus­tal­gud pee­ti märt­si al­gu­ses. Ent siis kuu­lu­ta­ti ko­roo­na­viir­se tõt­tu väl­ja erio­lu­kord.

„Soov oli pood ava­da mai kes­kel, ko­roo­na­pan­dee­mia an­dis või­ma­lu­se te­gut­se­da pal­ju laie­malt – pool­saa­re ini­me­sed töö­ta­sid ko­du­kon­to­ri­tes ja said ka nä­da­la sees käia kor­da­möö­da abis. Ot­sus­ta­si­me ko­gu hoo­ne taas­ta­da, ap­pi võt­si­me va­baõ­hu­muu­seu­mi spet­sia­lis­ti. Tal­gud toi­mu­sid graa­fi­ku alu­sel, usun, need pool­teist kuud vii­vi­tust poe ava­mi­se­ga on se­da väärt,“ rää­gib ta.

Mai­kuu lõ­pu sei­su­ga oli kaup­lu­se­hoo­ne re­no­vee­ri­mi­sel teh­tud üle 600 va­ba­taht­li­ku töö­tun­ni, tööl oli käi­nud üle sa­ja ini­me­se. Juu­ni­kuu­ga on abi­li­si juur­de tul­nud ja töö­tun­di­de arv olu­li­selt kas­va­nud.

Mõ­ni päev en­ne jaa­ni­päe­va tea­tas LHV pank, et toe­tab Leesi ko­gu­kon­na­poe re­mon­ti 15 000 eu­ro­ga. LHV jae­pan­gan­du­se juht tun­nus­tas toe­tust kom­men­tee­ri­des, et Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus on ko­gu­kon­na mus­ter­näi­dis.

Toe­tus­sum­ma eest on ka­vas pan­na ma­ja­le ori­gi­naa­li­le sar­na­sed ak­nad ja oo­ker­kol­la­ne laud­voo­der.