Lee­si Poe kaks esi­mest töö­päe­va olid vä­ga rah­va­roh­ked

754
Leesi Poe käivitanud tiim ja avapäeval kaupluses töötanud noored: esireas ANU MÜÜRSEPP, MARIAN KELLER, KIRKE ALLIK ja LIISA VIIRMAA, tagareas ANTS VIIRMAA, ARTUR TALVIK, MIKA VATUNEN, AIVO KULDMERI, MARGUS LAAR, VEIKO ESKEN ja LENNART KRÖNSTRÖM. Foto Johan-Paul Hion

Ju­min­da pool­saa­rel ühi­selt re­no­vee­ri­tud ja pi­da­ma asu­tud kaup­lu­se ava­mis­pi­du
pee­ti Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühis­tu liik­me­te­le ree­de õh­tul.

„Vä­ga hu­vi­tav on te­ha mi­da­gi hoo­pis tei­ses võt­mes. Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühis­tu ja Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ ees­märk po­le kaup­lu­se­ga ka­su­mi saa­mi­ne, vaid Ju­min­da pool­saa­re ko­gu­kon­na­poe pi­da­mi­ne ja sel­le­ga ko­ha­li­ke ini­mes­te hu­vi­de tee­ni­mi­ne, ka ran­na­kul­tuu­ri säi­li­ta­mi­ne.

Äri te­ge­mi­se ja ka­su­mi pä­rast ei oleks ma min­gil ju­hul ha­ka­nud poe­ga te­ge­le­ma,“ üt­les Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ ju­ha­ta­ja Mar­gus Laar, kes ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si asus koos pe­re­ga ela­ma Pu­di­soo­le. Oma põ­hi­tööd teeb ta Ees­ti e-re­si­den­ti­de nõus­ta­ja­na, kau­ban­du­se­ga po­le va­rem kok­ku puu­tu­nud. Ta sõ­nab, et amet­li­kult on küll OÜ ju­ha­ta­ja, kuid va­ba­taht­lik­ku­se alu­sel ja mit­te­tu­lun­dus­li­kel ees­mär­ki­del te­gut­se­des ei saa ka­su­ta­da ta­va­pä­ra­seid hie­rar­hi­li­si juh­ti­mis­mu­de­leid.

Poe­pi­da­mi­se­ga ei ole se­ni te­ge­le­nud ka fi­nant­sa­lal töö­tav Anu Müür­sepp, kel­le maa­ko­du asub Lee­sil kaup­lu­se vas­tas. Ju­ha­ta­ja kii­dab te­ma suurt abi kau­pa­de tel­li­mi­sel ja poe­töö käi­vi­ta­mi­sel. Ku­na ost­ja­te­le oli ava­mis­päe­va­na väl­ja kuu­lu­ta­tud lau­päev, 4. juu­li, ei ma­ga­nud Anu Müür­sepp ööl vas­tu lau­päe­va sil­ma­täit­ki, et kõik 300 kau­ba­ni­me­tust ja hin­nad saak­sid ar­vu­tis­se si­ses­ta­tud, kas­saa­pa­raat kor­ra­li­kult töö­le.

Anu Müür­sepp kin­ni­tas sa­mu­ti, ta pa­nus­tab va­ba­taht­li­kult ai­nult see­tõt­tu, et te­gut­se­tak­se tii­mi­na ja ko­gu­kon­na hu­vi­des: „Mind käi­vi­ta­vad ini­me­sed. Olen val­mis pa­nus­ta­ma sel­le ni­mel, et pool­saa­re noo­red saak­sid reaal­se et­te­võt­lus­ko­ge­mu­se.“

Kaup­lu­se töö­ta­ja­te seas on ka te­ma kaks va­ne­mat tü­tart. Poes hak­ka­vad töö­le 7 noort va­nu­ses 16-22 aas­tat, kes lä­bi­sid koo­li­tu­se ja said nõu­ta­vad ter­vi­se­tõen­did. Neist ne­li on täis­kas­va­nud, ne­mad on müü­ja­te­na kor­da­möö­da poes ko­hal, ku­na alaea­li­sed al­ko­ho­li müüa ei to­hi. Noo­re­mad töö­ta­jad on ame­tis abi­lis­te­na – val­mis­ta­vad hot do­ge ja frank­fur­te­reid, sea­vad kau­pa riiu­li­te­le.

Esi­mes­tel töö­päe­va­del oli müü­ja kaup­lu­ses koos ka­he abi­li­se­ga. Edas­pi­di, kui poe­töö­ga jõu­tak­se ta­va­rüt­mi, aga ost­jaid juh­tub ole­ma pal­ju ja ük­si ei jõua, kut­su­vad müü­jad vas­ta­valt va­ja­du­se­le ja graa­fi­ku­le noo­ri poe­töö­ta­jaid en­da­le ap­pi.

Ju­ha­ta­ja Mar­gus Laar, ke­da ran­na­rah­va kõ­nep­ruu­gi jär­gi on ha­ka­tud ni­me­ta­ma ka poe kap­te­niks, sel­gi­tas, see oli põ­hi­mõt­te­li­ne ot­sus, et töö­le hak­ka­vad kaup­lu­ses ko­ha­li­kud noo­red: „Noo­red on pi­gem pro­jek­ti­ju­hid, kes tee­vad ka müü­gi­tööd. On mul­je­ta­val­dav, kui­das nad on suut­nud end or­ga­ni­see­ri­da ja tee­vad ena­miku as­ju ise­seis­valt.“

Ree­de õh­tul Lee­si poes: esi­me­se os­tu te­gi LINDA HELIN ESKEN, tei­sel pool let­ti on MA­RI VIIR­MAA, MA­RIAN KEL­LER, LII­SA VIIR­MAA ja KIR­KE AL­LIK. Fo­to Mar­gus Laar

Müü­jad-pro­jek­ti­ju­hid on Ann Viir­maa, Ma­rian Kel­ler, Mar­kus Kel­ler ja Eva Lest­berg, abi­li­sed Lii­sa Viir­maa, Kir­ke Al­lik ja Lii­se Ma­rie Paa­di­meis­ter.

Kaup­lu­se­töö­ta­jad pak­ku­sid esi­mes­tel päe­va­del kõi­gi­le kü­las­ta­ja­te­le kom­mi ja pa­lu­sid kir­ju­ta­da soo­vi­raa­ma­tus­se, mi­da veel võiks müü­ki tuua.

MTÜ liik­med and­sid kau­ba ost­mi­seks lae­nu
MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus asu­ta­ti mul­lu no­vemb­ris, ku­na eel­mi­se poe­pi­da­ja Lii­sa Ojan­gu viieaas­ta­ne ren­di­le­ping lõp­pes, oma­nik pa­ni hoo­ne müü­ki ja pool­saar oleks või­nud jää­da kaup­lu­se­ta.

Tä­na­vu märt­sis alus­ta­ti sa­ja-aas­ta­se kaup­lu­se­ma­ja re­no­vee­ri­mis­töö­de­ga. Töö­ta­tud on va­ba­taht­li­kult, teh­tud sa­du ja sa­du ta­su­ta töö­tun­de. Ühis­tu li­gi 70 liik­me 1000eu­ro­sest sis­se­mak­sest on 41 000 eu­rot ku­lu­nud poe­kin­nis­tu os­tuks ja üle­jää­nu lä­heb ehi­tus­ma­ter­ja­li­le.
Mai­kuus al­gas aru­te­lu, kui­das kaup­lust pi­da­da – kas ren­ti­da ruu­mid pro­fes­sio­naal­se­le ope­raa­to­ri­le ehk kau­ban­du­se­ga te­ge­le­va­le et­te­võt­te­le või asu­da te­gut­se­ma ko­gu­kon­na­poe­na. Mai lõ­pus pee­tud üld­koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti ko­gu­kon­na­poe ka­suks.

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus ju­ha­tu­se lii­ge Ar­tur Tal­vik Ta­pur­last kom­men­tee­ris, et ta­va­li­ne kü­la­pood kuu­lub ena­mas­ti erao­ma­ni­ku­le, ko­gu­kon­nal po­le seal kaa­sa­rää­ki­mi­sõi­gust, aga ko­gu­kon­na­poo­di pa­nus­ta­tak­se ja pee­tak­se ühi­selt: „Aja­loo­li­ne Lee­si pood oli klas­si­ka­li­ne ko­gu­kon­na­pood, liik­med ehi­ta­sid eel­mi­se sa­jan­di al­gu­ses sel­le ma­ja, va­li­sid poe­pi­da­ja ja ot­sus­ta­sid aren­gu­te üle. Me jät­ka­me tra­dit­sioo­ni.“

MTÜ Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus asu­tas Lee­si Tar­wi­ta­ja­te OÜ, kõik liik­med on võrd­selt osaü­hin­gu oma­ni­kud. Et saa­da poe­pi­da­mi­seks va­ja­lik si­sus­tus ja os­ta kau­bad, and­sid osad ühis­tu­liik­med osaü­hin­gu­le kok­ku 10 000 eu­rot int­res­si­ta lae­nu.

Mar­gus Laar: „Too­me kau­pa juur­de vas­ta­valt ost­ja­te soo­vi­de­le. Ka pa­ku­me tu­rus­ta­mi­se või­ma­lust ko­ha­li­ke­le toot­ja­te­le või siin­se­te ini­mes­te­ga seo­tud et­te­võ­te­te­le, sest pi­gem saa­da ra­ha pool­saa­re­le juur­de, kui et viia väl­ja. Plaa­nis on te­ha koos­tööd ko­du­res­to­ra­ni­ga Mer­Me­r ja tuua müü­gi­le Lee­si poe jaoks val­mis­ta­tud eri­too­ted. Poes on ko­ha­li­ke ini­mes­te aiast til­li ja si­bu­lat. Li­ha­kau­ba osas ee­lis­ta­me Ala­ve­re Li­ha­meist­ri too­teid, sest sel­le juht Mart Elu­ri on Ta­pur­last. Ole­me toi­du- ja ve­te­ri­naa­riaa­me­tilt uu­ri­nud, mi­da ja kui­das te­ha, et ko­ha­peal saak­sid ini­me­sed toot­mist alus­ta­da ning poes müüa. Kel hu­vi, saa­me an­da nõu ja te­ha koos­tööd.“

Tu­le­vi­kui­deed – e-pood ja pa­kiau­to­maat
Kaup­lu­se osa poe­ma­jast on tal­gu­te­ga re­no­vee­ri­tud – üle sa­ja ko­ha­li­ku ini­me­se on va­ba­taht­li­kult töö­ta­nud hoo­ne kor­da­te­ge­mi­se ni­mel. Mar­gus Laar mär­kis, et ko­he min­nak­se töö­de­ga eda­si, müü­gi­saa­li kõr­val asu­vast ruu­mist ta­he­tak­se lä­hia­jal te­ha koh­vik.

Ka on plaa­nis jät­ka­ta en­di­se post­kon­to­ri osa kor­ras­ta­mist, et sin­na sea­da üles pa­kiau­to­maa­did.

Ta li­sas, et üks suu­rem plaan on te­ha oma e-pood: „Miks ei võiks me ko­ha­lik­ke too­teid, ka ko­ha­li­ke ini­mes­te kä­si­tööd ha­ka­ta tu­le­vi­kus müü­ma kas või üle maail­ma.“

Veel on ju­tuks ol­nud OTT ehk Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le ta­lu­tu­ru te­ge­mi­ne Lee­si poe kõr­va­le, et ree­del-lau­päe­val saak­sid seal ka­lu­rid ka­la müüa, ka põl­lu­pi­da­jad ja tei­sed­ki toot­jad kau­bel­da.

Ka­vas on ka ha­ka­ta või­ma­lus­te pii­res kau­pa ost­ja­te­le ko­ju vii­ma. Sel­le­gi tee­ma­ga te­ge­le­tak­se, tee­nus loo­de­tak­se pea­gi käi­vi­ta­da.

VÄI­NO ES­KEN: „See on pool­saa­rel sa­jan­di te­gu!“
Lee­si Poe avas ja uk­se et­te sea­tud kas­sa­lin­di lõi­kas lä­bi ühi­su­se lii­ge Väi­no Es­ken. Kaup­lus asub te­ma va­na­va­nai­sa Jürg Es­ke­ni Sui­gu-Jü­ri ta­lu maal.

Kui 1908. aas­tal moo­dus­ta­ti Kol­ga-Lee­si Ka­la­mees­te Tar­wi­ta­ja­te Ühi­sus, teh­ti pood es­malt Sui­gu-Jü­ri tal­lu. Aas­ta­tel 1913-1914 ehi­ta­ti sa­ma ta­lu maa­le uus pood, mil­le­le 1928. aas­tal teh­ti juur­dee­hi­tu­se­na kül­ge post­kon­tor ja te­le­fo­ni­kesk­jaam – se­da ma­ja prae­gu re­no­vee­ri­tak­se.

Sa­da aas­tat ta­ga­si, 1919. aas­tal oli too­kord­sel ühi­su­sel õle 300 liik­me, abi­kaup­lu­si pee­ti Ta­pur­las ja Ha­ras. Sa­mal ajal te­gut­se­sid Lee­sil ka kolm era­poo­di.

Taas­ta­tud Lee­si Poes te­gi esi­me­se süm­bool­se os­tu Väi­no Es­ke­ni lap­se­laps Linda Helin Es­ken.

Väi­no Es­ken rää­kis ava­mi­sel kaup­lu­se aja­loost ja mee­nu­tas, kui­das ta vas­tas asu­va ta­lu lap­se­na poes käis. Mõ­ne aas­ta va­ne­mad poi­sid saat­sid te­ma kuueaas­ta­se­na suit­su ost­ma, pi­di üt­le­ma, et viib naab­ri­le Är­ni­le. Nii ta poe­müü­ja­le tea­tas­ki, kuid Är­ni ehk Ar­nold Kröönst­röm oli ise ka poes. Pa­han­dus oli suur ja kuueaas­ta­ne suit­suost­ja sai ka­ris­ta­da.

„Mul on hea meel, et lett on nüüd sa­mas ko­has, na­gu oli va­rem, uk­sest va­sa­kul. Olen ühis­tu liik­me­test vist ai­nus põ­li­se­la­nik, ai­da­nud tal­gu­kor­ras ja na­tu­ke ka nõus­ta­nud. Pean sel­list et­te­võt­mist Lee­si kü­las ja ko­gu Ju­min­da pool­saa­rel sa­jan­di teoks. Kü­la on saa­nud uue hin­ga­mi­se, on uu­si eest­ve­da­jaid ja teis­te in­nus­ta­jaid. Siia ko­dud või su­ve­ko­dud ra­ja­nud ini­me­sed on võt­nud kü­la omaks ja sü­da­meas­jaks ko­gu­kon­na elu eden­da­mi­se. See on suur asi,“ kiitis Väino Esken.